Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 8, historia: Revolutioner och ideologier

Skapad 2016-03-07 11:31 i Pysslingen Skolor Montessoriskolan Castello Pysslingen
Grundskola 7 – 9 Historia
...

Innehåll

Introduktion

Resten av den här vårterminen kommer att handla om historia. Vi börjar med 1700-talets upplysningsidéer och tar oss via den franska och industriella revolutionen fram till de politiska ideologiernas bildande under 1800-talet.

Upplysningen - ett nytt sätt att se på världen

Vi börjar med de idéer som följer på Martin Luthers protester och den nya tidens vetenskapliga upptäckter, nämligen att inte allt som kyrkan sagt om hur världen fungerar stämmer. De idéer som författare och filosofer (tänkare) under 1700-talet förde fram och som kritiserade det gamla religiösa sättet att tänka kallas så här i efterhand för Upplysningen.

Litteratur
SOS Historia 8, sidorna 12-25 (hoppa över sidorna 16-17)

Examination
Examineras längre fram i vår genom en skrivuppgift i svenskämnet

Planering och arbetsgång
Vecka 10
Läs sidorna i boken
Svara på frågorna 1-14 på sidan 25
Vi ser gemensamt avsnittet om upplysningen i UR-serien ”Hej litteraturen”

Den stora frågan: Varför är upplysningstiden viktig?

 

Franska revolutionen

Upplysningens idéer i kombination med bildandet av Amerikas Förenta Stater och brist på bröd och spannmål är tre viktiga anledningar till de oroligheter som tar sin början i slutet av Frankrikes 1780-tal och som sedemera utmynnar i det vi brukar kalla för Den Franska Revolutionen.

Litteratur
SOS Historia 8, sidorna 26-39

Examination
Prov tisdagen 22 mars kl 12:15-13:30 (v. 12) på sidorna 26-34.

Planering och arbetsgång
Vecka 11
Läs sidorna 26-34
Svara på frågorna 1-9 på sidan 34
Vi ser gemensamt långfilmen om Marie Antoinette

Den stora frågan: Varför är franska revolutionen viktig?

Vecka 12
Prov på sidorna 26-34
Läs sidorna 35-39.
Svara på frågorna 1-11 på sidan 39

Den stora frågan: Vad var syftet bakom Wienkongressen 1815?

Fabriker byggs

En konsekvens av triangelhandeln (om du minns den från när vi läste om den nya tiden) var att Storbritannien förutom att landet tjänade på handeln fick gott om råvaran bomull. När Storbritannien dessutom hade gott om arbetskraft och rikligt med fyndigheter av stenkol och järnmalm startar kring 1770-talet i Storbritannien något vi kallar för industrialiseringen. Den här samhällsförändringen var så omfattande och explosionsartad att den ibland till och med kallas för Den Industriella Revolutionen.

Litteratur
SOS Historia 8, sidorna 40-55

Examination
1) En utredande text om industrialiseringen för- och nackdelar (samarbete med svenskan). Texten ska vara mellan 500 och 900 ord och lämnas in via den här planeringen. Deadline är tisdagen 19 april.
2) Redovisning av grupparbete med historiska källor.

Planering eller arbetsgång
Vecka 14
Läs sidorna 40-55 (inte 50-53)
Svara på frågorna 1-9 på sidan 55
Vi ser avsnitt 2 ”Revolutionernas århundrade” i UR-serien MAX 1800-tal

Den stora frågan: Varför kallas den industriella revolutionen för revolution?

Vecka 15
Du skriver en utredande text där du resonerar och lyfter olika fördelar och nackdelar som industrialiseringen fört med sig. Texten ska vara mellan 500 och 900 ord. Deadline fredagen 15 april. Lämna in texten via planeringen i unikum.

Den stora frågan: Vad var bra respektive dåligt med den industriella revolutionen?

Vecka 16
Arbete med grupparbete kring historiska källor.

Den stora frågan: Hur vet vi om vi kan lita på en historisk källa?

Nya åsikter om hur samhället borde se ut

När franska revolutionen bröt ut var samhället uppdelat efter så kallade stånd. I Sverige till exempel hade vi fyra stånd: adel, präster, borgare och bönder medan man i Franrike talade om adel, präster och det tredje ståndet. I och med den industriella och den franska revolutionen började samhället att förändras från att ha varit ett så kallat ståndssamhälle till att bli ett samhälle uppdelat efter samhällsklass. Ofta var det så att människors politiska åsikter var starkt påverkade av vilken klass de tillhörde. När vi är framme vid mitten av 1800-talet fanns det tre större politiska idériktningar, så kallade ideologier.

Litteratur
SOS Historia 8, sidorna 56-65

Examination
1) Prov på sidorna 56-65 fredagen 13 maj.
2) Skriftlig inlämning om ideologiernas plast i idealsamhället. Sista inlämning onsdagen 11 maj.

Planering eller arbetsgång

Vecka 17
Vi läser sidorna 56-60.
Vi ser avsnitt 3 ”Kvinnans århundrade” i UR-serien MAX 1800-tal.
Vi diskuterar och gör värderingsövningar kring nationalism.

Den stora frågan: Vad är nationalism och vilken betydelse har den?

Vecka 18
Vi läser sidorna 61-65.
Svara på frågorna 1-11 på sidan 65
Du skriver en text om ditt idealsamhälle. Texten lämnas via planeringen i unikum.

Den stora frågan: Vad är gemensamt för de stora ideologierna?

Vecka 19
Prov på sidorna 56-65.
Vi ser avsnitt 1 ”Jagets århundrade” i UR-serien MAX 1800-tal.
Vi gör en uppgift kring historiesyn.

Den stora frågan: Vad har vi för användning av historia?

 

Industri och demokrati i Sverige

Tiden från mitten av artonhundratalet och hundra år framåt var på många sätt en omvälvande tid. Inte minst ur ett svenskt perspektiv då vi under de här åren gick från att vara ett av Europas fattigaste länder till ett av de rikaste. Vi gick också från att vara ett glesbefolkat jordbruksland till att bli ett modernt och demokratiskt industriland.

Litteratur
SOS Historia 8, sidorna 40-55

Examination
Muntlig redovisning av grupparbete

Planering eller arbetsgång

Vecka 20-21
Grupparbete i ett ämne som handlar om Sveriges utveckling mot ett demokratiskt och rikt samhälle. grupper och ämnen presenteras av Helena vid arbetsområdets början.

Vecka 22
Redovisning av grupparbetet.

Uppgifter

  • För- och nackdelar med industrialiseringen

  • Mitt idealsamhälle

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: