Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisklubben - Kompisskola

Skapad 2016-03-21 13:39 i Gamla Rindö förskola Vaxholm Stad
Barngrupp, ålder och antal barn: En tvärgrupp för våra blivande 5 åringar, 7 st Beskrivning av tema/projekt – hur är man en bra kompis? Vad är en bra kompis? Vi ska och vill vara tillsammans!
Förskola

Vad vill vi erbjuda/utmana barnen kring = lärobjekt?

 

Kompisskolan är huvudtemat och med hjälp av de estetiska lärprocesserna vill vi låta barnen få en djupare förståelse för vad kompisskap innebär.

Innehåll

Varför?

Varför valde vi detta projekt?

Vi anser att det är ett viktigt ämne att belysa dels för att sprida ett positivt klimat på förskolan men även för att stärka banden barnen emellan. 

I det långa loppet vill vi att barnen får med sig hur man är mot varandra så att det bidrar till ett gott samhällsklimat = lära för livet

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

Hur?

Hur ska vi gå tillväga?

 

 • Dramatisera hur man är en bra kompis
 • Dramatisera för barnen hur man är en dålig kompis 
 • Rim och ramsor
 • Känslokort
 • Skapa en saga tillsammans
 • Göra musik tillsammans

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och

När?

När, under veckan, skapar vi utrymme för detta projekt?

 

Via kompisklubben på måndagar 9.30-10.30 samt övrig tid då vi pratar om kompisskap när tillfälle ges.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi:

Vi dokumenterar via Ipad, lärlogg och blogginlägg

 

Hur ofta? Med vilken frekvens?

 Vid behov

 

 

Vem ansvarar för dokumentationen?

Sandra och Therese

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: