Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent

Skapad 2016-03-07 18:42 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Grundskola 7 Matematik
...

Innehåll

Tid

v 11-18

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Arbetssätt

Undervisningen kommer att handla om följande:

 • Tal i bråkform
 • Bråk
 • Procent
 • Delar
 • Höjning och sänkning

Vecka 11
Vi kommer att öva på att teckna bråk i dess enklaste form genom att förkorta dem. Vi kommer att gå igenom delbarhetsreglerna

Vecka 12
Vi kommer att gå igenom blandad form och bråkform och omvandlingar mellan dem. Vi kommer att titta på sambanden mellan bråkform och decimalform

Vecka 13
Påsklov

Vecka 14
Vi kommer att räkna med bråk. T.ex. hur mycket är 1/6 av 36 kr. Vi kommer att jobba med addition och subtraktion av bråk.

Vecka 15
Vi kommer att titta på sambandet mellan bråk och procent

Vecka 16
Vi kommer fortsätta att jobba med sambanden mellan bråk och procent med tal som inte enkelt kan förkortas eller förlängas med 100

Vecka 17
Vi kommer att titta på hur delen räknas ut med huvudräkning

Vecka 18
Hur räknar man ut delen med hjälp av miniräknare.

Vecka 19
repetition och prov. 

Vi använder oss av Matematikboken X kapitel 5 sid. 187-244

Bedömning

Du kommer att bedömas under löpande under lektionstid samt på avslutande prov. 

Din förmåga att ...

Lösa matematiska problem kommer att bedömas under problemlösningslektioner samt på provet. 

 • FÖR ATT NÅ E ska du kunna lösa problem i välbekanta situationer, dvs du ska kunna lösa enklare uppgifter även när de inte helt följer de mönster du har arbetat med tidigare. Det kan till exempel vara att du lärt dig räkna arean olika geometriska figurer och sedan löser hur du ska kunna beräkna arean av till exempel en lägenhet utifrån en ritning. 
 • FÖR ATT NÅ C ska du kunna ta dig an uppgifter du inte är helt säker på hur du ska lösa och påbörja en lösning med hjälp av att rita, förklara med ord, arbeta med symboler och uttryck eller med hjälp av fysiskt material. Du ska också kunna komma en bit på väg i att visa hur du kan lösa problemet genom att räkna. 
 • FÖR ATT NÅ A ska du kunna lösa uppgifter du från början inte här helt säker på hur du ska lösa och kunna använda dig av de metoder som passar bäst för att lösa just det problemet. 

Resonemang om tillvägagångssätt och rimlighet kommer att bedömas under problemlösningslektioner, i ditt löpande arbete samt på provet. 

 • FÖR ATT NÅ E ska du kunna berätta varför du valt att räkna en uppgift på ett visst sätt och fundera över om du hade kunnat lösa uppgiften på annat sätt. Du kan också reflektera över att om du vet att 100 cm är 1 m, är det då rimligt att en person är 10 cm lång?
 • FÖR ATT NÅ C ska du kunna berätta och motivera varför du valt att räkna en uppgift på ett visst sätt. Du ska också ha med en viss bedömning av om dina svar på olika uppgifter är rimliga utifrån vad du kan om till exempel längdenheter.
 • FÖR ATT NÅ A ska du kunna berätta och motivera på ett säkert sätt om varför du valt att räkna en uppgift på ett visst sätt. Du ska också kunna ge exempel på andra sätt att lösa uppgiften på.  

 

Din kunskap om matematiska begrepp kommer att bedömas löpande i ditt arbete, i klassrumsdiskussioner samt på provet. 

 • FÖR ATT NÅ E ska du kunna namnen på de vanligaste geometriska formerna och du ska kunna omvandla mellan km, m, dm, cm och mm. 
 • FÖR ATT NÅ C ska du kunna det som gäller för E-nivån, kunna och beskriva begrepp såsom vertikalvinklar och sidovinklar samt kunna använda dig av omvandlingar mellan längdenheterna även när de är inbäddade i uppgifter. Du ska visa din kunskap om matematiska begrepp i dina redovisningar och du ska kunna tolka de flesta uppgifter på rätt sätt utifrån att du förstår de begrepp som används och kunna beskriva till exempel på vilket sätt de olika formlerna att räkna area för olika figurer är kopplade till varandra.  
 • FÖR ATT NÅ A ska du kunna det som gäller för E- och C-nivån och du ska kunna föra välutvecklade resonemang kring relationen mellan olika begrepp och använda dig av komplementvinklar i beräkningar. Du ska till exempel på ett tydligt sätt kunna beskriva förhållandet mellan längd och area och hur olika areaenheter förhåller sig till varandra. 

Din förmåga att använda matematiska metoder kommer att bedömas fortlöpande under lektionerna samt på provet. 

 • FÖR ATT NÅ E ska du kunna beräkna omkrets och area av kvadrater, rektanglar, parallellogram, romber och trianglar. Du ska kunna använda gradskiva och med hjälp av vinkelsumman ta reda på en okänd vinkel när två vinklar är kända. 
 • FÖR ATT NÅ C ska du kunna det som gäller för E samt kunna beräkna omkrets och area av sammansatta figurer och figurer där flera led av beräkningar behövs för att få fram information om längden av en sida som behövs för beräkning av omkrets eller area. 
 • FÖR ATT NÅ A ska du kunna de som gäller för E och C samt kunna avgöra mest effektiva metod för att komma fram till lösningar. 

Din förmåga att kommunicera dina lösningar bedöms i ditt löpande arbete, under problemlösningslektioner samt på provet. 

 • FÖR ATT NÅ E ska du ha påbörjat lösningar av textuppgifter genom att till exempel skriva ner vilken information du får i uppgiften och försöka dig på en beräkning. 
 • FÖR ATT NÅ C ska du ha kommit en bit på väg i att lösa textuppgifter eller krångliga sifferuppgifter. Du kan sortera ut och använda dig av information och kommer ofta till rätt lösning. Dina uträkningar ska gå att följa till största del. 
 • FÖR ATT NÅ A ska du komma fram till rätt lösningar i de allra flesta fall och dina uträkningar ska vara tydliga och lätta att följa. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: