Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Halmstad

Skapad 2016-03-08 12:22 i Centrumskolan Halmstad
Hur gammalt är Halmstad? Vad är Halmstad känt för? Vi lär oss om vår hemstad och dess närmiljö.
Grundskola 7 – 9 Historia Geografi Religionskunskap

Hur gammalt är Halmstad? Vad är Halmstad känt för? Vi lär oss om vår hemstad och dess närmiljö.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften.

Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ge  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Ge  E 9
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
 • Ge  E 9
  Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
 • Hi  E 9
  Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 • Hi  E 9
  Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 9
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
 • Re  E 9
  Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Re  7-9
  Religion och samhälle Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.

Hur ska eleven lära?

Genom lärarledd undervisning.

Genom läroboken.

Genom att undersöka staden och landskapet runt omkring.

Genom olika källmaterial.

Genom filmer och videoklipp.

Genom digitala läromedel.

Genom olika övningar.

 

Bedömning;Vad ska bedömas?

Eleven känner till  några geografiska platser i och runt Halmstad.

Eleven känner till några typiska yrken för Halmstadbor.

Eleven känner till Halmstads historia och kan jämföra olika perioder i historien.

Eleven vet vilka spår vi kan se av forntiden i naturen.

Eleven kan använda en tidslinje.

Eleven känner till några religiösa platser och kan koppla samman dem med rätt religion.

Elevens känner till kristendomens roll för Halmstads historia.

Eleven kan söka och hitta information samt göra undersökningar om närmiljön.

Eleven kan använda kartor och väderstreck för att hitta olika platser i staden och på landsbygden.

Hur ska det bedömas?

Genom kontinuerlig bedömning via dialoger och diskussioner i undervisningen samt i utförandet av olika uppgifter.

När ska det bedömas?

Bedömningen sker under februari till juni och summeras i juni månad.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: