Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet på fritids.

Skapad 2016-03-14 10:42 i Kopperskolan Stenungsund
Vi vill att alla elever ska känna trygghet och trivsel på skolan och fritids.
Grundskola F – 1

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Innehåll

Mål kopplat till läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Så här jobbar vi:

Vid höstterminens start jobbar vi med "träningsläger".

Vi använder oss av våra gyllene ord och regelbilder.

Har diskussioner kring vår handlingsplan mot diskriminer och kränkande behandling.

Vi delar upp våran fritidsgrupp i mindre grupper för att skapa trygghet och att i den lilla gruppen blir sedd varje dag.

Tydliga dagliga rutiner som förstärks med bilder.

Möter upp barnen i klassrummet vid övergången skola-fritids.

Samma vuxna kring barnen.

Dagliga diskussioner kring olika ämnen i smågrupp.

 

 

Utvärdering:

Vi tycker att träningslägret vid skolstarten gav bra resultat. Vi jobbade vidare med reglerna och olika förhållningsätt under terminen.

Efter jullovet blev "träningslägret" åsidosatt på grund av utvecklingssamtalen. Vi vill till nästa år att vi senarelägger samtalen för att kunna jobba mer intensivt med "träningslägret" vid terminstart.

Våra gyllene ord, regler och handlingsplanen för diskriminering och kränkande behandling har vi som ett levande inslag i våra smågrupper och diskussionerna vi har haft med eleverna har varit givande.

Både eleverna och vi pedagoger tycker att våra smågrupper har varit bra. Eleverna känner att det är lättare att komma tilltals och att bli sedda i den lilla gruppen. När vi har storsamling vågar inte alla men de flesta utrycka sina åsikter.

Våra dagliga rutiner och bilder har gett resultat. Alla barnen vet vad som gäller och var de ska gå.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: