Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering kurdiska , vt 2016

Skapad 2016-03-24 12:35 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Pedagogisk planering -kurdiska, för årkurs 1-3 , veckan 14-20, vår terminen 2016.
Grundskola 1 – 3 Modersmål

Möjligheter för att eleverna kunna utveckla språket för att tänka, kommunicera, uttrycka sig, och förstärka språket, eleverna kommer att arbeta under de veckorna med ord, korta meningar och enkla texter på kurdiska. Samtidigt ska eleverna träna på läsförståelse samt läsa både hög och individuell läsning.

Tala och berätta är en del av uppdrag, då kommer eleverna att arbeta i små grupper och lyssna på varandra.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa& Tala& språk bruk

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla det syfte och centrala innehåll som ni ska arbeta under detta arbetsområde.

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Konkretiserade mål för eleven

Skriv på ett sätt som eleverna förstår vad de ska kunna och vilka mål de ska ha uppnått när de är klara med arbetsområdet.

Kopplingar till läroplan

 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Ml  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare.
 • Ml  1-3
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Undervisning och arbetsmetoder

Arbetsform

 

 • Eleverna kommer arbete med sina läroböcker.
 • Eleverna kommer att få special häfte för att träna, bygga ord och meningar.
 • Lärare ska läsa högläsning med eleverna.
 • Lärare ska läsa kort sagor, sedan eleverna kommer att återberätta.
 • Eleverna kommer att titta på filmer, sedan kommer att diskutera i små grupper.
 • Ordlek , i slutet av varje lektion.

Eleven har uppnått målen när...

äsa med flyt
Läsförståelse
Resonera om budskap
 
Uttrycka sig i skrift
Skrivregler
Resonera om modersmål & svenska
 
Samtala
Fråga och framföra åsikter
Berätta
Beskriva & resonera med anknytning till modersmålet

Kopplingar till läroplan

 • Ml  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Avsnitt 6

Matriser

Ml
Pedagogisk planering kurdiska , vt 2016

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Ml
Modersmål åk 1-3 Mölndal

Ej påbörjat arbetsområde
Insatser krävs
På god väg mot godtagbara kunskaper
Kunskapkraven förväntas uppnås senast åk 6
Läsa med flyt
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven på grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven på god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven på mycket god läsförståelse.
Uttrycka sig i skrift
Elevenkan, utifrån mitt modersmåls särdrag, uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan, utifrån mitt modersmåls särdrag, uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka mig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Samtala
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Berätta
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: