Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 2 2015/2016

Skapad 2016-03-29 15:26 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Långsiktig planering för svenskan
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska

Under läsåret 2015/2016 kommer du att få träna på att läsa olika slags texter för att få ett ökat flyt i din läsning. Du kommer på olika sätt få berätta om det du läst. Du kommer få träna dig på att skriva olika typer av texter och i efterhand gå igenom din text. Du kommer få träna på att lyssna och samtala i olika sammanhang.

Innehåll

Målet med undervisningen

För att utveckla din läsning och läsförståelse så kommer du få träna på följande sätt: 

I läsgrupperna där vi samtalar tillsammans om innehållet

Daglig enskild läsning

Ditt läsuppdrag med hjälp av bl.a. Helsingborgsmodellen

Läsförståelseuppgifter som tex "Mellan raderna" och läsfixarna ( de fem strategierna)

För att utveckla din förmåga att skriva olika typer av texter med ett mer korrekt språk kommer du att träna på följande sätt:

Skriva berättande texter med hjälp av tex tankekarta

Skriva en enkel faktatext med hjälp av tex tankekarta eller stödord

Läsa dina egna och andras texter och ge förslag på förändringar

Skriva en del av dina texter på dator (ASL)

För att utveckla din förmåga att lyssna och samtala kommer du att träna på följande sätt:

Ta del av lärares gruppgenomgångar

Få möjlighet att lyssna till högläsning i grupp

Få möjlighet att ta del av när andra personer berättar om något och sedan öva på att återberätta

Få instruktioner i flera led och följa dem

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Detta kommer att bedömas:

Vi kommer att titta på hur:

Du läser enskilt under lässtunderna och i läsgruppen

Du läser och förstår enkla berättande texter och faktatexter

Du kan svara på läsförståelsefrågor och ta hjälp av läsfixarna

Du kan återberätta några viktiga delar av innehållet i en åldersanpassad text

Du kan skriva en berättande text med inledning-handling-avslutning

Du visar att du kan söka enkel fakta från en bok eller annan källa och skriva en enkel faktatext utifrån detta

Du visar i dina texter att du kan skriva hela meningar med stor bokstav och punkt samt mellanrum mellan orden.

Du kan stava ord som du ofta använder.

Du i efterhand kan gå igenom din text och göra förändringar

Du skriver för hand och på datorn

Du visar att du kan lyssna vid lärares genomgångar och högläsning

Du visar muntligt att du kan berätta vad du hört när du lyssnat på andra som pratat eller när du lyssnat på högläsning.

Du kan återberätta en händelse så att andra förstår

Du kan utföra ditt arbete på egen hand sedan du lyssnat på en eller flera instruktioner

 

Se bedömningsmatris från "Nya Språket Lyfter" under bedömningsmatriser.

Avsnitt 5

Matriser

Sv SvA
Skriva - "Nya Språket Lyfter"

1
2
3
4
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något. Du uttrycker dig genom att rita och måla. Du lekskriver.
Jag kan skriva mitt namn. Jag kan skriva av bokstäver och ord. Du skriver ditt namn och kopierar bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter. Du känner igen och skriver flera bokstäver. Du kan koppla bokstäverna till bokstavsljuden. Du har skrivriktningen klar för dig.
Jag prövar att skriva för att berätta eller komma ihåg. Du skriver för att uttrycka dig eller att minnas. Du förstår förhållandet mellan ljud och bokstav. Texten är lättförståelig.
Skriva B
Jag kan skriva ord och korta texter. Du visar förmåga att få fram budskap med text. Du skriver texter till bilder. Du förstår att text kan delas upp i ord och meningar.
Jag använder alla bokstäver och skriver så att andra kan läsa. Du skriver texter med enkel handling. Din text är läslig för dig själv och för andra. Du stavar vanliga ord med större säkerhet.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt. Du gör mellanrum mellan orden. Du skriver meningar med stor bokstav och punkt. Du använder andra skiljetecken ibland.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text. Du planerar ditt skrivande genom t ex tankekartor. Du diskuterar med andra om hur man kan skriva. Du använder andra texter som stöd och förebild. Du kan använda datorn för att skriva och bearbeta text. Du visar intresse för att bearbeta din text.
Skriva C
Jag kan skriva en berättande text med tydlig handling. Du skriver lite längre texter för hand eller på dator så andra kan läsa och förstå. Du skriver berättelsen med inledning, handling och avslutning.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas. Du kan stava många ord och tar ibland intiativ till att få texten rättstavad. Du använder dig av alfabetisk ordning.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så att andra förstår. Du kan skriva en text utifrån det du lärt dig där innehållet klart framgår. Du kan söka och inhämta information från olika källor.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre. Du planerar och skriver en text t.ex. med hjälp av en tankekarta. Du läser igenom texten själv, rådfrågar andra och ändrar vid behov. Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken.

Sv SvA
Läsa - "Nya Språket Lyfter"

1
2
3
4
Avstämning
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig. Du kommenterar eller ställer frågor om innehållet. Du uttrycker genom ögonkontakt, minspel och kommentarer ett engagemang.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig. Du tar hjälp av dina förkunskaper för att tolka och förstå en text. Du drar slutsatser utifrån det som sagts i texten. Du kan dra slutsatser om det som inte är uttalat i texten.
Jag känner igen en del ord och bokstäver när jag läser. Du känner igen vanligt återkommande ord. Du läser ord som helheter t ex ditt namn och ord från din vardag. Du kan namnge bokstäver som finns i bekanta ord. Du har läsriktningen klar för dig.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord och förstår vad jag läser. Du känner igen flera bokstäver och vet hur de låter. Du börjar förstå kopplingen ljud-bokstav. Du har börjat ljuda ihop ord som kan läsas som helord och som känns igen i sammanhanget.
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser. Du tar initiativ till läsning och skrivning. För att förstå innehållet i en text använder du dig av både bild, text och förkunskaper. Du kan kan namnge de flesta bokstäverna och vet hur de låter. Du har förstått principen för hur man ljudar ihop ord. Du läser enkla ord och meningar med hjälp av både helordsläsning och ljudningsstrategin.
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv. Du kan alla bokstävers namn, ljud och utseende. Du läser med hjälp av både enkel och mer avancerad ljudningsstrategi och börjar bygga upp strategin för helordsläsning. Du läser själv och förstår och kan återberätta det du läst i stora drag.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om. Du använder både enkel och avancerad ljudningsstrategi men helordsläsningen ökar successivt. Du tar eget inititativ och visar intresse för läsning. Du visar förståelse för texters innehåll genom att återberätta, ställa och besvara frågor.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser. Du skapar dig inre bilder under läsningen. Du funderar och reflekterar över olika texters innehåll och anknyter till egna erfarenheter. Du läser på egen hand om med förståelse texter som är lite längre och med något mer komplexa sammanhang.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text. Du tar hjälp av bokens framsida, bilder och kända ord. Du använder dina tidigare kunskaper och drar slutsatser om både det som är uttalat och outtalat i texten. Du gör förutsägelser. Helordsläsningen ökar successivt. Du rättar dig själv vid läsning och reagerar när ett ord läses fel om sammanhanget går förlorat.
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel. Du tar eget initiativ till läsning och skrivning. Du har börjat läsa något längre texter. Du använder dig av olika förståelsestrategier. Du ställer frågor till texten för att förstå. Du är fortfarande beroende av ljundningsstrategin men läsningen automatiseras allt mer med helordsläsning. Du läser om och rättar dig själv om behov uppstår.
Läsa C
Jag läser för att uppleva och lära. Du reflekterar och diskuterar olika texters innehåll.
Jag läser olika slags texter ofta och regelbundet. Du tar eget intiativ till läsning av olika genrer. Läser och förstår enkla instruktioner.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter. Du kan dra slutsatser och gör förutsägelser med hjälp av ledtrådar och information som både uttrycks och inte direkt uttrycks i texten. Du samtalar om och diskuterar lästa texter.
Jag kan läsa flytande: Jag känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.

Sv SvA
Svenska Läsa, Skriva, Tala och Lyssna åk 1-3

tala/lyssna A B C
Jag kan berätta i större och mindre grupp om mina egna och andras upplevelser och lyssnar aktivt på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så att poängen blir tydlig. Du ska kunna berätta en berättesle med inledning, handling och avslutning och de som lyssnar ska förstå poängen.
Jag kan beskriva olika saker så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter. Du ska kunna ställa frågor och uttrycka åsikter. Stå för dina åsikter men även kunna övertygas av andras argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: