Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dokumentationsmall Fritidshem med stödfrågor

Skapad 2016-04-07 09:32 i Ale
Dokumentationsmall undervisning i fritidshemmet
Grundskola F – 6

Dokumentationsmall undervisning i fritidshemmet

Innehåll

Var är vi? (Kartläggning av elevgruppen)

(ingen information av känslig art) 

 • Var befinner vi oss just nu?
 • Vart står eleverna avseende förmågorna? Vilka lärprocesser är gruppen inne i just nu?
 • Intressen? Vad kan/vet gruppen redan?
 • Behov i barngruppen av anpassning mm
 • Underlag: Intervjuer (stödmall finns), observationer, enkäter

 

Vart ska vi? (Mål)

Vilka delar i kap 1 och 2 är viktiga att ta fasta på? Se till att det finns en röd tråd från del 1 och 2 samt del 3 Fritidshemmets del med syftestext, förmåga och centralt innehåll.

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt som grund,
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. 

Konkretisering av valda läroplansmål/förmågor

Hur ser det ut när läroplansmål har uppnåtts och förmågan/orna har utvecklats? Följande är exempel på ord man kan använda för att formulera det man vill se för måluppfyllelse. 

 • Utforskar, upptäcker, löser, genomför
 • Tar ansvar för, kan uttrycka behov
 • Kan självständigt, kan med stöd av andra…, ser, identifierar, agerar
 • Berättar, beskriver, skriver, anger, använder, anknyter till, argumenterar,
 • Uttrycker, känner till, har tillgång till, kan tekniker för
 • Finner, formulerar, föreslår, förklarar, definierar, diskuterar, dokumenterar, drar slutsatser, Jämför; motiverar, redogör för, ritar, räknar upp, fördelar
 • Visar, klarar, vill, försöker, ser samband mellan…

 

Hur gör vi? (Genomförande/Arbetsmetoder)

 • Hur tror vi att vi måste jobba/undervisa för att barnen ska utvecklas mot målet/n så som vi beskrivit det ovan? Vilket förhållningssätt måste vi ha för att lyckas?
 • Hur medvetandegör vi eleven/gruppen?
 • Hur utmanar och inspirerar vi eleven/gruppen?
 • Hur och när kan eleven/gruppen påverka undervisningen? 
 • Hur anpassas undervisningen till eleven/gruppen?
 • Vad ska undervisningen innehålla för att eleverna ska utveckla förmågan/förmågorna?
 • Innemiljö
 • Utemiljö
 • Föräldrasamverkan
 • Digitala verktyg
 • När ska vi jobba med detta?
 • Vem/vilka ansvarar för vad?
 • Vad behövs för redskap för oss pedagoger?
 • Litteratur
 • Digitala verktyg
 • Hur skall dokumentationen ske?

 

Hur blev det? (Uppföljning)

 • Reflektion, gemensamt elever och pedagoger
 • Bedömning av hur arbetet fortskrider
 • Behövs förändringar i arbetssätt och metoder? Varför och på vilket sätt?
 • Har det tillkommit nya intresseområden/mål hos eleverna? Hur förhåller vi oss till dem?

Hur blev det? (Utvärdering)

 • Hur gick det?
 • Hur har eleven/gruppen uppfattat detta? -Vad var eleven/gruppen intresserade av och blev motiverade av?
 • Vilka kännetecken på utveckling hos eleverna har vi sett?
 • Verktyg att använda; film, observationer, intervjuer, elevreflektioner, föräldrareflektioner

Sammanställ till en bild av hur det gick.

Hur blev det? (Analys och utveckling)

 • Varför gick det som det gick?
 • Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
 • Vilka metoder/arbetssätt blev inte framgångsrika?
 • Måluppfyllelse, hur och på vilket sätt? Är vi nöjda eller behöver vi arbeta mer med denna förmåga/or på gruppnivå?
 • Hur kan vår undervisning inom det här förbättras och utvecklas?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: