Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människors olika förutsättningar

Skapad 2016-04-05 09:50 i Persboskolan Västerås Stad
I den globaliserade världen blir förutsättningarna olika för rika och fattiga länder. Ni kommer att arbeta med att jämföra 3 olika länder, ett rikt land i Europa eller Amerika, ett utvecklingsland i Afrika och ett utvecklingsland i Asien (eller Sydamerika). Uppgiften består av att hitta orsaker till skillnader mellan länderna.
Grundskola 9 Religionskunskap Geografi Historia Samhällskunskap

I den globaliserade världen blir förutsättningarna olika för rika och fattiga länder. Ni kommer att arbeta med att jämföra 3 olika länder, ett rikt land i Europa eller Amerika, ett utvecklingsland i Afrika och ett utvecklingsland i Asien. Uppgiften består av att hitta orsaker till varför det ser ut som det gör i dessa länder. I arbetet kan man väva in flera SO-ämnen som geografi, samhällskunskap, religion och historia.

Innehåll

Syfte, det centrala innehållet och mål

Syfte

I detta arbete i SO kommer du att få ge dig i kast med världen runt omkring oss. En värld som blir allt mindre tack vara ökad handel och bättre kommunikation. Vi behöver helt enkelt lära oss saker om världen runt omkring oss eftersom vi påverkas av den vare sig vi vill eller inte.  Följande frågor kommer vi att belysa:

 • Hur ser vardagen ut i andra delar av världen?
 • Hur kan det komma sig att verkligheten ser så olika ut beroende på var du bor? Vad beror olikheterna på?
 • Vilka samband ser du?
 • Vilken roll spelar de multinationella företagen?
 • Hur påverkar historiska, geografiska, religiösa och samhälleliga faktorer länderna i fråga
 • Hur kommer framtiden att se ut?
 • Hur påverkar detta mig?

Syfte ur kursplanerna i geografi

 • Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Det centrala innehållet ur kursplanerna

 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Målet är att eleven:  

 • Ökar sin förståelse för människans levnadsvillkor genom vidgade kunskaper om natur och samhälle och om sambanden däremellan i olika delar av världen
 • Utvecklar förmågan att formulera och arbeta med problem som avser lokala och globala miljö- och överlevnadsfrågor
 • Utvecklar förmågan att dra slutsatser och generalisera samt förklara och argumentera för sitt tänkande och sina slutsatser.
 • Ser samband

Uppgifter

 • Uppgiften

Matriser

Hi Re Sh Ge
Betygsmatris geografi

E
C
A
Ha kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle, natur, och föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Har grundläggande och för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Har goda kunskaper och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Har mycket goda kunskaper och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Använda geografiska begrepp
Använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Använder begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Använder begrepp på ett väl fungerande sätt
Föra resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen
För enkla och till viss del underbyggda resonemang
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Undersöka omvärlden och då använda kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, samt föra resonemang om olika källors trovärdighet och relevans
Använder det på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Använder det på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Använder det på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Ha grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi, lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt
Har grundläggande kunskaper och kan med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Har goda kunskaper och kan med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt
Har mycket goda kunskaper och kan med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt
Resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogöra för förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in
Resonerar om och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar
Resonerar om och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar
Resonerar om och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: