Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, VT-16. åk 3

Skapad 2016-03-06 16:55 i Freinetskolan Mimer Freinet
Mått och mätningar Geometri
Grundskola 3 Matematik
...

Innehåll

Centralt innehåll

 • Du ska kunna läsa av alla tider på klockan och förstå hur de olika visarna rör sig på en klocka. Du ska kunna räkna ut tidsskillnader.
 • Du skall förstå hur man läser en kalender och kunna samband mellan tidsenheter.
 • Du ska kunna uppskatta hur lång tid olika saker tar att göra med lämplig enhet.
 • Du ska förstå volymbegreppet och kunna uppskatta olika volymer i liter och deciliter.
 • Du ska känna igen vanliga hushållsmått och känna till hur de förkortas. Du ska kunna läsa och förstå ett recept.
 • Du ska kunna uppskatta massor i kilogram, hektogram  och gram.
 • Du ska kunna uppskatta om ett mått är rimligt vid olika vardagssituationer.
 • Du ska  förstå hur man mäter olika sträckor och kunna använda linjalen.
 • Du skall kunna uppskatta sträckors längd med längdmåtten meter, decimeter,centimeter och millimeter samt känna till sambanden mellan måtten.
 • Du ska förstå begreppen area och omkrets.
 • Du ska kunna lösa vardagliga problem .
 • Du ska kunna beskriva geometriska former och kunna namnet på några vanliga två och tredimensionella formerna.
 • Du skall kunna rita ett symmetriskt mönster och se skillnaden på asymmetri och symmetri. 
 • Du skall kunna använda olika lägesord för att beskriva ett objekts placering.
 • Du ska förstå enkla bråk och storleksordna tal i bråkform. ( halv, tredjedel etc)
 • Du ska kunna redovisa en uträkning med hjälp av matematiska tecken i alla fyra räknesätt.
 • Du ska känna dig säker på positionssystemet.
 • Du skall kunna förklara sambandet mellan olika räknesätt. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

De här förmågorna kommer att bedömas

 • Förmågan att använda lämpliga enheter vid mätningar och kunna lösa vardagliga problem
 • Förmågan att kunna använda matematikens uttrycksformer vid samtal och redovisningar

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Arbetssätt, arbetsformer

Vi arbetar kortare perioder med alla områden för att repetera inför de nationella proven som börjar vecka 11. Vårterminen delas in i olika områden: Vi börjar med tidsmätningar och bråk. Sedan tränar vi på geometriska begrepp., omkrets och area. Därefter mätningar av längd, volym och massor. I slutet av terminen fokuserar vi på individuella mål som behöver befästas utifrån kunskapskraven. Även möjlighet finns för individuella fördjupningar.

Mätningar

 • Vi kommer att arbeta mycket med naturföremål och jobba i stationsform för att öva på de olika måtten och att mäta.
 • Genom problemlösning tränar du att använda olika mätningar.
 • Du får lösa vardagsproblem tillsammans med kamrater och enskilt.
 • Vi övar på att läsa av tider på analoga klockor och vi övar på tidsuppfattning. Vi tränar på digital tid

Bråk

 • Med hjälp av olika spel och div. arbetsuppgifter övar du på att rita olika bråk.  (halvor, tredjedelar, fjärdedelar)Vi delar papper i olika delar och jämför. Du övar att skriva tal i bråkform.

Skriftliga räknemetoder

 • Vi repeterar skriftliga räknemetoder och du övar talsortsräkning och att göra uppställningar. Du färdighetstränar sedan i din mattebok och i stenciler jag kopierar.
 • Vi tränar att tolka textuppgifter och det matematiska innehållet,

Geometri:

 • Du övar att använda geometriska ord ( hörn, sida m.m.) och begrepp för att jämföra och beskriva likheter och skillnader på olika former. Genom spel och lekar övar du namnen.
 • Du övar skala genom att förstora en teckning med hjälp av ett rutmönster.På e.a tiden får du möjlighet att repetera tidigare områden samt att öva mot egna mål på olika sätt,  t.ex.i  matematikböcker eller dataprogram.

 • Du övar mot målen på e.a tiden och kan då välja arbetssätt, arbeta i mattehäfte, dator eller med spel
 • Klassen deltar i mattematchen och färdighetstränar med programmet 10monkeys.com
 • Du får återkommande träna på att använda miniräknare 
 • Du får återkommande tabellträna

 

 

 

Matriser

Ma
Längd, vikt och Volym

Längd
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Kan begreppen kortare, längre, högre, lägre, bredare och smalare.
Förstår mätandets idé och känner till några äldre måttenheter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta enheterna meter och centimeter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta enheterna millimeter och decimeter. Känner till enheterna kilometer och mil..
Kan använda lämplig enhet vid olika längdmätningar och förstår sambanden mellan enheterna.
Vikt/massa
 • Ma   3
Kan begreppen lättare och tyngre.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten kilo.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten gram.
Kan mäta, jämföra och uppskatta enheten hektogram. Känner till enheten ton.
Kan använda lämplig enhet vid olika mätningar och förstår sambanden mellan enheterna.
Volym
 • Ma   3
Kan begreppen större och mindre. Kan förstå innebörden av ordet volym.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten liter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten deciliter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheterna centiliter och milliliter.
Kan använda lämplig enhet vid olika volymmätningar och förstår sambanden mellan enheterna.

Ma
Geometri

 • Ma  1-3   Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3   Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3   Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Benämna
Kunna känna igen och namnge två- och tredimensionella figurer.
.Du kan känna igen och namnge någon av de tvådimensionella figurerna triangel, kvadrat, rektangel och cirkel.
.Du kan känna igen och namnge de tvådimensionella figurerna triangel, kvadrat, rektangel och cirkel.
Du kan känna igen och namnge de tredimensionella figurerna, kub, klot, rätblock, kon och cylinder
Beskriva
Kunna beskriva geometriska objekt muntligt eller skriftligt.
Du kan beskriva tvådimensionella figurers egenskaper med hjälp av något av orden sida och hörn.
Du kan beskriva tvådimensionella figurers egenskaper med hjälp av orden sida och hörn.
Du kan beskriva tredimensionella figurers egenskaper med hjälp av sida, kant och hörn
Du kan beskriva två- och tredimensionella figurer och deras inbördes relationer.
Lägesord
Kunna lägesord som beskriver objekts läge i rummet.
Du behöver hjälp med att förklara ett objekts läge i rummet. Du kan ett par lägesord.
Du kan lägesorden på, under ovanför, nedanför, i, utanför, innanför, bredvid, uppåt, nedåt, mellan, framför, bakom.
Du kan lägesorden lodrätt och vågrätt.
Du kan höger och vänster.
Symmetri
Du kan med hjälp av läraren skilja på ett symmetriskt eller ett asymmetriskt mönster.
Du kan på egen hand skilja på ett symmetriskt eller ett asymmetriskt mönster.
Du kan rita klart ett enkelt symmetriskt mönster med hjälp av rutmönster.
Du kan rita ett eget enkelt symmetriskt mönster på rutat papper. Du vet vad en symmetrilinje är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: