Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen, Kristendomen och Islam

Skapad 2016-03-15 09:45 i Irstaskolan Västerås Stad
Under terminen kommer vi att arbeta med de tre syskonreligionerna. Vilka likheter och skillnader finns mellan de olika religionerna? Det och mycket mer kommer du att lära dig.
Grundskola 4 Religionskunskap

Vi lär oss om judendomen, kristendomen och islam med hjälp av olika källor.

Vad finns det för likheter mellan religionerna?

Vi ska använda våra kunskaper i geografi och samhällskunskap för att skaffa en helhetsbild av de religionerna.

Innehåll

Målet med undervisningen

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Undervisningens innehåll

- Du kommer att få undervisning om de olika religionerna genom filmer, faktatexter och muntliga presentationer.

- Du kommer själv att få söka fakta om de olika religionerna genom olika källor.

- Du kommer att få diskutera olika frågor med dina klasskamrater.

- Du kommer att få reflektera omkring några livsfrågor och skriva ner dina tankar.

- Du kommer att få göra en Keynote-presentation om en religion och berätta om den för dina klasskamrater.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Bedömning

Du visar att du når kunskapskraven genom att:

- Du beskriver vad du kan i ett skriftligt test om religionerna (heliga platser, levnadsregler och ritualer).

- Du deltar aktivt i diskussioner om olika livsfrågor samt likheter och skillnader mellan religionerna.

- Du kan förklara begreppen religion, ritual, levnadsregel, livsfrågor, livsåskådning, helig plats.

- Du gör en egen skriftlig reflektion kring hur man kan se på livet och döden.

- Du kan söka information ur olika källor när du söker egna fakta om religioner.

- Du kan föra enkla (muntliga) resonemang om källornas användbarhet.

- Du gör en Keynote-presentation om någon religion och berättar om denna för dina kamrater.

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
 • Re  E 6
  Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
 • Re  E 6
  Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
 • Sv  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser

Re
Bedömning

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Heliga platser och rum
Jag kan med hjälp av en vuxen redogöra för några heliga platser och rum till respektive religion.
Jag kan redogöra för några heliga platser och rum till respektive religion.
Jag kan redogöra för heliga platser och rum till respektive religion samt göra jämförelser mellan dem.
Ritualer
Jag kan redogöra för någon ritual till respektive religion.
Jag kan redogöra för några ritualer till respektive religion.
Jag kan redogöra för ett flertal ritualer till respektive religion samt se likheter/skillnader mellan dem.
Levnadsregler
Jag kan med stöd av vuxna redogöra för några levnadsregler till respektive religion.
Jag kan redogöra för några levnadsregler till respektive religion.
Jag kan redogöra för några levnadsregler till respektive religion och se likheter/skillnader mellan dem.
Kristna högtider och traditioner
Jag känner till någon högtid och tradition kristendomen.
Jag känner till och kan redogöra för kristendomens högtider och traditioner.
Jag känner till och kan redogöra för kristendomens högtider och traditioner samt se likheter/skillnader mellan andra religioners högtider.
Heliga skrifter
Jag känner inte till religions heliga skrifter.
Jag känner till respektive religions heliga skrifter.
Döden
Jag känner till någon religions syn på döden.
Jag känner till respektive religions syn på döden.
Jag känner till respektive religions syn på döden och kan göra jämförelser mellan dem.
Söka information
Jag kan med hjälp en vuxen söka information med hjälp av modern teknik.
Jag kan med hjälp av modern teknik söka den informationen jag behöver.
Källkritik
Jag kan bara använda mig av en källa.
Jag kan använda mig av olika källor och skriva ner var jag hittat min fakta.
Jag kan resonera kring källors användbarhet.
Eget ansvar
Jag tar inte eget ansvar för mina studier och arbetsron i klassrummet och visar inte mitt arbete.
Jag tar eget ansvar för mina studier och arbetsron i klassrummet och visar mitt arbete.
Jag tar stort eget ansvar för mina studier och arbetsron i klassrummet och visar mitt arbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: