Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Läsning i bokcirkel

Skapad 2016-03-16 17:00 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 7 Svenska

Varför ska du läsa? Jo, för det utvecklar ditt språk! Det ger dig även spännande upplevelser och ny kunskap. Därför ska vi ha en bokcirkel, där vi läser samma bok och diskuterar den i mindre grupper.

Innehåll

Planering för arbetsområdet....

Vi kommer att läsa olika böcker, vilka är baserade på olika teman.  Utifrån den ska du diskutera och skriva ner olika perspektiv och frågeställningar. Till varje bokcirkel ska du ha förberett olika uppgifter. Se separat häfte:

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • Sv  E 9
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Sv  E 9
  Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Bedömning - vad och hur?

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

- kunna sammanfatta den text du har läst.
- kunna tolka den text du har läst och föra resonemang om tydligt framträdande budskap.
- beskriva din upplevelse av läsningen.
- vara delaktig i diskussioner genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.


 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Sv  E 9
  Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 • Sv  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

Bokcirklarna träffas en gång i veckan under fem veckors tid. Vi kommer att föra anteckningar i vårt skrivhäfte för lästa böcker.

Första gången tittar gruppen tillsammans på hela boken, på pärmen och funderar över  och vad handlingen kan röra sig om. Ni läser början eller första kapitlet av boken. Till nästa bokcirkelträff ska du som elev läsa en femtedel av boken och utifrån den uppgift du har förbereda boksamtalet.

De följande gångerna börjar ni diskutera och gå igenom det ni kommit fram till genom de uppgifter ni gjort. Vid varje tillfälle skriver ni också ner en utvärdering om hur det har gått för gruppen samt hur du själv tyckte att det gick för dig att utföra din uppgift. Därefter fortsätter ni läsa och arbeta med nästa veckas uppgifter.

Den sista träffen avslutar ni med att berätta för de andra grupperna om er bok. Vad ni kommit fram till och vad ni tyckte om boken.

Matriser

Sv
Svenska-Läsning i bokcirkel

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse Kunna sammanfatta den text du har läst
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammmanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka texten. Tolka den text du läst och föra resonemang om tydligt framträdande budskap.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Beskriva läsupplevelsen. Beskriva din upplevelse av läsningen.
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Delaktig i diskussioner. Vara delaktig i diskussioner genom att ställa frågor och framföra åsikter.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: