👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wat vind jij daar nou van?

Skapad 2016-03-20 10:47 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi kommer att läsa argumenterande texter och tränar att skriva sådana texter själva. Vi kommer även att diskutera olika ämnen under lektionen.

Innehåll

 

KUNSKAPSKRAV SAMT KONKRETISERING AV MÅL:

Du kommer att….

-läsa och analysera elevnära argumenterande texter

-träna på att skriva korta argumenterande texter

-träna att diskutera olika ämnen under lektionen samt träna att ge välgrundade åsikter

 

-diskutera om språkbruk (hur man använder språket, när och var, syfte. osv)

-förbereda och leda en diskussion kring ett valfri ämne

 

 

MÅL

* använda ord och begrepp för att uttrycka sin åsikt

* använda källor för att kunna ge välgrundade åsikter

* skriva en argumenterande text
* skriva på ett detaljerat sätt med användning av synonymer, uttryck, osv,

* visa kännedom om grundläggande nederländsk grammatik och språkstruktur

* förbereda och leda en diskussion kring ett valfri ämne

 

 

GENOMFÖRANDE:

Så här ska vi arbeta…

 

Vi läser argumenterande texter som uttrycker olika åsikter.

Vi diskuterar olika ämnen och du får ger din åsikt med hjälp av fakta ur texterna.

Vi diskuterar syfte och mål av författarna av olika texter.

 

Vi läser och analyserar argumenterande texter och kommer fram till en struktur / uppbyggnad.

Vi diskuterar olika argument och deras betydelse / vikt.

Vi tränar att diskutera genom att lyssna och reagera på varandra, samt basera våra åsikter på välgrundade fakta/kunskap.

 

Grupparbete: du skriver en argumenterande text tillsammans med dina klasskamrater.

 

Eget arbete: du skriver en argumenterande text kring ett valfri ämne.

 

BEDÖMNING:

Bedömning sker genom:

 

-förmågan att diskutera/analysera/reflektera om texternas innehåll och syfte, samt förmågan att kunna läsa mellan raderna

 

-förmågan att skriva en argumenterande text i varierad språk, med hjälp av ordbok och andra hjälpmedel för rättstavning och språkbruk, där du visar förmågan att använda olika stilmedel för att anpassa ditt språk efter syfte, situation och din läsare. Du visar att du kan använda dig av en struktur som är anpassat till textens syfte.

 

- förmågan att förbereda en diskussion kring ett valfri ämne, samt tar ansvar för genomförande av diskussionen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9