Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kinesiska 3

Skapad 2016-03-06 17:15 i Modersmålsskolan Helsingborg
1 Hur förmågorna ska utvecklas. 2 Vilka kunskapsområden ska hanteras och behandlas i det aktuella arbetsområdet. 3 Vilka förmågor i kunskapskraven ska bedömas.
Grundskola F – 6 Modersmål

Modersmål Kinesiska är ett språk med ett stort antal talare i världen. Om elev har detta språk som modersmål och vill ha ett internationellt jobb. Då är det en fördel att behärska det för olika typer av internationellt utbyte och samarbete, inte minst för utveckling av individens identitet, integritet och den kognitiva förmågan.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • uttrycka sig i tal
 • uttrycka sig i skrift
 • kommunicera i tal och skrift
 • översätta svenska och modersmål
 • reflektera kring levnadssätt och kulturer
 • berätta om historia, traditioner och samhällslivet i sin ursprungskultur och förmåga att göra jämförelser med svenska förhållanden

Gemensamt gå igenom vilka långsiktiga mål som är relevanta för det aktuella arbetsområdet.

Vår värdegrund 

 • människolivets okränkbarhet
 • individens frihet och integritet
 • alla människors lika värde
 • jämställdhet mellan könen
 • solidaritet mellan människor

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • Ml
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 • Ml
  Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Undervisningens innehåll- Kunskapsområden som ska behandlas

Planeringen/arbetsområdet
Vi kommer att arbeta med

Temat - Kinesiska 3

Eleven ska arbeta med de kinesiska böcker som är skrivna för modersmålsundervisning, olika berättande texter och sakprosatexter. Genom undervisningen ska inlärning av dessa böcker träna eleven stegvis på sin förmåga att kunna nå mål.

Gemensamt gå igenom vilka kunskapsområden i centrala innehållet ska hanteras och behandlas i relation till varandra i det aktuella arbetsområdet som för tillfälligt är.

Kunskapsområden är:

 • Läsa och skriva
 • Tala, lyssna och samtala
 • Berättande texter och sakprosatexter
 • Språkbruk
 • Kultur och samhälle

Skilda bakgrunder, kompetens och behov

Var är du?

Enligt läroplanen ska undervisningen ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tankar.

Färdigheter du redan behärskar, 

Startpunkt börjar här mot målet.

Det bästa valet?    

Individualiserad undervisning innebär att undervisningen organiseras och genomförs med elevens individuella förutsättningar och behov i centrum. 

Vart ska du?

Var och en når sina mål olika.

Du ska till nästa steg i inlärningen med stöttning från lärare.

De långsiktiga målen sätter ingen begränsning för elevernas kunskapsutveckling.

Redskap och träning

Att ta del av hur personerna i modelltexter tänker, 

uttrycka hur man själv tänker är mycket bra sätt att träna läsförståelse, inferens läsning och utvecklas mot målen.

Skrivstrategier ger konkret och strukturerad hjälp.

Anteckna, söka efter det viktiga i texten, bearbeta, sammanfatta, tolka information och bedöma texten.

Träna sedan på egen hand att skriva artiklar i den aktuella genren.

 

Arbetet kan förenklas och avanceras beroende på var du befinner dig.

Det finns två gamla talesätt

"Övning ger färdigheter"

"Repetition är kunskapens moder"

99,999 % är  ... även du är ett genie. Vem påstår det?

Det är några av de avgörande sätten att nå målen.

Metaspråk-

struktur, språklig drag bildar syfte i texten. 

Läraruppdrag - Att hjälpa elever nå mål.

Hur gör du?

Under genomgången av det aktuella arbetsområdet tränar du de delar av kunskapsområdena som vi tillsammans bestämmer.

Stöttning du behöver för att förstå 

Du får läsa modelltexter. 

Texten plockas isär!
Du blir medveten om de olika punkterna i genren.

Vilken är textens syfte? 

Hur uppnår texten sitt syfte?

Hur är texten uppbyggd?

Vilka språkliga drag har den? exempel...

Hur uttrycker du dig?
Hur övertygar du andra?

 

Att kunna läsa, skriva, tala, lyssna och samtala betyder inte alltid att man kan

 • måla inre bilder
 • stärka egna fantasi
 • vidga sin tankevärld
 • tanka kritiskt, tolka och värdera
 • söka information
 • analysera, utforska
 • reflektera
 • ställa rätta frågor
 • inleda med frågor till budskap
 • granska
 • analysera
 • diskutera
 • lyssna på varandra
 • ge varandra respons
 • interagera, föra samtalet vidare
 • resonera om budskap
 • läsa mellan raderna 
 • alternativa svar, kreativt
 • själva måste dra egna slutsatser
 • argumentera för egna ståndpunkter
 • och våga stå för sina åsikter
 • lösa problem med olika lösningar
 • reflektera över konsekvenser, d.v.s. inferenser läsning. 
 • 逻辑推理:溯因,归纳,演绎
 • komma med sådana svar som visar ämneskunskaper (förmågorna) 

Dina förmågorna kommer att bedömas

Utvärdering

Grundläggande ämnesförståelse, ämneskunskaper, språket i ämnet och förmåga att använda och bearbeta dem utvärderas.

Hur gick det?

Efter övningar kommer den aktuella kunskapsnivån att stämmas av i förhållande till kunskapskraven.

 • Läsa med flyt
 • Läsförståelse
 • Samtala
 • Fråga & framföra åsikter
 • Resonera om budskap
 • Resonera om modersmål & svenska
 • Beskriva & resonera med anknytning till modersmål
 • Berätta
 • Uttrycka sig i skrift
 • Skrivregler

Det är kvalitativt skilda nivåer av förmågorna i de arbeten som visas ligger till grund för lärarens bedömning.

Bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång genom observationer och i samtal. 

Var god och visa all den kompetens som kursplanen kräver.

Utmaning: Om du befinner dig på C nivå ska du arbeta mot ? nivå.

Hur ska vi arbeta vidare?

Återkoppling användas för att närma sig målen.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Bedömningen ska utgå från delarna av kunskapskraven.

Var god och titta på Visad kunskap.

Matriser

Ml
MODERSMÅL kunskapskrav Lgr11 åk1-6

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
UTTRYCKER SIG SÅ ANDRA FÖRSTÅR (tala)
Kommunicera och formulera sig. t.ex. presentation, berättelse, beskrivningar, meddelanden, instruktioner,
 • Ml
Uttrycker dig så andra förstår. Använder ett enkelt språk med kända ord och fraser. t.ex. berättar om familjen, skolan eller fritidsintressen. Behöver ibland hjälp med att få en "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Uttrycker dig så andra förstår. Använder kända ord och fraser även i nya situationer och sammanhang för att t.ex. redovisa, instruera, samtala. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Uttrycker dig så andra förstår genom att ha en tydlig "röd tråd" och struktur i ditt budskap. Använder ditt ordförråd inom kända ämnesområden för att t.ex berätta, presentera eller beskriva, framföra åsikter. Utvecklar innehållet genom att även beskriva med mer detaljer.
Uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt samt med flyt (bl.a. "röd tråd" och strukturerat). Använder sitt ordförråd för att utveckla innehållet i budskapet genom att t.ex. beskriva och förklara, samt varierar språket.
FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER (lyssna och förstå)
Kommunicera och formulera sig. Lyssna samt visar förståelse genom att t.ex. reflektera, återge och samtala kring t.ex. presentation, berättelse, beskrivningar, meddelanden, instruktioner.
 • Ml
Förstår vad någon säger om de använder enkla ord och fraser, samt att det handlar om kända områden. Personen talar sakta och tydligt.
Förstår vad någon säger och vad det handlar om, även om du inte förstår allt. Förstår helheten i t.ex. en enkel dialog, instruktion eller berättelse om det handlar om kända områden. Den som talar använder ett tydligt uttal och anpassar hastigheten/taltempot.
Förstår vad någon säger inom kända vardagssituationer, t.ex. berättar om familj och fritidsintressen eller återberättar en händelse. Förstår främst huvudinnehållet och enkla detaljer. (naturligt taltempo/hastighet)
Förstår vad någon säger (hela budskapet) om välbekanta områden som man regelbundet stöter på t.ex. i skolan och på fritiden. Förstår i stora drag aktuella frågor eller ämnen av personligt intresse, om språket talas relativt långsamt och tydligt.
SAMTALA (kommunicera, formulera)
Kommunicera och formulera sig. För ett samtal med andra i tal/skrift om bekanta ämnen.
 • Ml
Deltar i samtal genom att främst besvara enkla frågor inom välbekanta vardagssituationer och ämnen.
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta ämnen eller vardagssituationer. Ställer och besvarar enkla frågor, främst i situationer man varit med om tidigare. Framför egna åsikter.
Deltar i samtal kring bekanta ämnen eller vardagssituationer. Inleder samtal, samt ställer och besvarar frågor för att föra samtalet vidare. Framför även egna åsikter och motiverar dem.
Inleder och deltar i samtal av olika slag. Bidrar till att hålla samtalet igång genom att svara, ställa frågor och följdfrågor inom ämnet. Bidrar med egna reflektioner samt bemöter t.ex. andras åsikter.
LÄSA OCH FÖRSTÅ (förstå och tolka text)
Läser bekanta och åldersanpassade texter. t.ex. presentation, berättelse, beskrivningar, meddelanden, instruktioner.
 • Ml
Läser och förstår enstaka och kända ord och/eller meningar kopplat till bilder. T.ex. "It is a cat." Förstår innehållet i en text när någon annan läser en enkel text för dig.
Läser och förstår enkla meningar och texter om det handlar om något känt område, t.ex.om familj och fritidsintressen. Läser korta och enkla texter och dialoger, ev. med bildstöd. Förstår det viktigaste delarna i textens innehåll.
Läser och förstår innehållet i enkla texter om kända situationer och ämnen som hör till vardagen. Förstår "poängen" i det jag läser. Läser enkla texter t.ex. brev, instruktion, korta berättelser.
Läser och förstår innehåll och detaljer i längre sammanhängande texter som handlar om främst kända ämnesområden. Läser även ”mellan raderna”. Läser olika slags texter t.ex. faktatext och böcker anpassade efter ålder. Använder olika sätt att läsa beroende på syftet och vad det är för slags text.
Visa förståelse genom att t.ex. återberätta och samtala kring innehållet i olika slags texter
 • Ml
Visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. samtala kring eller återberätta innehållet på ett enkelt sätt och/eller svarar på frågor kring texten.
Visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. samtala kring eller återberätta huvudinnehållet på ett tydligt sätt och visar på hur händelser i texten hänger samman. (t.ex. återberättar en saga eller händelse så andra förstår)
Visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. samtala kring eller återberätta huvudinnehållet och textens viktiga delar. "Läser mellan raderna" (förstår det "dolda" budskapet) i olika texter och drar slutsatser av budskapet i texten. (t.ex. återberättar en händelse så innehållet blir tydligt för andra, samt reflekterar kring innehållet genom att t.ex. jämföra med andra situationer)
Visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. samtala kring eller återberätta sammanhängande de viktiga delar av textens innehåll samt drar slutsatser om innehållet. "Läser mellan raderna" (förstår det "dolda" budskapet) och förstår poängen i textens budskap. Kopplar det även till andra texter, egna och andras tankar, åsikter och erfarenheter.
SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR
Kommunicera och formulera sig. t.ex. presentation, berättelse, beskrivningar, meddelanden, instruktioner.
 • Ml
Använder ett enkelt språk så att andra förstår. Använder inövade ord och fraser om kända ämnen. Skriver kända ord och/eller meningar till bilder, t.ex. ”It is a cat.” Behöver hjälp med att få en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Använder kända ord, fraser och meningar inom kända ämnesområden, ev. med bildstöd. Skriver t.ex. enkla dialoger, meddelanden. Det finns en början på en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Använder sitt ordförråd för att t.ex. berätta och beskriva främst inom kända ämnesområden. Utvecklar även innehållet genom att t.ex. beskriva och förklara med detaljer.. Skriver tydliga och sammanhängande texter t.ex. brev, instruktioner, och korta berättelser. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i dina texter.
Använder sitt ordförråd för att t.ex. berätta och beskriva. Utvecklar innehållet genom att t.ex. beskriva och förklara, samt med ett varierat språk. Skriver olika slags sammanhängande texter om vardagliga situationer och ämnesområden. Det finns en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker dig på ett enkelt sätt så andra förstår. Använder ett enkelt språk i korta, enkla texter.
Uttrycker dig oftast klart och tydligt genom att t.ex. skriva texter av olika slag.
Uttrycker dig tydligt med ett varierat språk i enkla sammanhängande texter av olika slag. Utvecklar innehållet i ditt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt genom att skriva olika detaljerade texter. Du utvecklar innehållet genom att beskriva och förklara med ...
HANTERA SPRÅKET
Hantera språket (i tal och skrift), språklig säkerhet. Förståelse hur språket är uppbyggt etc.
 • Ml
Finns språkliga fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå. T.ex: svenska ord, ordföljd, uttryck.
Finns språkliga fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Har ett språk som innehåller enstaka fel men mottagaren förstår sammanhanget utan större problem.
Har ett tydligt och säkert sätt att använda sitt språk på. Mottagaren förstår utan problem. Har en struktur i språket som oftast följer hur det är uppbyggt.
Göra jämförelse mellan modersmål och svenska språket
 • Ml
 • Ml
Deltar i samtal kring hur språken är uppbyggda. Gör jämförelser genom att ge enkla och konkreta exempel på likheter och skillnader mellan modersmålet och det svenska språket. Utgår från egna konkreta erfarenheter.
Deltar i samtal kring hur språken är uppbyggda. Gör jämförelser genom att ge exempel på likheter och skillnader mellan modersmålet och det svenska språket.
Deltar i samtal kring hur språken är uppbyggda. Gör jämförelser genom att ge exempel på likheter och skillnader mellan modersmålet och det svenska språket. Bygger sitt resonemang på erfarenheter och kunskaper kring språkens uppbyggnad.
ANPASSA EFTER MOTTAGARE OCH SYFTE
 • Ml
Anpassar språket efter mottagare, syfte och sammanhang utifrån tydliga instruktioner.
Anpassar språket oftast på ett bra sätt efter mottagare, syfte och sammanhang, för att förbättra och utveckla språket. (t.ex. val av ord och fraser, koppla till bilder för att förtydliga...)
Anpassar språket på ett lämpligt efter mottagare, syfte och sammanhang. Gör medvetna val och anpassar språket på ett lämpligt sätt för att förbättra och utveckla det.
REFLEKTERA OCH JÄMFÖR
...kring livet i andra delar av världen där modersmålet talas t.ex. vardagslivet, levnadssätt, lekar, fritidsaktiviteter, musik, sociala relationer.
 • Ml
Deltar i samtal kring hur det är att leva i länder där modersmålet talas. Reflekterar genom att t.ex. berätta om egna erafenheter kopplat till det du läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser utifrån egna erfarenheter.
Deltar i samtal kring hur det är att leva i länder där modersmålet talas. Reflekterar genom att t.ex. berätta, samt ge enkla kommentarer till det du läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser med hur det är i Sverige och utifrån egna erfarenheter.
Deltar i samtal kring hur det är att leva i länder där modersmålet talas. Reflekterar genom att göra enkla jämförelser med svenska förhållanden utifrån kunskaper, erfarenheter och egna åsikter. Beskriver likheter och skillnader.
Deltar i samtal kring hur det är att leva i länder där modersmålet talas. Reflekterar genom att göra jämförelser med svenska förhållanden eller andra sammanhang. Beskriva likheter och skillnader. Bygger resonemanget på fakta, erfarenheter samt åsikter.
+ se Nya språket lyfter kopplat till tjänstegarantin för "att läsa och skriva" efter sitt första skolår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: