Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våld Och FrämlingsFientlighet

Skapad 2016-03-15 10:43 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Historia Geografi Samhällskunskap Religionskunskap Svenska

Våld och främlingsfientlighet är en av viktig fråga för det svenska samhället, men också tyvärr en av de vanligaste avvikelser från skolans värdegrund = Allas Lika Värde.

Ni ska ta ställning i några heta ämnen och delta i en paneldebatt, där ni ska framföra era egna åsikter.

Ämnena kan handla om det mer synliga våldet i det svenska samhället, våldet i vår omvärld t ex i Syrien och hur detta påverkar även oss i Sverige.

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Re  7-9
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
 • Re  7-9
  Etik Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
 • Re  7-9
  Etik Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
 • Re  7-9
  Etik Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  7-9
  Etik Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Uppgiften

Ämnen för paneldebatt:

 • Hur ska vi minska våldet i Sverige?
 • Hur ska vi lösa flyktingkrisen i Sverige?
 • Hur ska vi stödja de mänskliga rättigheterna i Syrien?

Du ska välja ETT av dessa ämnen, bilda dig en egen uppfattning som bygger på fakta.  I paneldebatten kommer du få möjlighet att framföra dina egna åsikter.

Paneldebatten kommer ske i tre omgångar, som kommer avslutas med en omröstning bland de som lyssnat (=resten av klassen).

På lektionerna innan debatten förbereder du dig genom att läsa in andras olika synpunkter i den heta frågan, funderar på deras argument och orsaken till att de tycker så, innan du själv bestämmer dig för vad du tycker.

Bedömning sker enligt matrisen nedan.

Arbetsgång

Introduktion

Onsdag vecka 11 kommer du få info om en läsläxa. Du kommer få en text som
hör till något av debattämnena. Denna ska du läsa och sedan muntligt  presentera
i smågrupper onsdag vecka 12.

Val av debattämne:
Detta ska vara klart på SO-lektionen måndag vecka 14.

Du kommer få arbeta med uppgiften på följande lektioner:

Vecka 14:
Alla SO- lektioner samt en svensklektion.

Vecka 15:
SO och Svenska måndag
D2 även på SO-lektionen på tisdagen


Paneldebatten kommer att genomföras i vecka 15 i aulan

9d1: Tisdag 12/4 8.20-9.20
9d2: Onsdag 13/4 11-12.10:

Matriser

Hi Re Sv Sh Ge
Svenska

E-kunskapskrav
C-kunskapskrav
A-kunskapskrav
Tala
Samtala och diskutera Ge argument
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Hi Re Sv Sh Ge
Våld Och FrämlingsFientlighet

E-kunskapskrav
C-kunskapskrav
A-kunskapskrav
Värdera och uttrycka ståndpunkter
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven värderar och uttrycker ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och till relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och till väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: