Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4, v. 15-v 19

Skapad 2016-04-03 13:54 i Apalbyskolan Västerås Stad
Vi arbetar med USA och ni kommer att få träna på att skriva en enkel faktatext på engelska. Vi kommer under denna period att repetera grundläggande grammatik, ord och fraser som vi arbetat med under läsåret.
Grundskola 4 Engelska

Under de här veckorna kommer du att få lära dig mer om USA. Vi kommer att arbeta med kartan, vilka olika typer av natur som finns i landet och om olika djur som lever där. 

Vi kommer att arbeta med namn för olika länder samt nationaliteter.

Vi kommer även att fortsätta arbeta med verb och lära oss hur man pratar om något man ska göra. 

Parallellt med detta arbete kommer vi att repetera grundläggande grammatik, frågor, ord och fraser som vi arbetat med under läsåret. 

Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt och muntligt prov på de moment vi repeterat. 

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Konkretiserande mål

Du ska kunna ställa enkla frågor och kunna svara på dem utifrån det tema vi arbetar med.

Du ska veta hur man berättar att man ska göra något i framtiden.

Du ska veta namnen på olika länder samt nationeliteter.

Du ska kunna berätta lite om USA, vilka naturtyper som finns och lite om djuren som lever där.

Du ska ha skrivit en enkel faktatext om ett djur som lever vilt i USA.

 

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Undervisning

Arbetssätt:

Du/vi kommer att ha gemensamma genomgångar, läsa texter, ha talövningar i par och grupp, göra hörförståelseövningar, samtala tillsammans och ha enskilt arbete. Du får även arbeta i web-materialet Bingel.

Vi kommer även använda en stund av varje lektionstillfälle till att repetera sådant vi arbetat med tidigare under terminen.

Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt och muntligt prov.

 

Du kommer att få:

-träna på att använda de vanligaste verben.

-träna på att skriva enkla texter på engelska.

- lära dig mer om USA.

 

 

 

Bedömning

Du kommer att bedömas fortlöpande under lektionerna i ditt sätt att ta ansvar för ditt eget lärande.

Du bedöms fortlöpande under lektionerna genom ditt sätt atta vara aktiv och engagerad i samtal och diskussioner.

I slutet av perioden har vi även ett prov som visar dina kunskaper på det vi arbetat med under läsåret.

 

Du bedöms även efter din förmåga att:

-använda de vanligaste verben.
-använda orden vi arbetat med.

Matriser

En
Engelska åk 4, v. 15-v 19

Du kan berätta lite om USA. Vilka olika naturtyper som finns där, peka ut någon stad och du kan några djur som lever i det vilda.
Du är inte där ännu.
Du klarar detta med lite stöd.
Det här klarar du bra.
Du har skrivit en kort faktatext om ett djur som lever vilt i USA.
Du har inte skrivit din klart din text.
Du kan skriva en text med hjälp av stödord och vuxenstöd.
Du klarar att skriva stora delar av din text på egen hand.
Du kan berätta om något man ska göra i framtiden. Till exempel: I will eat a hamburger.
Du är inte där ännu.
Du klarar detta men är osäker.
Detta klarar du bra.

En
Repetition av grammatik, ord och fraser.

Du är inte där ännu.
Detta behärskar du till viss del.
Det klarar du bra.
Du kan använda verbet att vara (är).
Du kan säga och använda siffrorna 1-100.
Du kan frågeorden.
Du kan presentera och berätta om dig själv, din familj, vad du tycker om /inte tycker om osv.
Du kan ställa vanliga frågor för att ta reda på något om en ny person.
Du kan namnen på olika familjemedlemmar. Till exempel: mother, father, cousin, uncle.
Du kan veckodagarna.
Du kan använda verbet att ha. (Has/have)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: