Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Syror och baser vt-16

Skapad 2016-03-06 16:36 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Kemi
...

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kemin i naturen
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
Kemin i vardagen och samhället
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
Kemins metoder och arbetssätt
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Konkretisering

Du kommer att utveckla:
 • din förståelse för vad joner är och vad de spelar för roll i syror och baser
 • dig att kunna beskriva begrepp inom området
 • din förmåga att beskriva samband mellan t ex försuring och utsläpp samt kunna förklara hur försurningen kan motverkas
 • dina kunskaper för att beskriva pH-skalan och hur den tillämpas
 • se hur vanliga ämnen påverkar omgivningen och hur du ska hantera dessa
 • din kunskap om vissa specifika syror och baser
 • din förståelse för hur syror och baser motverkar varandra samt hur en buffert fungerar och används ur miljösynpunkt
 • din förmåga att laborera på ett säkert och effektivt sätt
 • din förmåga att dokumentera laborationer efter en given mall

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att arbeta med flera laborationer där några kommer att lämnas in dokumentation på. Genomgångar av fakta och diskussioner med utgångspunkt på miljöproblem kommer att ingå. Vi avslutar området med ett skriftligt prov.

Bedömning

Din inlämnade dokumentation från laborationer och det skriftliga prov du skriver bedöms enligt en matris.

Matriser

Ke
Syror och baser

Förmåga att genomföra undersökningar

Har ej nått kunskapskraven
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra undersökningar
Har ännu inte visat förmågan att genomföra undersökningar.
Kan genomföra undersökningar.
Formulera frågeställningar
Har ännu inte formulerat några frågeställnigar
Bidrar till att formulera enkla frågeställningar
Formulerar enkla frågeställningar
Formulerar frågeställningar.
Använder utrustning
Har ännu inte visat att du kan använda utrustning
Använder utrustningen bra
Använder och hanterar utrustningen bra Tänker på säkerheten.
Använder och hanterar utrustningen mycket bra Tänker på säkerheten.
Jämföra resultat med frågeställningar och dra slutsatser
Har inte kunnat visa förmåga att jämföra resultat och dra slutsatser.
Kan jämföra resultat och dra enkla slutsatser med viss koppling till teorier och modeller.
Kan jämföra resultat och dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till teorier och modeller.
Kan jämföra resultat och dra välutvecklade slutsatser med relativt god koppling till teorier och modeller.
Ge förslag till förbättringar
Har ännu inte visat förmåga att ge förslag på hur undersökningar kan förbättras. .
Bidrar till att ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Ger förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Ger förslag på hur undersökningar kan förbättras samt visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera
Har inte visat att du kan skriva enkla dokumentationer
Skriver enkla dokumentationer
Skriver utvecklade dokumentationer
Skriver välutvecklade dokumentationer

Förmåga att använda begrepp

Har ej nått kunskapskraven
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Har inte tillräckliga kunskaper
Har grundläggande kunskaper inom området
Har goda kunskaper inom området
Har mycket goda kunskaper inom området
Beskriva konsekvenser
Har inte visat att du kan beskriva olika konsekvenser av miljöproblem
Gör goda försök att beskriva en konsekvens av miljöproblem
Kan beskriva konsekvenser av miljöproblem och visar enkla åtgärder
Kan beskriva konsekvenser av miljöproblem och visar på effektiva åtgärder
Föra resonemang
Visar inte att du kan följa resonemang inom området
För enkla resonemang inom området
För utvecklade resonemang inom området
För välutvecklade resonemang inom området
Använda naturvetenskapliga begrepp
Ditt sätt att använda de naturvetenskapliga begreppen är ej tillräckligt.
Du använder begrepp inom området på ett grundläggande sätt.
Ditt sätt att använda de naturvetenskapliga begreppen är goda.
Ditt sätt att använda de naturvetenskapliga begreppen är mycket goda.
Se samband
Beskriver inte sambanden tillräckligt
Beskriver samband i hur syror och baser har påverkat samhället och ger exempel
Förklarar och visar på samband i hur syror och baser har påverkat samhället
Förklarar och visar samband samt drar paralleller för hur syror och baser har påverkat samhället
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: