Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Modersmål ÅK 1 - 9 Muntligt / Dockteater

Skapad 2016-04-04 07:38 i Modersmål och Studiehandledning Kungsbacka Förskola & Grundskola
I detta projekt skriver eleverna tillsammans ett manus och spelar in en dockteaterfilm. Projektet stimulerar eleverna till att träna de muntliga förmågorna: berätta, ställa frågor, framföra åsikter, diskutera i grupp, resonera. Projektet kan med fördel genomföras i grupper med blandade årskurser. Förutsättningar: - Tar en termin att färdigställa - Inspelning på Ipad och i Imovie - Elevgrupper på 4-6 barn, - Blandade åldrar går bra - Undervisningstid minst 45 min/vecka, helst 60 min. - Ungefär 5 scener - Färre elever, fler scener eller mindre undervisningstid gör att projektet drar ut på tiden
Grundskola 1 – 9 Modersmål
...

Innehåll

Avsnitt 1: Syfte

Projektets viktigaste syfte är

- att motivera eleverna att använda modersmålet med varandra i olika sammanhang. Under manusförfattandet har vi gruppdiskussion kring berättelsens skapande. Medan eleverna arbetar med de praktiska delarna kan de utbyta tankar och ge varandra råd och tips och använda språket på ett självklart och avslappnat sätt.

Projektet har även olika övergripande syften, som kan användas längre fram för att konkretisera olika lärmoment för eleverna:

- att synliggöra de olika steg man tar när man skriver en text. Bl.a. ska eleverna lära sig att man behöver förbereda sig innan man börjar skriva.

- att visualisera för eleverna vilka olika typer av texter en berättelse innehåller: dialoger, händelser, beskrivningar av platser, personer, känslor, tankar. Med hjälp av dekorerna och dockorna kan vi diskutera vikten av att se framför sig hur allt i berättelsen ser ut.

- att börja träna på textanalys i ett avslutande samtal där man diskuterar hur berättelsens budskap syns i den färdiga filmen.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Avsnitt 2: Centralt innehåll

Centralt innehåll (Lgr11):

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Ml  1-3
  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
 • Ml  1-3
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ml  4-6
  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
 • Ml  4-6
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Ml  4-6
  Språkbruk Synonymer och motsatsord.
 • Ml  7-9
  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
 • Ml  7-9
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
 • Ml  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Avsnitt 3: Viktiga begrepp

Viktiga begrepp:

efter projektet ska elever som ska ha betyg kunna använda följande begrepp inom film:

- manus

- inspelning

- dialog

- replik

- regi-anvisning

- decorer

- scener

- redigering/klippning

- regissör

- kameraman/ -kvinna

- action

- cut

- eftertexter

 

eleven ska kunna använda följande begrepp inom textanalys:

- ämne

- skiss

- budskap

- läsa mellan raderna

- (huvud)personer

- tema

- berättarröst

Avsnitt 4: konkretisering av målen

I den första lektionen ska projektet presenteras. Om eleverna vill kan man titta på ett elevexempel.

Läraren berättar att muntliga färdigheter är en viktig del av kunskapskraven och be eleverna om att ge exempel på hur man kan veta om en person kan prata ett språk.

Man kan även diskutera de orden som gäller muntliga färdigheter i kursplanen.

Därefter kan gruppen tillsammans göra en tankekarta över vilka steg man behöver ta från idé till färdig film.

Man kan även göra en tankekarta över möjliga ämnen för filmen. Eleverna kan få som läxa till nästa lektion att fundera på vad de tycker att filmen skulle kunna handla om.

Projektet är mycket konkret så eleverna kommer inte att ha svårt att förstå vad det går ut på. Det kan dock vara bra att påminna dem om att bedömningen inte handlar om en så bra film som möjligt (slutprodukten), utan handlar om hur bra de kan delta i olika samtalsmoment, ex. berätta, beskriva, samtala (reagera på andras uttalanden), etc.

De övergripande syften är mer för framtida bruk, och tas upp först i ett avslutande samtal efter det att filmen är färdig.

Avsnitt 5: Arbetssätt

Projektet innehåller ett antal arbetsmoment. Ett övergripande syfte med projektet är att synliggöra de olika momenten, eftersom de kan använda för att skriva texter också.

Arbetsgången är så här:

1) introduktionslektion, se punkt 4

2) börja välja ett ämne som filmen kan handla om, med hjälp av en tankekarta på tavlan

3) göra en lista över vilka moment som ingår från val av ämne till färdig film, på tavlan

4) diskutera den bakomliggande tanken / budskapet / moralen med berättelsen. Diskutera hur den ska bli synlig i berättelsen/filmen

5) skriva en skiss på vilka händelser som ska ingå i berättelsen. Eleverna samtalar om händelser, platser, personer, läraren skriver ner skissen på datorn, och visar den på tavlan med hjälp av projektor, så att alla elever kan se. Den här första versionen ska bestå av några scener med platsbeskrivning, beskrivning av personerna samt de viktigaste händelserna för varje scen. 5 scener är ett lämpligt antal, annars tar det för lång tid att färdighställa filmen.

6) läsa igenom hela skissen och göra de ändringar som behövs. Är allt logiskt? Går det att visa i en dockteater? Behöver det läggas till något? Syns budskapet?

7) skissen förvandlas till ett manus med regi-anvisningar. Det kan vara bra att göra rollfördelningen först så att varje elev kan skriva sina egna repliker. Läraren skriver ner manuset på datorn, och visar den på tavlan med hjälp av projektor, så att alla elever kan se. 

8) här kan man med fördel diskutera vilken funktion en berättarröst kan ha för att föra handlingen framåt

9) hur syns berättelsens budskap i replikerna?

10) läsa igenom hela manuset: är allt tydligt? Behöver vi lägga till något så att publiken ska förstå allt?

11) tillverka dockorna och dekorerna. Eleverna kan måla, rita, men även klippa och klistra t.ex. mönstrade papper (det går lite fortare - eftersom syftet är språkligt så är själva tillverkningen inte i fokus i sig, utan det handlar om elevernas kommunikation kring tillverkningen)

12) spela in de olika scenerna. Eleverna får gärna agera kameraman och regissör själva.

13) montera filmen (ofta finns det elever som kan), lägga till ljudeffekter och framsida/eftertexter. Ett smidigt sätt att montera filmen är i Imovie, där kommer man åt ala filmklipp man spelar in med Ipaddens kamera.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

Avsnitt 6: bedömning

Projektet är i stort sett ett gemensamt projekt, där eleverna gemensamt har ansvar för slutprodukten (filmen). Eleverna ska inte bedömas för sin andel i slutprodukten utan för sitt muntliga deltagande i processen att komma till ett slutprodukt. Eleverna  bedöms även för sin andel i slutdiskussionen kring filmen, där alla elever kan tolka varandras och de egna insatser).

Det är elevernas muntliga färdigheter som bedöms: att berätta, beskriva, ställa frågor, framföra åsikter, samtala, resonera, diskutera.

Kopplingar till läroplan

 • Ml  E 6
  Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
 • Ml  E 6
  I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Ml  E 6
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
 • Ml  E 6
  Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
 • Ml  E 9
  Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
 • Ml  E 9
  I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Ml  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

Avsnitt 7: Slutredovisning

Slutredovisning: den färdiga filmen

När filmen är färdig ska gruppen tillsammans titta på den och sedan ha en gruppdiskussion. Gruppdiskussionen är viktig, eftersom eleverna annars får idén att det viktigaste med projektet var att filmen blev färdig.

Följande delar ska/kan tas upp:

- hur har vi tränat på att prata? (när/hur har vi tränat?)

- hur har vi arbetat med språk under projektet?

- vilken tanke låg bakom berättelsen? Hur syns det i filmen?

- vilka olika saker bestämmer hur filmen blir? Är filmen t.ex. precis det som står i manuset, eller innehåller filmen mer? Här kan man ta upp intonation, improvisation, röständringar för att återge känslor eller karaktärer, dekorernas funktion, dockornas funktion (t.ex. deras rörelser i dekorerna).

- Om man skulle skriva om manuset till en vanlig berättelse, vilka saker skulle man behöva lägga till då? (alla beskrivningar av platser, rörelser, händelser mm. allt som syns och som man visar med rösten, förutom själva orden)

- hur arbetar text och bild tillsammans i filmen?

- hur ser man tanken bakom filmen (budskapet) i dekorerna?

- hur ser man tanken bakom filmen (budskapet) i dockorna?

- hur ser man tanken bakom filmen (budskapet) i händelserna/replikerna?

- hur är det vi har arbetat med nyttigt för framtiden? Vad har vi lärt oss? Skulle vi kunna använda det någon annan gång? (när vi skriver texter, eller i andra språk)

 

Avsnitt 8: Tid

Projektet beräknas ta en termin. Hur lång tid som behövs beror mycket på antalet elever, deras förkunskaper, lektionernas längd, mm.

Rekommenderat:
- Elevgrupper på 4-6 barn,
- Blandade åldrar går bra
- Undervisningstid minst 45 min/vecka, helst 60 min.
- Färre elever eller mindre undervisningstid gör att projektet drar ut på tiden 

Matriser

Ml
Matris för bedömning av muntliga färdigheter under dockfilmsprojektet

ÅK 6 E
ÅK 6 C
ÅK 6 A / ÅK 9 E
ÅK 9 C
ÅK 9 A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: