Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kol och kolföreningar

Skapad 2016-03-08 13:26 i Rödsleskolan Oskarshamn
genomgångar och laborationer , kolföreningar i vardagslivet
Grundskola 7 – 9 Kemi
...

Innehåll

Kursplan i ämnet:

Undervisningen i det här arbetsområdet ska ” ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i kemi har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättning att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör energi, miljö, och samhälle.”

Vi kommer under ca 3 veckor jobba med kol och kolföreningar för att för eleverna klargöra kolets inblandning i allt levande och hur kol både kan fungera som förnyelsebar energi samt fossil energi.

Vi kommer att komma in på kolets inblandning i gaser, vätskor, bränslen och livsmedel.

Kopplingar till läroplan

 •  Utvecklar kunskap om atomens byggnad och kemisk bindning som förklaringsmodell för kemiska processer
 •  Utvecklar kunskap om hur kemiska experiment bygger på begrepp och modeller och hur dessa kan utvecklas genom experimenterande
 •  Utvecklar kunskap om hur kemin har påverkat våra materiella livsvillkor och vår kulturs världsbild
 •  Utvecklar förståelse av materiens oförstörbarhet, omvandlingar, kretslopp och spridning
 •  Utvecklar kunskap om omvandlingar vid kemiska reaktioner
 •  Utvecklar kunskap om grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska produkter av betydelse för vardagslivet
 •  Utvecklar kunskap om hur kemiska teorier och modeller samt personliga erfarenheter kan användas för att behandla miljö-, säkerhets- och hälsofrågor
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetssätt och undervisning

 • Genomgångar i helklass
 • Praktiskt i laboratoriet samt i klassrummet
 • Diskutera miljöproblem i helklass
 • Filmer 
 • Läxförhör och prov

Visa vad du lärt dig:

 1. Visa kunskap på diskussioner om bensin utifrån faktatexter.
 2. Kunna beskriva vad ett oljeraffinaderi är och hur det fungerar.
 3. Kunna namnge och rita strukturformel av kolväten.
 4. Känna till de olika livsmedlens näringsämnen, varifrån de kommer.

 

Matriser

Ke
Bedömningsmatris NO

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
1.
Laborativ förmåga
Du deltar i en undersökning och förstår vad den går ut på
Du planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar en undersökning tillsammans med någon
Du planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar en undersökning helt själv
2.
Naturvetenskapligt språk
Du använder naturvetenskapliga begrepp i bekanta sammanhang
Du använder naturvetenskapliga begrepp i nya situationer för att förklara händelser
Du använder naturvetenskapliga begrepp för att skapa nya frågeställningar
3.
Se samband mellan experiment och teorier
Du kan dra en enklare slutsats av ett experiment
Du ger exempel på hur det naturvetenskapliga arbetssättet hjälper till att lösa vardags- och samhällsproblem
Du kan berätta om fördelar och begränsningar i naturvetenskaplig problemlösning
4.
Historiskt perpektiv
Du känner till personer som varit viktiga i naturvetenskapens framväxt
Du kan vara med och diskutera hur kunskapen om naturen utvecklats och format vår världsbild
Du bidrar med exempel på hur kunskapen om naturen utvecklats och format vår världsbild
5.
Diskussionsförmåga
Du lyssnar, kan göra några inlägg och visar en vilja att förstå vad diskussionen handlar om
Du uttrycker, granskar och värderar åsikter i miljö-, hälso- och teknikfrågor
Du kan granska argument och avslöja vilka intressen och värderingar som ligger bakom dem
6.
Se hur naturvetenskap, teknik, samhälle och miljö påverkar varandra
Du inser att naturvetenskapen påverkar tekniken, samhället och miljön
Du förstår att det finns andra sätt än de naturvetenskapliga att beskriva verkligheten.
Du identifierar själv skillnader i t.ex. medias sätt att beskriva verkligheten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: