Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bonus trinus - en resa i upptäckarnas fotspår år 4 -2016

Skapad 2016-03-09 14:04 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett ämnesövergripande arbete där elever får upptäcka historien och omvärlden genom en resa där vi besöker flera olika resvägar som gjorts genom historien.
Grundskola 4 Geografi Svenska Fysik

I alla tider har människan varit nyfiken på sin omvärld. Behovet att utforska och lära sig mer har gjort att människan har rest över världshav och ut i rymden. De lärdomar vi har tagit med oss under våra upptäckter har gjort att vår världsbild har förändrats och att vårt samhälle har utvecklats.

Innehåll

Övergripande mål

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Syfte

Syftet med vårt projekt är att träna på följande förmågor.

Förmågan att:

* granska, använda och värdera olika källor
* att se sig själv och omvärlden ur ett historiskt perspektiv
* kommunicera i bild,tal,text och digitala medier
* planera och genomföra ett arbete
* utvärdera sitt arbete och se sin egen process


Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Människan i rymden och användningen av satelliter.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Metod

Allmän metod samt tidsåtgång.

Vi kommer under tidsperioden v 11- att arbeta med detta området. Under perioden kommer vi att:

*Hålla föreläsningar om berörda områden inom SV,SO och NO.
*Genomgångar 
*Diskussioner
*Titta på filmer relevanta för ämnet
*Dela ut olika arbetsuppgifter där du presenterar din produkt genom - tal, text eller bild


Självskattning

Vi vill att du funderar över följande frågeställningar och skriver i kommentarfältet nedan enligt Åsa Gårds självskattningsmall.

FRAMHÅLLA
* Vad har jag gjort?
* Detta är jag stolt över?
* Det var kul för att.... det var lätt för att....
* Jag känner att jag kan detta område för att ....

FÖRBÄTTRA
* Detta behöver jag träna mer på, för att....
* Det var svårt, för att .... Det var tråkigt för att ....
* Jag behöver förbättra.... för att

FÖRÄNDRA
* Nästa gång ska jag.....

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: