Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris - förmågor i SO

Skapad 2016-04-06 08:47 i 0 Lyrfågelskolan Trollhättan
SO - En generell matris i so för att tydliggöra förmågorna vi jobbar för att utveckla.
Grundskola 7 – 9 SO (år 1-3) Religionskunskap Samhällskunskap Geografi Historia
...

Innehåll

Avsnitt 1

SO - övergripande bedömningsmatris

Matriser

Hi Re Sh SO Ge

Matris i SO

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Förmåga att förstå och använda fakta och begrepp
Använder fakta och begrepp.
Beskriver ett antal centrala begrepp med hjälp av fakta.
Förklarar begrepp med hjälp av fakta som visar på förståelse.
Reflekterar och drar slutsatser med hjälp av olika begrepp och fakta.
Struktur
Förmåga att strukturera, bearbeta, granska och värdera informationskällor
Söker och använder information för att besvara frågor.
Strukturerar och bearbetar information från olika källor för att redovisa resultat.
Granskar och jämför information från olika informationskällor.
Värderar och drar slutsatser och argumenterar utifrån olika informationskällor.
Argumentationsförmåga
Förmåga att se konsekvenser av sina och andras ställningstaganden och handlingar
Uttrycker en åsikt.
Exemplifierar hur en handling får konsekvenser för andra.
Förklarar konsekvenser av olika handlingssätt och formulerar utifrån dessa egna ståndpunkter.
Redogör genom argumentation för effekten av olika handlingar.
Inlevelseförmåga
Förmåga att sätta sig in i andra människors levnadsvillkor
Kan se skillnader mellan människors levnadsvillkor.
Beskriver andra människors levnadsvillkor ur ett eget perspektiv.
Förklarar orsaker till hur olika levnadsvillkor uppstår och gör jämförelser med egna levnadsvillkor.
Argumenterar för sina ställningstaganden och drar väl underbyggda slutsatser utifrån dem.
Jämförelseförmåga
Förmåga att jämföra och se samband mellan olika skeenden i tid och rum
Gör försök att jämföra.
Gör jämförelser och ser samband.
Visar på förståelse genom att se samband och göra jämförelser.
Reflekterar över samband utifrån egna ståndpunkter och värderingar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: