Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges landskap

Skapad 2016-03-09 10:42 i Storvretaskolan Uppsala
Vi arbetar med Sveriges landskap
Grundskola 4 Geografi Svenska
Här kommer du att få lära dig fakta om Sverige och dess landskap.

Innehåll

Syfte

Arbetet syftar till att ge eleverna kunskap om alla landskap i Sverige, vad de heter, var de ligger och vad som är kännetecknande för dem. Arbetet syftar också till att eleven ska kunna förstå texters budskap: fakta/beskrivande text, samt kunna skriva egen text med tydligt innehåll: beskrivande text. 

Centralt innehåll

Utifrån de centrala innehållet i Lgr 11 tar vi upp namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige.

Vi tar även upp centrala begrepp som behövs för att samtala om geografi.

Lässtrategier som behövs för att kunna läsa, tolka och förstå faktatexter(beskrivande).

Och strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag (faktatext/beskrivande).

 

Mål

Eleven ska;  

- ha grundläggande kunskaper i om Sveriges namngeografi.

- kunna använda kartor och andra geografiska källor, slå i en atlas.

- kunna berätta om hur Sverige kan delas in (landsdelar, landskap)

- kunna placera ut Sveriges landskap,

- kunna ange Sveriges största städer,

- kunna ange Sveriges stora vattendrag

-kunna ange några naturtyper, naturresurser.

- kunna göra en presentation av eget valt landskap 

-kunna använda olika geografiska begrepp  

Läsa

- kunna läsa texter med flyt.

- kunna förstå texters budskap.

- kunna använda lässtrategin: sökläsning - djupläsning. 

Skriva

- kunna skriva en text med tydligt innehåll: beskrivande text

Tala 

- kunna  tala inför en grupp så att inledning, innehåll och avslutning blir tydligt.

 

Arbetssätt

Vi börjar med att eleverna får rita av sin egen bild av Sverige innan vi börjar att arbeta med arbetsområdet. Eleverna tillsammans gör en tankekarta om vad vi vet och känner till om Sverige. Vi går tillsammans igenom ett Målkort på vad eleverna ska kunna efter avslutat arbetsområde. 

Vi kommer att använda oss av "Geografiboken" 4-6 och "Boken om Sverige" samt "Sveriges landskap" åk 4-6. Vi kommer titta på geografens testamente och Sverige resan med tillhörande lärarhandledning. www.ur.se.  Alla elever kommer att få en mall där olika källor finns för eleverna att söka information om olika landskap. www.ne.se,

Vi kommer använda oss av studi.se där vi kan se olika små filmer om kartan m.m. Eleverna kommer även att använda www.seterra.com  där eleverna tränar på namngeografi digitalt men de kommer även att få slå i en atlas och hitta olika plaster m.m. Olika arbetsblad kring kartan och fakta om Sverige.

Vi går tillsammans igenom en text om Uppland och tittar på vad som finns med i en beskrivande text. Arbetar med läromedlet zick -zack där man tar upp språkliga strategierna.

Eleverna kommer att få välja ett landskap och sedan ta reda på fakta och skriva en beskrivande text med hjälp av en mall-som talar om vad som ska finnas med i texten.  Alla elever kommer att få en mall där olika källor finns för eleverna att söka information om olika landskap ex:. www.ne.se

Det ska sedan bli en klassbok.

Eleverna ska sedan muntligt redovisa sitt landskap inför klassen. Välja redovisningssätt. Stödord/Powerpoint m.m.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske löpande; Vi kommer att bedöma din förmåga att; 

- kunna berätta om hur Sverige kan delas in (landsdelar, landskap)

- kunna placera ut Sveriges landskap,

- kunna ange Sveriges största städer,

- kunna ange Sveriges stora vattendrag

- kunna göra en presentation av ett eget valt landskap

-kunna använda olika geografiska begrepp  

- kunna förstå texters budskap.

- kunna använda lässtrategin: sökläsning - djupläsning. 

- kunna kommentera texters innehåll. 

- kunna skriva en text med tydligt innehåll: beskrivande text

- kunna tala inför en grupp så att inledning, innehåll och avslutning blir tydligt.

 

Tid

Arbetsområdet kommer att bedömas löpande, muntligt och skriftligt tiden är ca 8 v.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Ge
Bedömningsmatris geografi Sverige åk4

Rubrik 1

Sverige
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Naturresurser
 • Ge  4-6
Du kan några av de naturresurser vi har i Sverige
Du kan några av våra naurresurser och på vilket sätt de år till nytta för oss.
Du kan nämna flera naturresurser och kan detaljerat beskriva olika sätt vi har nytta av dem.
Ny aspekt
Namngeografi
 • Ge  4-6
Du kan placera ut ett fåtal landskaper, städer, vatten i Sverige på kartan.
Du kan placera ut ett flertal landskaper, städer, vatten i Sverige på kartan.
Du har en grundläggande kunskap om Sveriges namngeografi när det gäller landskap, städer och vatten på kartan.
Ny aspekt
Naturtyper
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
 • Ge  4-6
Du kan någon av våra naturtyper i Sverige.
Du kan våra fyra naturtyper i Sverige.
Du kan våra fyra naturtyper i Sverige samt ge exempel på landskap som tillhör dessa.
Ny aspekt
Jämförelser
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan nämna någon likhet eller skillnad mellan två olika landskap.
Du kan nämna någon likhet och skillnad mellan två olika landskap.
Du kan nämna flera likheter eller skillnader mellan två olika landskap.
Ny aspekt
Karta
 • Ge  4-6
Du har börjat använda kartbokens rutsystem och register med hjälp av vuxen/kamrat. Du kan med hjälp av vuxen/kamrat berätta om vädersrecken på kartan och dess uppbyggnad med naturtyper, färger och symboler.
Du kan på egen hand använda kartbokens rutsystem och register. Du visar att du förstår kartan och dess uppbyggnad med väderstreck, naturtyper, färger, symboler.
Du kan på egen hand använda en kartbok som underlag för att söka fakta om omvärlden.
Ny aspekt
Berätta om ett landskap
 • Sv  4-6
Du kan berätta ett fåtal fakta om ett valfritt landskap. Du kan beskriva olika saker så att andra förstår vad du menar. Du kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Du kan berätta ett flertal fakta om ett valfritt landskap. Du kan förklara så att andra förstår vad du menar. Du kan återberätta en händelse så att andra förstår vad du menar och du kan lyssna på andras berättelser.
Du kan utifrån stödord berätta ett flertal fakta om ett valfritt landskap. Du kan tala om vad du tycker och tänker och lyssnar på andra. Du kan berätta längre berättelser så att poängen blir tydlig.
Ny aspekt
Läsa
 • Sv  4-6
Du känner lätt igen hela ord och delar av ord när du läser och du märker när du läser fel. Du kan med stöd av hjälpfrågor förstå det viktiga i berättelser och faktatexter.
Du läser med flyt och rättar dig själv när du läser fel. Du använder olika sätt at läsa beroende på typ av text. Du kan på egen hand förstå det viktiga i berättelser och faktatexter.
Du läser med flyt och rättar dig själv när du läser fel och läser för att lära. Du använder olika sätt att läsa beroende på typ av text. Du kan på egen hand förstå det viktiga i längre berättelser och faktatexter och att de har olika syften.
Ny aspekt
Skriva
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du kan med stöd av vuxen eller tillsammans med en annan elev skriva en kortare faktatext.
Du kan självständigt skriva en kortare faktatext. Du kan på egen hand använda en tankekarta för att samla fakta.
Du kan självständigt skriva en längre faktatext och hämtar fakta från flera olika källor. Du kan på egen hand använda en tankekarta för att samla fakta.

Sv Ge
Kunskapskrav geografi åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Natur- och kulturandskap
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Landskap, resurser & befolkning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Geografiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Kartor, källor, metoder och tekniker
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Fältstudier, kartor & verktyg
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Namngeografi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Hållbar utveckling
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Ojämlika levnadsvillkor & förbättring
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: