Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8: Bråk och Procent

Skapad 2016-03-17 09:39 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 8 Matematik

Vi kommer att jobba med området bråk och procent från v.9 till och med vecka 17.

Innehåll

1. Bråk och procent

Varför är procenträkning bra att kunna?

När du behärskar procenträkning så är det ett mycket bra hjälpmedel i din vardag. Exempelvis
-när du handlar någonting med rabatt och vill veta priset.
-när du skall räkna ut en ränta hos banken
-när du skall ha koll på din löneförhöjning.

Decimaltal är ofta användbart men ibland kan det vara bättre att utrycka sig i andra former. En sådan form är bråk. Bråk handlar om hur stor delen är av någonting.
Ofta kan det vara tydligare och mer exakt att använda bråkform än t ex decinmalform.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Undervisningen i matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med grundkurs:

 • att jämföra storleken på olika bråk
 • att förenkla och förlänga bråk 
 • att räkna ut procentsatsen
 • att förstå och använda procent vid jämförelser
 • att addera, subtrahera och multiplicera bråk

Du som hinner mer än grundkurs räknar också på röd kurs:

 •  att räkna med förändringsfaktor
 • att använda ekvationer för att lösa procentproblem
 • att dividera med bråk
 • att mulitplicera, dividera och förkorta bråk skrivna med variabler

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

4. Bedömning

Se matris nedan.

5. Undervisning

Vårt arbete bygger på:

 • gemensamma genomgångar
 • enskilt arbete
 • problemlösning tillsammans med andra
 • värdering av olika lösningsmetoder tillsammans med dina klasskamrater och dina lärare

 

Tidsplanering

v.9

142-144

 

v.10

145-147

 

v.11

148-151

 

v.12

152-diagnos

 Läxa

v.13

lov

 

v.14

Prao

 

v.15

156-159(blå)164-167(röd)

Läxa

v.16

160-163(blå)168-171(röd)

 

v.16/17 

rep+prov

 

 

6. Kunskapskrav

Matriser

Ma

Problemlösning: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär
Eleven kan formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen
Eleven kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt
Eleven kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer ..
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer..
I beskrivningarna kan eleven föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Aritmetik
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.
Samband och förändring
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom samband och förändring med mycket gott resultat.

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Samtal
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Eleven använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

Föra och följa matematiska resonemang

Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: