Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering Muntligt/Traditioner och högtider Modersmål

Skapad 2016-04-04 07:20 i Modersmål och Studiehandledning Kungsbacka Förskola & Grundskola
I denna planering arbetar vi med muntliga uppgifter som kan användas i alla årskurser. För de äldre eleverna kan innehållet lätt kombineras med skriftliga uppgifter. Innehållet är en kombination av traditioner/högtider och träning i analys av information: likheter/skillnader, fakta/fiktion.
Grundskola 1 – 6 Modersmål
...

Innehåll

Avsnitt 1: Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Avsnitt 2: Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ml  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare.
 • Ml  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
 • Ml  1-3
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ml  1-3
  Kultur och samhälle Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
 • Ml  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer för olika mottagare.
 • Ml  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
 • Ml  4-6
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Ml  4-6
  Kultur och samhälle Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Avsnitt 3: Viktiga begrepp

Ord som eleverna behöver kunna:

vana / tradition / fest / högtid

likhet / skillnad

Venn-diagramm

fakta / berättelse / fiktion / åsikt

 

ord för att uttrycka fakta och åsikter:

jag tycker... / jag tror... / enligt mig...

Jag har läst.... i ....

På tv sa de att...

Min mamma säger att.....

På internet står det att.... (var??)

Avsnitt 4: Konkretisering av målen

I detta tema lär sig eleverna att prata i grupp, samt att diskutera tillsammans. Eleverna ska lära sig att skilja på fakta och fiktion. De ska lära sig vilka ord man använder när man ger sin åsikt och vilka ord som passar till fakta. Elever i ÅK  4- 6 lär sig att hänvisa till källor när de pratar om fakta.

Eleverna ska lära sig att jämföra och diskutera likheter och skillnader. Vi kommer särskilt att gå in på hur man jämför, och att det är lika viktigt att hitta likheter som skillnader. Som verktyg lär eleverna sig att använda ett Venn-diagram.

Eleverna ska lära sig om olika traditioner och högtider, samt att kunna skillnaden mellan en högtid och en tradition.

Vilka högtider man använder kan anpassas efter vårterminen/höstterminen

Traditioner: de som hör till olika högtider, men även t.ex. skolavslutning och andra traditioner inom skolan

Andra möjliga traditioner: matvanor, hur man hanterar vädret, resor, trafikvanor och semestrar, familjeliv, fritidssysslor, mm.

Avsnitt 5: arbetssätt

Eleverna ska få eget inflytande över undervisningen genom att de får vara med och välja vilka övningar de vill göra (utifrån ett bestämt utbud), och de får välja vilka traditioner/högtider de vill arbeta med

Steg 1, Introduktion: födelsedagen. Läsa en berättelse/dikt om födelsedagen. Diskussion: hur firas den? Vad kan ni själva om födelsedagen i språkområdet? I Sverige? Finns det skillnader? Likheter? Hur kan vi få reda på mer? Är berättelser det bästa stället att leta efter fakta om födelsedagen? Var annars? Diskussionen i första lektionen kan sedan användas som ett exempel i senare diskussioner. (denna introduktionslektion kan man hoppa över om den yngsta eleven i gruppen går i ÅK 3 eller högre)

Steg 2: hur jämför man? Hitta likheter och skillnader med hjälp av en Venn-diagram (t.ex. en på A3 påpper och bilder): först om födelsedagen, sedan om påsken, eller andra högtider

Steg 3: skilja på vana, tradition, högtid. Först med hjälp av de högtider vi redan har diskuterat, sedan gör vi tankekartor över vilka traditioner/högtider vi känner från språkområdet

Steg 4: skilja på fakta och fiktion, samt vilka ord använder man för att uttrycka det?

Steg 5: träna själv. Alla elever får i uppdrag att samla information om en tradition/högtid.Två elever ska forska om samma högtid/tradition, sedan noterar vi informationen de tar med sig i en Venndiagram eller tankekarta, där de olika elevernas information noteras med olika färger. Så kan man hålla isär källorna.

ÅK 0 - 1: intervjua en släkting, Åk 2 -3: intervju eller läsa/internet/filmklipp, ÅK 4 -6: samla information i minst 2 olika källor. Använd en teknik för att hålla isär var man har hittad en viss fakta. Alla elever ska berätta några fakta och vad de tycker om den högtiden/traditionen de har valt.

Steg 6: vi väljer en av elevernas ämnen för att skriva en text om. Eftersom fokus ska ligga på muntliga uppgifter kan läraren skriva texten i datorn och visa den för eleverna med hjälp av en projektor. Eleverna får muntligt sammanställa texten. Om det finns äldre elever som behöver skriva egna texter kan dem skriva texten efter de andras anvisningar.

Innehåll:

Olika fester och högtider, framförallt de som inträffar under den terminen man arbetar med temat, eller de som eleverna själva är intresserade av. Om eleverna inte har så stora kunskaper om språkområdet kan man använda de viktigaste fester/högtider.

Andra högtider: t.ex. födelse, bröllop, begravning.

Traditioner: de som hör till olika högtider, men även skolavslutning (efter grundskolan) och andra traditioner inom skolan, säsongsbundna fester, mm.

Andra möjliga traditioner: matvanor, hur man hanterar vädret, resor, trafikvanor och semestrar, familjeliv, fritidssysslor,

Material:

vi vill använda många olika källor, både faktatexter, berättelser och dikter. Faktaböcker, internetsidor, intervju med en släkning.

tekniker för att jämföra, t.ex. Venn-diagram

tekniker för att komma ihåg och underlätta talande, t.ex. tankekarta, stödord/flashcards, bilder

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Avsnitt 6: Bedömning

Innehållsmål:

Efter avslutat tema ska eleverna kunna

- använda olika ord som uttrycker känslor och åsikter samt använda lämpliga ord för att berätta om fakta

- berätta vad en högtid/fest är och vad en tradition är och hur de skiljer sig åt

- nämna några högtider/fester som firas i språkområdet

- veta om dessa fester även firas i Sverige

- berätta lite om några traditioner i språkområdet

- veta om dessa traditioner finns i Sverige, och hur man gör där

Förmågor:

Efter avslutat tema ska eleverna kunna

- ÅK 1-3 känna igen en faktatext och en berättelse, ÅK 4-6 kunna berätta om en text är en faktatext och en berättelse, och hur de vet det

- ÅK 1 -3 kunna berätta på vilka olika ställen man kan leta efter information om ett ämne, ÅK 4 - 6 kombinera olika faktatexter för att hitta information om en högtid/tradition samt ange i vilka källor de har hittat fakta de berättar om

- ÅK 1- 3 Kunna jämföra genom att berätta några likheter och skillnader mellan några fester och traditioner i Sverige och i språkområdet.

- ÅK 1 - 3 kunna berätta inför gruppen om något man har tagit reda på. ÅK 4 - 6 kunna hålla en muntlig presentation inför gruppen

- ÅK 4 - 6 Kunna jämföra olika fester och högtider som firas i Sverige och språkområdet genom att beskriva dem och analysera likheter och skillnader.

- ÅK 4 - 6 Kunna använda ett Venn-diagram för att underlätta analysen av information

Avsnitt 7:Slutredovisning

För att hela processen med att inhämta, sortera och använda information ska bli komplett, skriver gruppen tillsammans en text som slutuppgift. Alla elever ska få en chans att författa en del av texten, genom att hjälpa till med att nämna fakta, jämföra dem och berätta om några skillnader/likheter. Eleverna får även berätta vad de tycker om ämnet.

Om det finns tid skulle man kunna sammanställa information om flera högtider/traditioner, t.ex. som film, powerpoint eller bok. Gruppen kan tillsammans bestämma vilken form de vill välja. Valet av redovisningsform ingår då som diskussionsmoment. Äldre elever kan ta ett större ansvar för att få slutredovisningen att fungera, t.ex. genom att skriva, samordna, osv

Avsnitt 8: Tid

En termin, dvs. ungefär 12 lektioner

Matriser

Ml
Matris till Muntliga färdigheter och traditioner/högtider

ÅK1 -3
ÅK 1- 3
ÅK 1- 6
ÅK 4 - 6
Åk 4 - 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: