Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden runt

Skapad 2016-04-07 12:59 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Du ska resa jorden runt. Du kommer att besöka alla världsdelar, testa på olika klimat, vegetationer och ta reda på vad man arbetar med i de zoner du besöker, hur befolkningen lever utifrån det väder och klimat som existerar på platsen. Du skall också få lära dig om klimatförändringar och dess påverkan på människa, natur och samhälle.
Grundskola 7 Geografi

Du ska resa jorden runt. Du kommer att besöka alla världsdelar, testa på olika klimat, vegetationer och ta reda på vad man arbetar med i de länder du besöker, hur befolkningen lever utifrån det väder och klimat som existerar på platsen. Resonera om orsakerna till olika klimat och vegetation i världen. Hur väder uppstår och hur det påverkar klimatet. Du skall lära dig om klimatförändringar och resonera om hur det påverkar de platser och människor du möter.

Innehåll

Avsnitt 1

Du ska kunna följande då du är klar med detta område:

 • Förstå och kunna läsa en karta 
 • Ha kunskaper om de olika världsdelarna, deras vegetation, klimat och natur (berg, floder, hav och sjöar).
 • Veta vad en vegetations- och klimatzon är och vilka olika zoner som finns i världen och vad som kännetecknar dem.
 • Resonera om orsakerna till olika klimat och vegetation i världen. Kan hur väder uppstår och hur det påverkar klimatet.
 • Resonera om konsekvenserna av olika klimat och vegetation i världen. Kunna använda kartor och diagram som utgångspunkt.
 •  Veta hur klimatet påverkar människornas levnadsvillkor.
 •  Kunna använda viktiga ord och begrepp som rör området vi läser om.
 •  Klimatförändringar, samt förklaringar till dem
 •  Resonera kring klimatförändringarnas konsekvenser för människa, samhälle och miljö.


Prov och inlämning

Du kommer att redovisa dina kunskaper i din egna bok som du gör i appen bookcreator. I din reserapporten ska du ha med:

1. Beskrivning av varje zon i världen, där du beskriver och besvarar frågorna och uppdragen du får i arbetshäftet "Jorden runt på 8 lektioner"
2. Avslutning: Dra slutsatser och resonera utifrån diagram som visar på temperatur och nederbörd samt sammanfatta vad du lärt dig på din resa och vilka källor du använt. Allt detta skriver du i bookcreater på din I-pad.
Reserapporten ska vara inlämnad ons v 18______

Du kommer även skriva ett kartprov den --- eller den ---

Litteratur Geografi Sol SOS på liber.se/online, läs s. 36-54 för klimatzoner och växtlighet, samt  sid 25-34 förklimat och väder. Dessutomutvalda delar om varje världsdel (se lärobokens innehållsförteckning), Atlas, kartbok. Internet, häften av Jenny

Att göra:
Uppgift 1:
Läs första häftet du får av Jenny 

Arbeta med frågor och uppdrag kring de olika världsdelarna, frågorna finns i häftet "Jorden runt på 8 lektioner"

Syfte:

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Uppgifter

 • Jorden runt

Matriser

Ge
Bedömningsmatris klimat och vegetation

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskaper om ämnet
Ännu ej tillräckliga
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Föra resonemang
om orsaker och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i världen.
Resonemangen bygger på andras förklaringar och slutsatser.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang. Det innebär t ex att dina resonemang är underbyggda av enstaka fakta, några enkla förklaringar och slutsatser.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang Det innebär t ex att resonemangen innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggts av relevant fakta. Du kan förklara i flera led. Du förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Det innebär t ex att du gjort en djupare analys och du använder den relevanta faktan för att dra slutsatser och underbygga dina resonemang. Du förklarar hur delar hänger ihop och och bildar helheter och mönster och överför dessa till andra sammanhang.
Se samband
Eleven behöver hjälp med att se enkla samband mellan olika delar, processer eller händelser/företeelser
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa som beskrivs i något led.
Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara dessa i flera led
Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv.
Tolkar och analyserar helheten och detaljer genom att förklara hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
Ge förslag på lösningar
där konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Ger exempel på lösning
Redogör för för- och nackdelar med förslag på lösning
Redogör för och beskriver för- och nackdelar med olika förslag på lösningar
Redogör för och förklarar, med väl underbyggda resonemang, för- och nackdelar med förslag på olika lösningar.
Använda begrepp
Använder väl kända ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang.
På ett i huvudsak fungerande sätt. Använder oftast ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
På ett relativt väl fungerande sätt. Använder ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
På ett väl fungerande sätt. Använder ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet oftast på ett lämpligt sätt. Använder sina kunskaper i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: