Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Revolutionernas tidsålder vt 16

Skapad 2016-03-10 08:18 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Industriella revolutionen och franska revolutionen gås igenom. Träning i att se orsaker och konsekvenser, att jämföra olika framställningar, att dra slutsatser utifrån historiskt källmaterial och att se på hur historia används.
Grundskola 7 – 9 Historia

Vi kommer att studera en omvälvande period i historien där vi gick från jordbrukssamhälle till industrisamhälle, från kungamakt till folkmakt, där tankar på individens frihet, demokrati och mänskliga rättigheter växte fram. Detta var starten på en utveckling som ledde fram till dagens moderna samhälle.

Innehåll

Syfte

I ämnet historia övar vi upp förmågorna att:

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

Följande delar i ämnets centrala innehåll berörs:

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Konkretiserade mål

I arbetet med revolutionernas tidsålder behandlar vi den industriella revolutionen och den franska revolutionen. Man ska kunna:

- resonera om orsaker till och konsekvenser av de olika revolutionerna
- resonera om hur människors levnadsvillkor förändrades
- beskriva hur revolutionerna hänger samman med vår egen tid och ge förslag på fortsatt utveckling
- resonera om historiska källors trovärdighet
- resonera om hur historia används för att stärka nationella identiteter

Undervisningen

Vi kommer att träna på att hitta orsaker/konsekvenser och att se på hur människors levnadsvillkor förändrades genom att se på och diskutera dokumentärfilm, läsa och diskutera texter och genom smartboardgenomgångar. I arbetet kommer vi att stöta på delvis olika beskrivningar. Vi kommer också att behandla källkritik och se exempel på hur historia används idag för att stärka identiteter.

Kunskaperna kommer redovisas i två steg. Vi kommer att börja med den industriella revolutionen. Här blir det både muntliga och skriftliga moment. Eleverna blir bedömda och får tips på vad de kan utveckla inför nästa steg.

I steg två tittar vi på den franska revolutionen. Samma förmågor bedöms här, och tanken är att eleverna ska kunna dra nytta av lärdomar från arbetet med den industriella revolutionen.

Bedömning

I bedömningen fokuserar vi på

- Förmågan att resonera om revolutionernas orsaker och konsekvenser

- Förmågan att se samband mellan olika tidsperioder

- Förmågan att resonera om historiska källors trovärdighet

- Förmågan att resonera om hur historia används idag i olika syften


Bedömningen sker efter matrisen här under.

Matriser

Hi
Historia: Industriella revolutionen

--------------->
--------------->
--------------->
Beskriva
Att resonera om orsaker och konsekvenser, att förklara hur människors levnadsförhållanden förändrats.
Du för enkla resonemang som till viss del är underbyggda.
Du för utvecklade resonemang som är relativt väl underbyggda.
Du för välutvecklade resonemang som är väl underbyggda.
Se samband
Att beskriva samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver och förklarar enkla samband.
Du beskriver och förklarar förhållandevis komplexa samband.
Du beskriver och förklarar komplexa samband.
Använda källmaterial
Att resonera om historiska källors trovärdighet och relevans.
Du för enkla resonemang som till viss del är underbyggda.
Du för utvecklade resonemang som är relativt väl underbyggda.
Du för välutvecklade resonemang som är väl underbyggda.
Historieanvändning
Att resonera om hur historia används för att stärka nationella identiteter.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia används idag i olika sammanhang.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia används idag i olika sammanhang.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia används idag i olika sammanhang.

Hi
Historia: Franska revolutionen

--------------->
--------------->
--------------->
Beskriva
Att resonera om orsaker och konsekvenser, att förklara hur människors levnadsförhållanden förändrats.
Du för enkla resonemang som till viss del är underbyggda.
Du för utvecklade resonemang som är relativt väl underbyggda.
Du för välutvecklade resonemang som är väl underbyggda.
Se samband
Att beskriva samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver och förklarar enkla samband.
Du beskriver och förklarar förhållandevis komplexa samband.
Du beskriver och förklarar komplexa samband.
Använda källmaterial
Att resonera om historiska källors trovärdighet och relevans.
Du för enkla resonemang som till viss del är underbyggda.
Du för utvecklade resonemang som är relativt väl underbyggda.
Du för välutvecklade resonemang som är väl underbyggda.
Historieanvändning
Att resonera om hur historia används för att stärka nationella identiteter.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia används idag i olika sammanhang.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia används idag i olika sammanhang.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia används idag i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: