Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forskande lek

Skapad 2016-04-04 13:30 i Änggårdens förskola Ale
Vi vill att barnen skall vara medvetna om att de aktivt kan skapa förutsättningar för sitt eget lärande och sin egen utveckling.
Förskola

"Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten." (Lpfö98)

Innehåll

Mål

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Kartläggning av barngruppen

Vi på vår avdelning ser att våra barn leker och därmed utforskar. I leken så forskar barnen. Vi vill att de ska bli mer medvetna om detta, att dom kan lära och att dom framför allt kan påverka sitt eget lärande.

 • När barnen ser på melodifestivalen eller labyrint så vill de återskapa dessa moment. De forskar då på vad de behöver och hur de ska gå tillväga för att uppnå dessa mål
 • Sedan forskar de kring sin plats i gruppen i relation till sin omgiving. De vill göra rätt och smälta in i olika sociala sammanhang (eller sticka ut)
 • Att leka rolllekar eller sätta sig in i olika perspektiv är också en form av fosrskande de utför.
 • Att forska Naturvetenskapligt gör de också då de till exempel utför olika experiment eller går ut och utforskar naturen.
 • De använder sig av ett empiriskt arbetssätt

Omformulering av läroplansmål

- Att barnen själva kan reflektera över och uppmärksamma vad de lär sig/hur de utvecklas

- Att barnen uttrycker att det är de själva som aktivt har lärt sig

- Att barnen förstår att lärande kan innebära nya sätt att tänka

- Att barnen har en tanke om hur de har lärt sig

- Att barnen använder relevanta begrepp för utforskandet av sitt eget sätt att lära eller förstå

 

Genomförande/Arbetsmetoder

När vi gör saker så lyfter vi frågan om vad man lär sig eller tränar sig på i just de här situationerna.

Vi gör lärloggsinlägg tillsammans med barnen då de/vi uppmärksammar förändringar i barnens erfarenhetsvärldar - då de lärt nytt

Barnen har fått rita självporträtt där de sätter upp lappar då de lärt sig något

Vi uppmuntrar barnens önskningar till att ev. skapa nya lekmiljöer där de får utrymme för  sina idéer. Då kan vi resonera kring hur vi skall åstadkomma det de önskar och reflektera över och lösa problem som följer med dessa önskningar

Vi riggar upp ett forskarrum där ett traditionellt empiriskt arbetssätt noga efterlevs och där begrepp som t ex dokumentation, hypotes, reflektion, observation, jämförelse... flitigt används. Här bör varje vistelse följas upp av ett direkt inlägg i Unikum

Uppföljning

Det blev svårt att göra unikum tillsammans bed barnen i stunden. Även om vi skyndade oss så tog det för mycket tid och vi störde barnens aktiviteter och tankar mer än vi önskade. Den nya planen blev att barnen fick rita självporträtt så att de konkret kunde se att handskrivna lappar på deras läranden betydde att de uppmärksammat just sitt eget lärande.

Utvärdering

Lapparna på självporträtten... Har det för några inneburit få lappar = lite lärande?

Analys och utveckling

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: