Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Future House

Skapad 2016-03-08 21:44 i Västra Berga skola Helsingborg
Hur skulle ditt drömhus kunna se ut? När ett hus byggs ska det ha en lång livslängd. Idag behöver vi också tänka över hur hus ska byggas energisnåla och miljövänliga. Men hur byggs hus och vad ska vi tänka på för att husen ska vara miljövänliga samtidigt som de uppfyller våra behov. Under detta arbetsområdet tittar vi på hur man kan bygga hållbara konstruktioner, vilka material man kan använda sig av och sedan lära oss rita ritningar som planritning och fasadritningar av hus. Ditt drömhus! I arbetsområdet kommer vi att genomföra en stadsvandring där du ska agera guide. Du ska fördjupa dig i någon byggnad i stan. Du kommer även att vara en expert som ska uttala sig om husbyggnation och framtidens boende.
Grundskola 7 – 9 Svenska Teknik

 Sopbilstvätt med växter som renar vattnet kan bli verklighet i Högdalens industriområde

Innehåll

Mål med arbetsområdet


– att få förståelse och insikt om hur man har konstruerat olika byggnadsverk, fokus på hus


– att få ett historiskt perspektiv på byggnadskonsten


– att få kunskap om grundläggande principer för hur man bygger för att
saker skall hålla


– att kunna läsa av och göra en teknisk ritning.

 

 

 

 

Bedömning

Under det här arbetsområdet kommer vi titta på hur väl du utvecklat förmågan att:

 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Dokumentationen, i det här fallet hur väl du genomför dina fasadritningar utifrån den kunskap du har fått med dig under det här arbetsområdet.
 • Din resonemangsförmåga kring konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

Ämnet svenska kommer att finnas med i arbetsområdet, där det är den muntliga förmågan som kommer att tränas och bedömas. 

Uppgifter som kommer att bedömas i svenska:

 • Stadsvandring med guidning.

Begrepp som kommer att tas upp under arbetsområdet

Hållfasthet

Stabilitet

Dragkraft

Tryckkraft

Böjning

Armering

Balkar

Pelare

Fackverk

Skala

Veckoplanering

V.13 Introduktion- Hus från olika årtionden, vad är ett hus? Vilka aspekter tänker man på när man bygger ett hus

v.14 Hållfasthetslära. Vi lär oss om fackverk, balkar, o.s.v.

v. 15 Hållfasthetslära

v.16 Hållfasthetslära

v.17 Tekniska ritningar   Husbygge

v.18 Husbygge

v.19 Utställning och diskussion expertpanel Framtidens boende

v. 20 Förberedelser inför stadsvandring och guidning.

v. 21 Genomföra stadsvandring

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Uppgifter

 • Husritning och husbygge

Matriser

Sv Tk
Future House- Bedömningsmatris

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Konsekvenser
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Sv Tk
Att guida en grupp, samt delta i en expertpanel

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att guida och deltagande i expertpanel
Din guidning/expertutlåtande skulle, efter viss bearbetning fungera som en guidning/expertutlåtande. Talet innehåller några vanliga genretypiska drag
Din guidning/expertutlåtande fungerar relativt väl som en guidning och som en expert som uttalar sig. Talet innehåller flera genretypiska drag som utvecklas något
Din guidning/expertutlåtande fungerar mycket väl som som en guidning och som en expert som uttalar sig. Talet innehåller flera genretypiska drag som utvecklas väl
Innehållet i det du säger vid din guidning samt i expertpanelen
Innehållet i din guidning är enkelt men för åhörarna framgår det du vill säga. Din diskussion är enkel men åsikten framgår. Åsikten stöds av minst två argument.
Innehållet i din guidning är utvecklat och din åsikt framgår tydligt. Dina argument fördjupar/utvecklar diskussionen. Åsikten stöds av minst två argument
Innehållet i guidningen är välutvecklat och balanserat. Dina argument och din åsikt framgår tydligt. Argumenten är välvalda och hänsyn tas till eventuella motargument.
Guidningen samt deltagande i expertpanel
Innehållet i din guidning är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Strukturen fungerar ganska väl, och är i huvudsak korrekt, dvs man kan urskilja en röd tråd. Det gäller även för deltagandet i expertpanelen.
Innehållet i din guidning är sammanhängande och det finns en tydlig struktur som är mer genomtänkt, exempelvis finns tydlig inledning och tydligt avslutning. Det gäller även för deltagandet i expertpanelen.
Innehållet i din guidning är sammanhängande och välstrukturerat, följer helt mallen för guidning. För deltagandet i expertpanelen gäller samma som ovan, samt att du har en effektiv inledning och avslutning.
Språk och stil och framförande
Ordvalet är enkelt. Vissa svåra ord förekommer, men förklaras inte alltid. Du läser till viss del innantill, men har ändå viss kontakt med publiken.
Ordvalet är varierat och passar till ämnet och genren. Svåra ord kanske förekommer, men förklaras och exemplifieras. Du har stödord till hjälp, men har viss frihet i talet och god kontakt med publiken.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar genren t.ex. genom användning av retoriska figurer och formella uttryck. Svåra ord används kanske, men förklaras så att de framstår som enkla. Du pratar nästan helt fritt, utan stöd, har mycket god kontakt med publiken och skapar viss delaktighet.
Helhetsintryck, sammanfattningsvis
 • Sv
Du är förberedd och genomför enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Bedömningsstöd: Redovisas uppgiften enligt instruktion? Finns redovisningens samtliga delar med, men inget mer, inget eget? Är språket relativt enkelt, eller är det kanske istället fullt av obegripliga ord, tagna ur ett sammanhang åhörarna inte är bekanta med?
Du är förberedd och genomför "utvecklade" muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Bedömningsstöd: Redovisas uppgiften enligt instruktion? Finns redovisningens samtliga delar med, samt någon egen reflektion, något som gör redovisningen levande och originell? Är språket och redovisningen begriplig för åhörarna, men på ett ganska enkelt språk fortfarande?
Du är förberedd och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Bedömningsstöd: Redovisas uppgiften enligt instruktion? Finns redovisningens samtliga delar med, samt någon egen reflektion, något som gör redovisningen levande och originell? Knyts säcken ihop?Är språket och redovisningen begriplig för åhörarna? Får vi begrepp och ord förklarade för oss, som för upplevelsen vidare?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: