Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LITTERATURHISTORIA (T)

Skapad 2016-04-06 23:25 i Tiundaskolan Uppsala
Ett arbetsområde ur ett litterärvetenskapligt perspektiv, från antiken fram till realismen/naturalismen. Olika epokers särdrag, några utvalda författare och litterära verk samt några textexempel från de olika epokerna.
Grundskola 7 – 9 Svenska
...

Innehåll

Inledning

Arbetsområdet Litteraturhistoria kommer att beröra skönlitteratur från olika tider och delar av världen. Vi kommer att bekanta oss med betydelsefulla verk och författare och studera de historiska och kulturella sammanhang som verken tillkommit i. Några typer av texter vi kommer att möta är t.ex. lyrik, dramatik,  sagor, noveller och romaner.

Arbetsområdet Litteraturhistoria kommer att utgå ifrån ett historiskt perspektiv för att bidra till ökad förståelse för hur litteraturen har utvecklats och hur den påverkats av sin samtid. Studierna ska bidra till att utveckla elevens förståelse för dagens litteratur.

Övergripande mål

Litteraturen är en del av det kulturarv, som skolan har i uppdrag att ge alla elever kunskaper om. Vi ska med detta mål i åtanke under detta arbetsområde ta del av och skaffa en större förståelse för litteratur och dess betydelse som kulturbärare. Vidare syftar även arbetet till att utveckla elevernas svenska språk i både tal och skrift. I Lgr 11uttrycks följande:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,

Kursplanemål

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Konkretiserade mål

Eleven ska få kunskaper om några författare och litterära verk från olika tider och delar av världen. Eleven ska träna att läsa skönlitteratur och få strategier till att tolka och analysera texter, för att nå en djupare förståelse av texternas uppbyggnad och budskap, samt hur tid och miljö påverkat författarskap. Eleven ska lära sig att söka fakta, sammanställa information och använda olika källor. Eleven ska lära sig använda språket muntligt och skriftligt, samt anpassa sitt språk efter olika syften, mottagare och sammanhang. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Bedömning

Det som kommer att bedömas är:

Elevens kunskaper om några kända författare och litterära verk. Elevens förmåga att analysera och tolka budskap i skönlitteratur. Elevens förmåga att dra slutsatser om samband mellan verk, författare och samtid. Elevens förmåga att sammanfatta texters innehåll. Elevens förmåga att samtala och diskutera. Elevens förmåga att presentera och redogöra. Elevens förmåga att kritiskt granska sina källor.

Undervisning

Undervisningen under arbetsområdet Litteratur kommer att bestå av lärarledda genomgångar om de olika litteraturhistoriska epokerna i kombination med filmer om dessa och deras särdrag. Vidare kommer vi att läsa om några författare och deras verk. Textutdrag ur några kända verk kommer att presenteras. I samband med att vi läser olika texter kommer litteraturvetenskapliga begrepp och termer att presenteras och förklaras. Under hela arbetsmomentets gång kommer eleverna att få arbeta med texter genom skriftlig bearbetning och genom muntliga diskussioner.

Eleven ska få lära sig om litteratur som visar på människors villkor och frågeställningar, från olika tider och miljöer. Former av litteratur som kommer att presenteras är; lyrik, dramatik, sagor, noveller och romaner. Eleven ska få lära sig om litteraturhistoriens olika epoker och deras särdrag, samt möta några betydelsefulla författare från olika tidsperioder och delar av världen.

Fakta

Eleven ska känna till

- olika litterära epoker

- några betydelsefulla författare

- en del litteraturvetenskapliga termer och begrepp.

Färdigheter

Eleven ska träna på att

- läsa olika typer av texter

- att sammanfatta texter

- samtala och diskutera

- redovisa.

Förmågor

Eleven ska träna på att

- analysera texter

- tolka budskap i texter

- dra slutsatser

 

Tillämpningsuppgift

Skapa en "egen litteraturhistoria" som sträcker sig ifrån antiken till vår samtid, där du presenterar övergripande drag för respektive epok. För varje tidsperiod ska du presentera några betydelsefulla författare och verk. Dina sammanställningar ska du använda vid ett skriftligt prov. Under arbetets gång, ska du läsa en klassiker, vilken du ska göra en bok- och författarpresentation på. Redovisningen kommer att ske i mindre grupper eller helklass. Vid presentationen ska källor och källkritik lämnas till läraren. 

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska - åk 9

E
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
C
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
A
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Läsning - läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsupplevelsen - Tolka och resonera kring text
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Litteratur i sammanhang
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Hantera information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor.
Sammanställa information
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt ihuvudsak fungerande struktur.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur.
Tala - muntlig redogörelse
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: