Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tusen och en natt

Skapad 2016-04-04 09:01 i Brearedsskolan Halmstad
Brearedsskolan och Snöstorpskolan har tillsammans skapat denna planering som en del av fortbildning. Planeringen är ämnesöverskrivande och elever får arbeta med Svenska, Svenska som andraspråk och
Grundskola 4 – 6 Svenska Engelska Svenska som andraspråk

Syfte, långsiktigt mål:

Målet med området ”Tusen och en natt” är att eleverna med hjälp av sagor får öva sig i att formulera och uttrycka sig på svenska och engelska.

Sv, SvA, Eng

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

SvA, Eng

 • (välja och) använda språkliga strategier

Konkretiserade mål:

Förstå text/ läsförståelse- Eleverna ska förstå och tolka en välkänd saga på svenska och engelska.

Uttrycka sig muntligt- Återberätta sagans handling på svenska och engelska och redovisa muntligt på engelska

Målet är att alla elever får möjlighet att utveckla dessa kunskaper under området och att de genom olika arbetssätt får testa nya strategier för att förstå och tolka en text och återberätta en saga genom att dramatisera den.

Undervisning:

 1. Eleverna får ta del av en välkänd saga ur sagosamlingen ”Tusen och en natt” på svenska. Eleverna får varsin del av sagan på svenska, sedan ska de i rätt ordning berätta sagan för varandra i gruppen. Detta gör att alla elever måste delta och ta del av sagan. Avslutningsvis får eleverna tillsammans sammanfatta sagan i skriftlig form.
 2. Sedan får eleverna försöka återberätta/översätta sagan till engelska. Eleverna får därefter läsa sagan på engelska. Alla elever skapar egna ordlistor på svåra/ betydelsefulla begrepp. Slutligen får eleverna individuellt måla upp sagan i fem bilder som en seriestripp. Visa bilderna för varandra.
 3. Eleverna får i grupperna skriva manus till en pjäs baserad på sagan de läst. Eleverna får feedback på sitt manus från en annan grupp. Pjäsen ska vara på engelska och spelas sedan in på ipad. Vid möjlighet spelas filmerna upp för resten av klassen.

Extra anpassningar/ stöttning: Vi har färdigt bildmaterial för de elever som behöver se sagan i bilder för att kunna förstå texten. Dessutom skapar vi ordlistor med betydelsefulla ord/meningar/uttryck översätta från svenska till engelska (och även andra modersmål som finns i klassen) detta gör vi tillsammans med eleverna då alla bör fundera över betydelsefulla ord i en text. Dessutom finns vi som pedagoger närvarande i elevernas arbete och får känna av hur det går i grupperna under arbetets gång. Detta för att alla elever ska kunna delta i uppgifterna med lika förutsättningar.

Interaktion: Vi har valt att blanda uppgifter där elever får arbeta individuellt och i grupp där de får skriva, läsa, diskutera, återberätta, rita och slutligen spela upp pjäsen.

 

Bedömningssituationer:

Formativ bedömning: Eleverna kommer få möjlighet att visa sina kunskaper under hela arbetsområdet på olika sätt. Här finns möjlighet för oss som pedagoger att se att alla eleverna har tagit del av och förstått de texter som vi behandlar och att de kan visa sin egen produktion genom ett muntligt framförande. Det är viktigt att vi som pedagoger kan finnas med och lyssna och se vad eleverna klarar av för att kunna lyfta nivån ytterligare eller ge stöttning där det behövs. Då vi testar eleverna kunskaper under hela området finns många möjligheter för oss att se vad eleverna kan och inte kan.  Delar av området där vi som lärare kan bedöma formativt:

Förstå text/ läsförståelse:

 • När eleverna läser upp sin del i rätt ordning
 • När de skapar ordlistor på betydelsefulla ord

Utrycka sig muntligt:

 • När de återberättar/översätter sagan till engelska
 • Kamratrespons på manus

Summativ bedömning: Den summativa bedömningen görs i två delar, detta för att enkelt kunna bedöma våra två mål för området på ett tydligt sätt.

Förstå text/ läsförståelse:

 • Eleverna målar upp sagan i fem rutor i en seriestrip. Här får vi möjlighet att se om eleverna kan förstå vilka de betydelsebärande avsnitten i sagan är.

Utrycka sig muntligt:

 • Genom att titta och lyssna till elevernas pjäs och se hur de agerar sina repliker. Om eleverna säger en sak och argerar tvärt om blir det tydligt att eleverna inte förstår.

Skillnader för SvA-elever: Då kunskapskraven som vi arbetar med i vårt område inte skiljer sig ser bedömningen för Sv och SvA ser bedömningen likadan ut för alla elever.

 

Innehåll

Engelska

Delar av det centrala innehållet i engelska som vi arbetar med under området:

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Svenska

Delar av det centrala innehållet i svenska som vi arbetar med under området:

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Svenska som andraspråk

Delar av det centrala innehållet i svenska som andraspråk som vi arbetar med under området:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • SvA  4-6
  Tala, lyssna och samtala Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
 • SvA  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • SvA  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • SvA  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Matriser

Sv En SvA
Tusen och en natt

Engelska
Svenska
Svenska som andraspråk
Förstå text/ läsförståelse
E- Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. C- Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. A- Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
E- Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. C- Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse A- Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Samma som kunskapskravet i Svenska
Ny aspekt
Uttrycka sig muntligt
E- Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. C- Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. A- Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
E- Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare. C- Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare A- Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Samma som kunskapskravet i Svenska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: