Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra världskriget

Skapad 2016-04-07 15:15 i Förslövs skola F-9 Båstad
Ett arbete i sv / so där vi läser skönlitteratur, ser filmer och skriver en uppsats utifrån en frågeställning som anknyter till världskrigens tid. Dessutom arbetar vi med källkritik.
Grundskola 9 Svenska

I SO-ämnet har ni läst om både 1:a och 2:a världskriget. Genom film, text, bild och diskussioner har ni tagit del av krigets bakgrund, förlopp och fasor. Genom fantastiska skönlitterära skildringar kommer ni i ämnet svenska få ta del av gripande människoöden i olika delar av världen som på olika sätt påverkades av kriget mellan 1939 och 1945. Utifrån en egenvald frågeställning kommer ni även skriva en uppsats med syfte, bakgrund, diskussion och slutsats där ni använder olika typer av källor. I en avslutande metoddel kommer ni även att resonera kring källors trovärdighet.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Konkretisering av målen

 • I en uppsats visar du att du kan skriva en text med anpassning till en formell stil med frågeställning, bakgrund, diskussion och slutsats.
 • I en uppsats visar du att du kan skriva med anpassning till språkliga normer.
 • I arbetet med att skapa ett innehåll till din uppsats visar du att du kan söka och sammanställa information från olika typer av källor.
 • I en metoddel i uppsatsen visar du att du kan resonera kring källors trovärdighet och använda dig av källkritiska begrepp.

 

Undervisning

 • Vi tar del av olika typer av texter, skönlitterära texter samt film som alla rör kriget eller ämnen som relaterar till frågor som "hur kunde det hända"?
 • Vi skriver, diskuterar och resonerar kring de skönlitterära böckerna, bl a hur kriget är gestaltat och betydelsen av vilket perspektiv boken är skriven utifrån.
 • Vi går igenom hur en formell faktauppsats är uppbyggd, hur man refererar till en källa i löpande text, hur man skriver en källförteckning och vilka specifika sambandsord, uttryck och ord som kan användas i den här typen av text.
 • Vi tränar på att resonera om källors trovärdighet och skriver en metoddel som hör ihop med uppsatsen.

 

Bedömning

 • Din förmåga att skriva en text med anpassning till en formell stil och uppbyggnad.
 • Din förmåga att skriva en text med anpassning till språkliga normer.
 • Din förmåga att söka och sammanställa information till din uppsats.
 • Din förmåga att resonera kring källors trovärdighet i en metoddel.

Matriser

Sv
Andra världskriget

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1

Sv
Faktauppsats

Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en formell uppsats utifrån uppgiften.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en formell faktauppsats utifrån uppgiften.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en formell faktauppsats utifrån uppgiften.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel genom enkel variation av sambandsord samt styckeinledare.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning och/eller avslutning. Textbindningen är utvecklad genom en god variation av styckeinledare samt sambandsord. Det finns en avslutning, t.ex. genom ett försök till slutsats eller uppmaning till läsaren.
Texten är samman- hängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad genom en mycket god variation av sambandsord och styckeinledare. Det finns en medveten avslutning, t.ex. genom en slutsats eller en uppmaning till läsaren.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Talspråkliga småord förekommer men är inte förstörande för textens helhet. Det finns enstaka exempel på nominaliseringar och passiv.
Ordvalet är varierat och passar en formell uppsats. Meningsbyggnaden är varierad och relativt välfungerande. Texten är formell och saknar talspråkliga uttryck och småord. Det finns några exempel på nominaliseringar och passiv.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och välfungerande. Texten är formell och till största del skriftspråklig med hjälp av nominaliseringar och passiv.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Sv
Informationssökning och källkritik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmågan att söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor.
Du behöver utveckla din förmåga att söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan söka och välja ut information från ett relativt varierat urval av källor.
Du kan söka och välja ut information från ett varierat urval av källor.
Förmågan att söka och sovra information från olika källor samt kritiskt granska informationen.
Du behöver utveckla din förmåga att söka och sammanställa samt kritiskt granska din information av källor.
Du kan söka och sammanställa samt kritiskt granska din information av källor.
Du kan på ett utvecklat sätt söka och sammanställa samt kritiskt granska din information av källor.
Du kan på ett välutvecklat sätt söka och sammanställa samt kritiskt granska din information av källor.
Förmågan att sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Du behöver utveckla din förmåga att sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan sammanställa information från ett avgränsat urval av källor med enkla beskrivningar och förklaringar.
Du kan sammanställa information från ett avgränsat urval av källor med utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Du kan sammanställa information från ett avgränsat urval av källor med välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar.
Förmågan att föra underbyggda resonemang.
Du behöver utveckla din förmåga att föra underbyggda resonemang.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: