Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi - kol och kolsföreningar, år 8, skiljeboskolan

Skapad 2016-03-09 09:39 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Grundskola 8 Kemi
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska förstå hur kolföreningarnas kemi är uppbyggda samt hur de påverkar varandra och vår miljö. Du ska visa hur man gör systematiska undersökningar i laborationer.

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Innehåll

Arbetsområdet behandlar kolföreningarnas kemi: kol, kolväten, alkoholer, organiska syror, estrar.

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Genomförande

Du kommer att arbeta enskilt eller i grupp . Du kommer att ha genomgångar, arbetsuppgifter och laborationer. Efter varje laboration skriver du en laborationsrapport . Du kommer att jobba med ordlistor och tankekartorna som kommer att användas inför provet. Vi kommer att repetera området ofta med hjälp av kahoot och socrative.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper under laborationer, i laborationsrapporter som lämnas in efter varje laboration och i prov (teoretiskt och praktiskt) .

Matriser

Ke
7-9 NO

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Se samband
Bedömningen avser elevens förmåga att beskriva orsakssamband (beskriva, förklara och använda)
Ex: Du kan beskriva hur kolatomen och några kolföreningar (naturliga och syntetiska) är uppbyggda och används samt hur dessa påverkar miljön. Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön.
Ex: Du kan beskriva hur kolatomen och flera kolföreningar (naturliga och syntetiska) är uppbyggda och används samt hur dessa påverkar miljön. Du visar att du förstår hur dessa hör ihop med hjälp av bilder. Du beskriver vilka fördelar och nackdelar det finns för miljön av användningen. Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar.
Ex: Du kan förklara hur kolatomen och de flesta kolföreningar är uppbyggda och används samt hur dessa påverkar miljön. Du visar att du förstår vilka samband som finns mellan föreningarna med hjälp av bilder och formler. Du förklarar vilka fördelar och nackdelar det finns för miljön genom att förklara konsekvenserna av användningen. Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar.
Praktisk problemlösning
Bedömningen avser elevens förmåga att lösa problem praktiskt (laborera)
Ex: Du kan följa instruktionen i laborationen. Du försöker skriva en hypotes. Du vet ofta vilket material som ska användas och använder dem på ett säkert sätt. Efter laborationen kan du dra enkla slutsatser utifrån resultatet. I din rapport skriver du ditt resultat med slutsatser. Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Ex: Du kan följa instruktionen i laborationen. Du kan formulera enkla hypoteser. Du vet vilket material som ska användas och använder dem på ett säkert sätt. Efter laborationen kan du dra slutsatser utifrån resultatet och jämföra det med hypotesen. I din rapport skriver du ditt resultat med slutsatser som är kopplade till kemiboken. Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Ex: Du kan följa instruktionen i laborationen. Du kan formulera hypoteser och planera tillvägagångssättet i en laboration. Du vet vilket material som ska användas och använder dem på ett säkert sätt. Efter laborationen kan du dra slutsatser utifrån resultatet och jämföra det med hypotesen. Du kan utvärdera laborationen så att du ger förslag på nya hypoteser att undersöka. I din rapport skriver du ditt resultat med slutsatser som grundar sig på teorin i kemiboken samt kopplar detta till miljön. Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: