Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP för Atomer, joner och kemiska reaktioner

Skapad 2016-04-07 13:58 i Gantofta skola Helsingborg
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet Kemi, utifrån strävansmål och bedömningens inriktning. Matrisen innehåller beskrivning av kunskapskvaliteter i fyra nivåer.
Grundskola 8 – 9 Kemi
...

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

 • eleven ska känna till att atomen inte är odelbar, utan att den består av en atomkärna med protoner och neutroner omgiven av elektroner,
 • eleven ska ha klart för sig att atomen är elektriskt neutral,
 • eleven ska ha en uppfattning om elektronernas olika elektronskal,
 • eleven ska inse valenselektronernas betydelse,
 • eleven ska kunna beskriva en atom m h a information från det periodiska systemet, t ex en aluminiumatom,
 • eleven ska ha insikt i huvuddragen av det periodiska systemet,
 • eleven ska kunna ge exempel på hur positiva och negativa joner bildas,
 • eleven ska ha en uppfattning om hur en jonförening t ex natriumklorid bildas,
 • eleven ska kunna ge exempel på positiva och negativa joner,
 • eleven ska känna till att salter hålls samman av jonbindningar,
 • eleven ska kunna ge exempel molekyler,
 • eleven ska ha en uppfattning om att molekyler hålls samman av elektronparbindningar,
 • eleven ska ha kunskap om att fria elektroner eller joner är en förutsättning för elektrisk ström,

 

Kopplingar till läroplan

 •  Kunna genomföra experiment utifrån en hypotes och formulera resultatet
 •  Kunna genomföra mätningar, observationer och experiment samt ha insikt i hur de kan utformas
 •  Utvecklar kunskap om omvandlingar vid kemiska reaktioner
 •  Utvecklar kunskap om atomens byggnad och kemisk bindning som förklaringsmodell för kemiska processer
 •  Ha kunskap om några grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt-tekniska produkter
 •  Utvecklar förståelse av materiens oförstörbarhet, omvandlingar, kretslopp och spridning
 •  Utvecklar kunskap om grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska produkter av betydelse för vardagslivet
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

 • Vi kommer att förklara begrepp, analysera och diskutera.
 • Du kommer att få arbeta med uppgifter där du bl a övar dig i att utläsa och använda dig av  information från det periodiska systemet
 • Vi kommer att ha gemensamma övningar och laborationer.

DETTA SKA BEDÖMAS...

 • Dina faktiska faktakunskaper och hur du tillämpar dessa, både i skriftlig och muntlig form.
 • Hur insatt och påläst du är i ämnet.
 • Din förmåga att följa, förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner.
 • Din förmåga att uttrycka tankar och frågor med hjälp av begrepp och modeller.
 • Din förmåga att se samband - förstå orsak och verkan.
 • Din förmåga att genomföra laboration samt dra slutsatser ur denna.

Redovisning: Skriftligt prov, delaktighet vid diskussion, laboration och laborationsrapport.

Matriser

Ke
Vt 2013 KEMI

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Ke   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
E
C
A
4
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
10
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
13
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
14
Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: