Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och statistik

Skapad 2016-03-15 10:21 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Vi lär oss mer om sannolikhet och statistik
Grundskola 9 Matematik

I det här arbetsområdet för du lära dig:

beräkna sannolikhet för en och flera händelser

skillnaden mellan oberoende och beroende händelser

hur träddiagram kan användas för att på ett enkelt sätt visa händelser i flera steg

beräkna sannolikhet med hjälp av komplementhändelsen

om kombinatorik

tolka och använda lägesmått

vad spridningsmått är och hur det kan anges

värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen

 

Viktiga begrepp

sannolikhet, möjliga utfall, gynnsamma utfall, oberoende händelser, beroende händelser, träddiagram, kombinatoriktolka, permutation, lägesmått, medelvärde, median, typvärde, spridning och variationsbredd.

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Genomförande

Arbetsgång

Vi arbetar med sannolikhet och statistik på fyra olika nivåer.

Gemensamma genomgångar av nya moment varje vecka.

Du har möjlighet att se korta mattefilmer för att förstärka och fördjupa dina färdigheter och förmågor.

Genom gruppövningar resonerar du kring matematiken.

Hjälp utöver undervisningenssituationerna kan du få på TTM och kunskapsverkstaden.

Du använder formativ bedömning vid självskattning i början och slutet av perioden.

 

Filmer

Mål: Att få förståelse för arbetsområdets olika begrepp och metoder. Det finns filmer med genomgångar med de olika momenten på Unikum.

Juhanis matte, åk9

Digitala verktyg

Med dessa program kan du träna, träna.....

www.matematikbokenxyz.se Här finns begreppsmaskinen, mattemaskinen och filmer med genomgångar.

www.matteboken.se

www.webbmatte.se

www.elevspel.se

www.nomp.se

King of math

www.webmarh.se (inloggning får ni av mig)

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 9
  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 • Ma  E 9
  Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 9
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 9
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Ma  E 9
  I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: