Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2016-03-05 18:20 i Linghedsskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Geografi Samhällskunskap Svenska

"Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden" sjunger vi i vår nationalsång. Vad har vi gemensamt i de nordiska länderna, och vad är det som skiljer oss åt? Hur påverkar våra olika naturresurser arbeten och engergiförsörjning i de olika länderna? Varför är det så lätt att förstå norska men mycket svårare att förstå isländska och finska? Det ska vi undersöka i det här arbetsområdet.

 

 

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Se kopplingarna till läroplanen här nedanför:

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet ska du ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

 • kunna placera ut de nordiska länderna och deras huvudstäder på en karta
 • använda kartor av olika slag för att hitta information om platser, naturtyper, befolkningstäthet m.m.
 • reflektera kring tätbefolkade och glesbefolkade områden, och orsakerna till varför det är så
 • beskriva de olika ländernas naturlandskap och vilka naturresurser som finns där, och vad de betyder för människorna och samhället 
 • göra jämförelser mellan de nordiska länderna genom använda statistik
 • kunna känna igen de olika nordiska språken 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Arbetssätt

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi ser på Geografens testamente - Norden

 • Vi har genomgångar, läser, samtalar och gör uppgifter om Nordens geografi, naturtyper, befolkning och hur länderna styrs

 • Vi tittar på vilka processer som har format naturen i de nordiska länderna

 • Vi arbetar med viktiga begrepp; t.ex fjord, skärgård, klimat, naturtillgång, erosion, glaciär

 • Vi arbetar med kartor och deras symboler och färger, och vi tränar namngeografi 
 • Vi använder tabeller och annan statistik för att göra jämförelser länderna emellan
 • Vi kommer att göra "Norden i en pizzakartong" där du och några kamrater får skriva en faktatext om ett nordiskt land och bygga landet i trolldeg.
 • Vi lyssnar och läser korta texter på de olika nordiska språken. Vi kommer också att se film där några av språken talas. Vi pratar om vilka av språken som är släkt med varandra  och vilket som tillhör en annan språkfamilj.

Bedömning

Hur går bedömningen till?

Dina kunskaper (se de konkretiserade målen ovan) bedöms både genom klassrumsobservationer och skriftliga uppgifter. 

Vid hörövöningen på de nordiska språken visar du din förmåga att känna igen de olika språken

Matriser

Sv Sh Ge
Norden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kartkunskap
Länder, huvudstäder
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Jag kan placera ut de nordiska länderna på en karta. Jag vet vad huvudstäderna heter.
Jag kan placera ut de nordiska länderna och deras huvudstäder på en karta.
Jag kan placera ut de nordiska länderna och deras huvudstäder på en karta. Jag kan också placera ut några andra städer/berg.
Söka information med hjälp av karta.
Söka efter platser, tyda färger och symboler
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Jag kan leta upp en plats på en karta. Jag kan berätta något om hur ett land ser ut genom att titta på kartans färger och symboler.
Jag kan leta upp en plats på en karta. Jag kan berätta ganska utförligt om hur ett land ser ut genom att titta på kartans färger och symboler.
Jag kan leta upp en plats på en karta. Jag berättar utförligt om hur ett land ser ut, hur stora städerna är vilka olika naturtyper som finns genom att titta på kartans färger och symboler.
Naturlandskap och naturresurser
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
 • Ge  A 6
Jag kan berätta något om de nordiska ländernas naturlandskap och vad de har för naturresurser.
Jag berättar om de nordiska ländernas naturlandskap och deras naturresurser. Jag berättar något om hur de använder sina naturresurser.
Jag berättar om de nordiska ländernas naturlandskap och deras naturresurser. Jag berättar om vad deras naturresurser betyder för arbete, industri och energiförsörjning.
Jämföra länder
Använda statistik för att göra jämförelser.
Jag kan göra enkla jämförelser mellan två eller flera länder. Jag kan hitta både likheter och skillnader.
Jag gör ganska utvecklade jämförelser mellan två eller flera länder. Jag kan hitta någon orsak till varför det är på ett visst sätt
Jag gör utvecklade jämförelser mellan två eller flera länder. Jag kan se orsaker till och konsekvenser av varför det är på ett visst sätt.
Nordens språk
Språkens släktskap
Jag kan redogöra för vilka språk som är släkt med varandra. Jag kan känna igen de olika språken när jag hör dem. Jag kan förstå delar av en kort text eller berättelse på danska eller norska.
Jag kan redogöra för vilka språk som är släkt med varandra. Jag kan känna igen de olika språken när jag hör dem. Jag kan förstå en kort text eller berättelse på danska eller norska.
Jag kan redogöra för vilka språk som är släkt med varandra. Jag kan känna igen de olika språken när jag hör dem. Jag kan förstå en kort text eller berättelse på danska eller norska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: