Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bonus trinus vt 2016- en resa i upptäckarnas fotspår år 5

Skapad 2016-03-08 09:55 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett ämnesövergripande arbete där elever får upptäcka historien och omvärlden genom en resa där vi besöker flera olika resvägar som gjorts genom historien.
Grundskola 4 – 6 Biologi Historia Bild Fysik Svenska Matematik Kemi Geografi Samhällskunskap

I alla tider har människan varit nyfiken på sin omvärld. Behovet att utforska och lära sig mer har gjort att människan har rest över världshav och ut i rymden. De lärdomar vi har tagit med oss under våra upptäckter har gjort att vår världsbild har förändrats och att vårt samhälle har utvecklats.

Innehåll

Övergripande mål

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Syfte

Syftet med vårt projekt är att träna på följande förmågor.

Förmågan att:

* granska, använda och värdera olika källor
* att se sig själv och omvärlden ur ett historiskt perspektiv
* analysera och reflektera sin omvärld ur flera olika perspektiv
* kommunicera i bild,tal,text och digitala medier
* planera och genomföra ett arbete
* utvärdera sitt arbete och se sin egen process
* ge och ta respons

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Gr lgr11
  Läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
 • Gr lgr11
  Läraren ska tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Metod

Allmän metod samt tidsåtgång.

Vi kommer under tidsperioden vt 16 att arbeta med detta området. Under perioden kommer vi att:

*Hålla föreläsningar om berörda områden inom SO,NO, bild och svenska.
*Genomgångar 
*Diskussioner
*Titta på filmer relevanta för ämnet
*Dela ut olika arbetsuppgifter där du presenterar din produkt genom - tal, text eller bild


Självskattning

Vi vill att du funderar över följande frågeställningar och skriver i kommentarfältet nedan enligt Åsa Gårds självskattningsmall.

FRAMHÅLLA
* Vad har jag gjort?
* Detta är jag stolt över?
* Det var kul för att.... det var lätt för att....
* Jag känner att jag kan detta område för att ....

FÖRBÄTTRA
* Detta behöver jag träna mer på, för att....
* Det var svårt, för att .... Det var tråkigt för att ....
* Jag behöver förbättra.... för att

FÖRÄNDRA
* Nästa gång ska jag.....

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: