Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö - sopor och källsortering i samhället

Skapad 2016-03-14 13:23 i Bruksskolan Munkedal
Arbete kring källsortering, miljö och hur vi hanterar våra sopor på bästa sätt.
Grundskola 4 Hem- och konsumentkunskap Kemi Svenska Bild Biologi

Under 8 veckor ca 16 lektioner kommer vi att arbeta med ämnesområdet miljö - källsortering i ämnena Kemi, Biologi, Svenska, Bild och Hemkunskap

Innehåll

SYFTE

                Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.        

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier.

Genom undervisningen i hemkunskap ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser.

Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

FÖRMÅGOR

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

CENTRALT INNEHÅLL

Bild

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

ARBETSSÄTT

 • Introduktion med presentation av arbetsmaterialet

Gemensamma genomgångar och diskussioner

 • Se film
 • grupparbete
 • praktiskt skapande i grupp; miljöaffisch och skräpkonstverk

Arbete med miljöhäftet

 • människans påverkan på miljön
 • avfall och nedskräpning
 • källsortering och hushållsavfall
 • återvinning

Enskild skrivuppgift med stödord

BEDÖMNING

Miljöaffisch

 • Du ska i studiegruppen tillverka en Miljöaffisch där ni argumenterar för och uppmanar till källsortering och miljömedvetenhet

Skräpkonstverk

 • Du ska i studiegruppen med hjälp av insamlat skräp skapa ett tredimensionellt konstverk som ni sedan ska plocka isär och källsortera i skolans soprum

Enskild skrivuppgift

 • Utifrån givna stödord ska du enskilt skriva en faktatext där du visar på det du lärt dig om sopor och källsortering.
 • Orden är: Avfall och sopor, källsortering, kompostering, nedskräpning, återvinningsstation, hållbar utveckling, kretslopp, återvinna, återanvända, retur

 

 

DOKUMENTATION

Se kunskaper

Matriser

Sv Bi Hkk Bl Ke
Dessa kunskapskrav bedöms du emot

Biologi Nivå A

 • Bi  A 6   Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Biologi Nivå C

 • Bi  C 6   Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Biologi Nivå E

 • Bi  E 6   Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Bild Nivå A

 • Bl  A 6   Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  A 6   I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  A 6   Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
 • Bl  A 6   Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Bild Nivå C

 • Bl  C 6   Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  C 6   I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  C 6   Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Bl  C 6   Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.

Bild Nivå E

 • Bl  E 6   Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 6   I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 6   Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Bl  E 6   Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Hem och konsumentkunskap Nivå A

 • Hkk  A 6   Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.

Hem och konsumentkunskap Nivå C

 • Hkk  C 6   Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.

Hem och konsumentkunskap Nivå E

 • Hkk  E 6   Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.

Kemi Nivå A

 • Ke  A 6   Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
 • Ke  A 6   I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Kemi Nivå C

 • Ke  C 6   Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
 • Ke  C 6   I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Kemi Nivå E

 • Ke  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
 • Ke  E 6   I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Svenska Nivå A

 • Sv  A 6   Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Svenska Nivå C

 • Sv  C 6   Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap

Svenska Nivå E

 • Sv  E 6   Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: