Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi + kemiska reaktioner åk 6-8

Skapad 2016-04-05 10:35 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Grundskola 6 – 8 Kemi
...

Innehåll

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

.

Centralt innehåll

Centralt innehåll:

Kemin i naturen

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp
 • Fotosyntes och förbränning.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön

 

Kemin och världsbilden

 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

 

Kemins metoder och arbetssätt

 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Efter avslutat område ska du kunna:

Efter avslutat område ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

Atom (med dess elementarpartiklar), molekyl, Kolets kretslopp, kolets tre grundformer, fossila bränslen, raffinering, Tre olika typer av kolväten dvs Alkaner, alkener och alkyner (enkel- dubbel- och trippelbindningar) Metanol, etanol.

Planera och genomföra en undersökning samt dokumentera denna

 1. karbolsyror
 2. Alkoholer.

Redogöra för hur grundämnet kol cirkulerar i ett kretslopp och på vilket sätt fotosyntes och förbränning är centrala begrepp för förståelsen av kretsloppet

 

och

 • Kunskaper om olika ämnen och anledningar till att vissa ämnen reagerar som de gör när de träffara varandra. ex kol syre väte klor natrium.
 • Kunskap om Kemiska föreningar
 • Kunskap om Kemiska reaktioner
 • Samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö och samhälle. (växthuseffekt, fossila bränslen, biobränslen).

Undervisning

Detta arbetsområde kommer vi att arbeta med lärarledda lektioner, se faktaprogram, ha diskussioner och göra en berättelse (se stencil äpplet) över en kolatoms resa genom kretsloppet samt göra laborationer inom området. 

Flera uppgifter kommer att göras i e-läromedlet "Digilär"

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: