Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan i världen - Kärleken till livet

Skapad 2016-03-18 11:07 i Österslättsskolan Karlshamn
I det här arbetsområdet fördjupar sig eleven i ett eget ämne. Eleven väljer efter olika förslag eller kommer med ett eget. Grundtanken är att jämföra och lyfta upp olika problem ur olika perspektiv. Allt ska kopplas ihop med mänskliga rättigheter, både ur ett enskilt perspektiv och ur ett samhälleligt perspektiv. Arbetet görs under tema Kärlek och det ska finnas med som en röd tråd under arbetet. Resonemang kring avsaknad av kärlek, respekt och förståelse och vad det kan leda till för den enskilde och hela samhället.
Grundskola 8 – 9 Historia Svenska som andraspråk Religionskunskap Samhällskunskap Svenska

I det här arbetsområdet fördjupar sig eleven i ett eget ämne. Eleven väljer efter olika förslag eller kommer med ett eget. Grundtanken är att jämföra och lyfta upp olika problem ur olika perspektiv. Allt ska kopplas ihop med mänskliga rättigheter, både ur ett enskilt perspektiv och ur ett samhälleligt perspektiv. Arbetet görs under tema Kärlek och det ska finnas med som en röd tråd under arbetet. Resonemang kring avsaknad av kärlek, respekt och förståelse och vad det kan leda till för den enskilde och hela samhället.

Innehåll

Syfte

 • Att förstå människan i olika sammanhang, ur olika perspektiv
 • Att reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
 • Att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
 • Att reflektera över mänskliga rättigheter och demokratiska värden

Centralt innehåll

Konkretisering

 • Eleven ska få en uppfattning och en förståelse för hur människans situation avgörs utifrån vilket samhälle och vilken livssituation hon lever i
 • Eleven ska få kunskap om de mänskliga rättigheterna
 • Eleven ska känna till vad som gäller i barnkonventionen
 • Eleven ska få en förståelse för hur vår historia sätter spår in i vår tid och hur det påverkar oss
 • Eleven ska se vilka skillnader det geografiska läget och hur det avspeglar sig i samhället

Undervisning/arbetssätt

"Människan i välden - Kärleken till livet"

 • Välj ett av de föreslagna ämnena och sök fakta ifrån olika källor. 
 • Börja med att ställa dig frågan om vilket syfte du har med arbetet, dina frågor som du vill finna svar på; välj ut en huvudfråga. Vilken bakgrundskunskap har du i ämnet när du påbörjar arbetet.
 • Därefter söker du efter svar på dina frågor och du ska använda olika källor i arbetet.
 • Sammanställ din fakta, sammanfatta det du har kommit fram till; gör reflektioner och analyser ur olika perspektiv.
 • Skriv din text efter den givna mallen för ett eget fördjupningsarbete. 

När arbetet är klart förbereder du en muntlig presentation med hjälp av stödord och ett bildspel. Redovisa och lämna in ditt fördjupningsarbete.

Bedömning

  • förståelsen för hur människans situation avgörs utifrån vilket samhälle och vilken livssituation hon lever i
  • kunskapen om de mänskliga rättigheterna
  • kännedomen om vad som gäller i barnkonventionen
  • förståelsen för hur vår historia sätter spår in i vår tid och hur det påverkar oss
  • förmågan att se vilka skillnader det geografiska läget avspeglar sig i samhället

Enligt följande rubriker i de olika ämnesmatriserna

 • Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar        HI
 • Villkor och värderingar                                                   HI
 • Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller   RE
 • Undersöka samhällsfrågor        SH
 • Värdera & uttrycka ståndpunkter  SH
 • Mänskliga rättigheter                 SH

Uppgifter

 • Fördjupningsarbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
  Hi  7-9
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: