Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Vt16 åk 9 Hi Världskrigens tid ASv

Skapad 2016-03-08 20:58 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Historia
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna:

- resonera om hur idéer såsom nationalism och imperialism lett till att Europas och världens karta förändras.

- jämföra den historiska utvecklingen i några länder. 

- redogöra för orsaker till och följder av de båda världskrigen.

- reflektera över hur historia och propaganda har använts och används i dag som  ett medel för påverkan.

-resonera om orsaker till och konsekvenser av Förintelsen och andra folkmord.

-reflektera kring hur historiska skeenden påverkat nutida politiska,ekonomiska och sociala förhållanden.

 

  

Innehåll

 

  • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  • Några historiska begrepp, till exempel nationalism, imperialism, mellankrigstiden, samt olika syn på deras betydelser.
  • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

 

Genomförande


Under vårterminen kommer vi att arbeta varierande med studier i läroboken, läsa artiklar, olika typer av övningar, samtal och diskussioner, se och analysera filmklipp. Vi kommer ha läxor, redovisning av uppgifter och ett skriftligt prov.

 

Bedömning


Grunder för bedömningen

är elevens kunskap om de historiska förloppen och begrepp
och förmåga att resonera om orsaker till och verkan av historiska händelser.
är elevens förmåga att resonera kring att historia kan användas för att nå politiska mål.
är elevens förmåga att resonera kring hur historien format dagens samhälle.

Kursplanemål

• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
• använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Matriser

Hi
Världskrigens tid

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Se samband
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Exempel: Du förklarar men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om förklaringen. ”Orsaken till första världskriget var att Österrikes kronprins blev skjuten av serbiska nationalister”
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Exempel: Du förklarar i något led men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om delar av förklaringen. Du länkar mer än orsak till en händelse. ”Orsaken till första världskriget var både rivalitet mellan Europas stormakter på grund av... kapprustning och ... En tändande gnista blev...”
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Exempel: Du förklarar i flera led utan tankeluckor så att läsaren förstår din förklaring. Du ger också exempel på vilka orsaker dina slutsatser bygger på. ”Många orsaker låg bakom att det första världskriget blev så omfattande. Till att börja med ... dessutom .... det i sin tur medförde att...”
Värdera / granska
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. Exempel: Du kan använda olika typer av källor för att finna fakta så att du kan tolka en bild och resonera kring hur historia kan användas för att påverka identiteter och värderingar. Du förklarar detta med enkla resonemang men lämnar åt läsaren att dra slutsatser om vad som hände. ”Judarna samlades ihop och fördes i långa tåg till olika slags läger.”
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt och historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. Exempel: Du kan använda olika typer av källor för att finna fakta så att du kan tolka en bild och resonera kring hur historia kan användas för att påverka identiteter och värderingar. Du förklarar detta med relativt väl utvecklade resonemang. Du ger också ett par exempel på vilka orsaker din slutsats bygger på. ”Efter en lång tågtransport fördes judarna till ... och sedan ... Avsikten var att...”
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt och historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. Exempel: Du kan använda olika typer av källor för att finna fakta så att du kan tolka en bild och resonera kring hur historia kan användas för att påverka identiteter och värderingar. Du förklarar i flera led utan tankeluckor så att läsaren förstår din förklaring. Du ger också flera exempel på vilka orsaker dina slutsatser bygger på. ”Efter en lång tågtransport fördes judarna till ... och sedan ... Avsikten var att... och det betydde... Vissa är på väg till... En fråga man ställer sig är varför de inte...”
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: