Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FORNTIDEN åk 1 vt-16

Skapad 2016-03-20 11:13 i Eldsbergaskolan Halmstad
Vi lär oss om livets uppkomst på jorden och utvecklingen fram tillmänniskans uppkomst. Vi lär oss hur det såg ut under istiden samt vilka påföljderna blev efter denna. Vi lär oss hur människan levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Hur ser utvecklingen ut och vilka spår kan vi se idag efter denna tid?
Grundskola 1 Svenska SO (år 1-3) Bild

Vi lär oss om livets uppkomst på jorden och utvecklingen fram tillmänniskans uppkomst.
Vi lär oss hur det såg ut under istiden samt vilka påföljderna blev efter denna.
Vi lär oss hur människan levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Hur ser utvecklingen ut och vilka spår kan vi se idag efter denna tid?Vi lär oss om livets uppkomst på jorden och utvecklingen fram tillmänniskans uppkomst.
Vi lär oss hur det såg ut under istiden samt vilka påföljderna blev efter denna.
Vi lär oss hur människan levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Hur ser utvecklingen ut och vilka spår kan vi se idag efter denna tid?

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Bildanalys Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Undervisning

Vi kommer att:

Läsa enkel faktatext

Skriva fakta för hand och på datorn.

Skapa bilder till texterna.

Se filmer.

Arbeta enskilt och i olika gruppkonstellationer.

Redovisa muntligt och skriftligt på olika varierande sätt.

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

* Att du kan söka information och sedan skriva enkel faktatext.

* Att du kan skriva berättande texter till bilder.

* Att du kan redogöra lite om hur allt liv började och vad det var för liv som kom först enligt forskarna.

* Att du kan ge exempel på och jämföra människans levnadsvillkor under de olika åldrarna inom forntiden.

* Att du kan redovisa muntligt och skriftligt på ett sätt så att de som lyssnar förstår vad du menar.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: