Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKAPA MUSIK år 7 vt 16

Skapad 2016-04-07 13:05 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Musiskt-kreativa lärprocesser mot erfarande av skapande i musicerande aktivitet
Grundskola 7 Musik

Elever komponerar, musicerar och samverkar.

Elever utvecklar förståelse för hur musik kan organiseras. 

Elever prövar olika musikaliska komponenter och skapar utifrån den egna upplevelsen.

Elever framför kompositioner i valfritt uttryck.

Innehåll

VAD

I år 6 arbetar eleverna i musiskt-kreativa skapandeprocesser och det är då första gången av tre de arbetar under rubriken. Arbetsområdet återkommer och fördjupas i år 7 och 9.

Eleverna börjar med att lära sig om musiken via enkla byggstenar såsom melodi, harmonier, takter, rytmer, verser, refränger och de får flera möjligheter att pröva olika instrument och uttryck. Samtidigt får de handledning i att identifiera,organisera och bearbeta olika musikaliska komponenter till olika flöden och enkla strukturer.

Elever prövar fritt och väljer själv uttryck och utmaningar och en form för att komponera ett stycke musik.

Eleverna handleds att komponera och att utveckla musikaliska förmågor, liksom att nå förståelse för hur olika musikaliska komponenter kan kombineras och uttryckas.

Komposition utgår ifrån den egna upplevelsen. Elever får skapa själva, tillsammans och med handledning utveckla förståelse och konstnärliga uttryck. 

Målsättningen är att, utifrån elevers lust och vilja, skapa intresse för möjligheter att uppleva, komponera och att uttrycka sig med musik.

 

HUR

Elever övar sina förmågor när de accepterar lärsammanhanget, innehållet, momenten och de meningserbjudande som erhålls.


Elever övar sina förmågor när de involverar sig i skapande processer. 


Med konstruktiva, kreativa och sociala förmågor påverkar elever samvaron och möjligheterna till lärande aktivitet.


Med föreställningsbyggande och meningsskapande frågor påverkar elever arbetets innehåll och utformning.

 

 

NÄR

Ordinarie undervisningstid v. 15-19.

PEDAGOGIK

En skapande musiskt- kreativ lärmiljö kräver en hel del av elever och lärare därför har jag här skrivit fram något om hur undervisningssammanhanget ser ut.

I grunden handlar det om den tillit som finns till läraren förmåga att undervisa och att upprätthålla  överenskommelser och regelverk, till att designa en kreativ och tillåtande lärmiljö samt att planera och genomföra undervisning med en möjlig lärprogression där elever kan nå god måluppfyllelse.

Lika mycket handlar det om att elever upplever likavärde. Det handlar om att elever är med och kan påverka och förhandla och att elever involveras på ett jämlikt och generöst vis. Detta så att elever, upplever sig delaktiga och känner sig säkra och uppskattade.

Elever blir, i musiskt-kreativa processer, emellanåt och oundvikligt både engagerade, koncentrerade och samtidigt känsliga just för att de syns när de befinner sig i utveckling. Utmaningen är lärarens förmåga att ta ansvar för gruppdynamiken och att handleda och tillgodose varje elev det skapande utrymmet och rätten att tolka och uttrycka sig utifrån egna utgångspunkter. 

Förutsättningen för att en musiskt-kreativa lärpraktik ska fungera är just elevers acceptans för hur klassrumssituationen är designad, dess innehåll, struktur och moment. Läraren behöver respons för att bedöma verksamheten och elever behöver insyn och reell möjlighet att påverka undervisningens innehåll och former. En dialogisk metod kompletterar därför den musiskt-kreativa undervisningen. Musikundervisning innehåller musicerande, reflekterande, analyserande och samverkande och till det tillkommer inlämningar och dialoger om eget lärande  via Unikum.

En lika avgörande faktor för lärande utveckling som elevers acceptans är elevers aktiva medverkan till lärsammanhanget. Eleverna vet att lärande aldrig ser likadant ut utan att lärande kommer i många former. Principen är då att  man alltid måste börja inom elevers egna bekvämlighetszoner för att sedan låta dem utmanas mot vidare kunnande. Just så, via utmaningar, meningserbjudanden och i utvecklande lärmoment skapas värden, kunskaper, upplevelser, samverkande erfarenheter liksom musicerande och möjliga konstnärliga uttryck.

 Ett musiskt-kreativ lärsammanhang innebär allt som oftast multimodal kreativ aktivitet, mycket sker och alla är någonstans i sin lärprocess och samtidigt i salarna. Den klassgemensamma lärmiljön  förutsätter därför att elever utvecklar förmågan att ta ansvar för sitt lärande och samtidigt för den gemensamma lärmiljön. Poängen är att kunskap liksom kunnande utvecklas av elever och lärare i interaktiv lärande aktivitet och i att vi, när vi samverkar och utbyter erfarenheter lär oss själva och medskapar och förbättrar undervisningen tillsammans. 

CENTRALT INNEHÅLL

 Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

BEDÖMNING

Undervisningen är genomgripande formativ vilket innebär en framåtsyftande och dialogisk metodik i varje lärmoment i arbetsområdet. Kunskapande relateras mot mål och måluppfyllelse genom att läraren ger respons, utmanar och bekräftar elever i sina antaganden och uttryck. Läraren riktar all sin uppmärksamhet mot elevers lärprocesser, mot deras delaktighet och medverkande skapande, liksom mot hur de lär och förstår vad de lär sig.

Allt visat lärande kopplas till utvecklade förmågor mot kunskapskrav. Varje bedömning av elevens lärande diskuteras också i Unikum, i en dialog om eget lärande (Unikum/Planering/Lokal pedagogisk planering/Skapa musik) och ökad måluppfyllelse dokumenteras samtidigt i ämnesmatrisen (Unikum/Planering/Bedömningsmatris). Bedömning är en komponent i all interaktion, också då elever medverkar till en gemensam utvärdering.

Den summativa bedömningen sker inför terminsbetyg. Då avgör läraren, men diskuterar också med eleven, i vilken utsträckning eleven utvecklat förmågor mot kunskapskraven i kursplanen.

KUNSKAPSKRAV

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 9
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 9
  Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
 • Mu  E 9
  Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
 • Mu  E 9
  Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
 • Mu  E 9
  Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
 • Mu  E 9
  Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
 • Mu  E 9
  Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
 • Mu  E 9
  Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
 • Mu  C 9
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
 • Mu  C 9
  Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
 • Mu  C 9
  Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
 • Mu  C 9
  Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
 • Mu  C 9
  Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
 • Mu  C 9
  Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
 • Mu  C 9
  Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
 • Mu  C 9
  Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
 • Mu  A 9
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
 • Mu  A 9
  Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
 • Mu  A 9
  Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
 • Mu  A 9
  Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
 • Mu  A 9
  Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
 • Mu  A 9
  Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
 • Mu  A 9
  Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
 • Mu  A 9
  Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

UTVÄRDERING - SKRIFTLIG REFLEKTION

I slutet av arbetsområdet kan elever skriva reflektioner kring eget lärande i kommentarrutan sist under den lokala planeringen i Unikum. Vad har jag gjort och vad har jag lärt mig. Läraren svarar, frågar och bedömer i (Unikum/Planering/Musik/Skapa musik år 6) Elever skriver så mycket och så många gånger de vill tills vi har en dokumenterad dialog eleven är nöjd med.

Elever medverkar slutligen i en gemensam muntlig utvärdering om innehållet, lärprocesserna och lärsammanhanget. Följande text om god miljö för utveckling och lärande kan också vara aktuell att citera: 

"Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter." (Ur Värdegrunden Lgr 11)

Uppgifter

 • Lite mer musik...

 • Ett komponerat stycke musik

 • Ett stycke komponerad musik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: