Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Baskurs åk 8 11 april tom 20 maj 2016

Skapad 2016-04-11 08:37 i Svärdsjöskolan Falun
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.
Grundskola 8 Matematik

Du kommer att få undervisning om:

 • Olika metoder för att lösa rutinmässiga matematikuppgifter, tex genom att ”ställa upp” och räkna.
 • Prioriteringsregler
 • Hur man multiplicerar och dividerar med mindre än 1
 • Beräknar med bråktal
 • Hur man förlänger och förkortar bråktal
 • Överslagsräkning 
 • Avrundning
 • Beräknar tal i potensform och grundpotensform
 • Prefix
 • Problemlösnings strategier
 • Nya matematiska begrepp som ex  potenser,  negativa tal, förlänga, förkorta, prefix, mm

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • Genom undervisning i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  •  använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (begrepp, B)
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (metod, M)
  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (problemlösning, P)
  • föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (kommunikation  K och resonemang R)

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

Du kommer att få undervisning om: 

 • Olika metoder för att lösa rutinmässiga matematikuppgifter, tex genom att ”ställa upp” och räkna.
 • Hur man multiplicerar och dividerar med mindre än 1
 • Hur man räknar med negativa tal
 • Prioriteringsregler
 • Beräknar med bråktal
 • Hur man förlänger och förkortar bråktal
 • Överslagsräkning 
 • Avrundning
 • Beräknar tal i potensform och grundpotensform
 • Prefix
 • Problemlösnings strategier
 • Nya matematiska begrepp som ex  potenser,  negativa tal, förlänga, förkorta, prefix, mm

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Muntliga genomgångar.
 • Börja med att arbeta i ett bashäfte där du tränar in metoder - tekniker - begrepp.
 • När det är klart finns det olika arbetsmaterial med utmaningsuppgifter.
 • Titta på filmklipp som vi sedan lägger ut på bloggen i Unikum.
 • Praktiska övningar både enskilt, par och grupp (EPA modellen).
 • Resonera och utveckla metoder och strategier för att befästa.
 • Diskutera var och i vilka sammanhang detta används ex jobb.

3. BEDÖMNING

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • ett aktivt deltagande i aktiviteter, samtal och diskussioner
 • genom skriftliga och muntliga tester.
 • det kommer att finnas elevexempel som visar på olika sätt att redovisa en uppgift och mot vilka kunskapskrav det mäter. Se exemplet tal mellan hundradel och hel) som finns på anslagstavlan i salen
 • du kommer att få återkoppling under lektionerna och bedömningen kommer vi göra på Unikum.

Exempel på bedömning:

Visas med olika exempel under arbetets gång samt att det

finns uppsatt på anslagstavlan i salen. (se exemplet på tal mellan hundradel och hel))

 

4. MÅLDIALOG

1.Mål till eleven:

Vad du ska lära dig: 

          ex.       De fyra räknesätten

                       Positionssystemet

                       Negativa tal

                       Prioriteringsregler

                       Överslagsräkning - avrundning

                       Multiplikation och division med 10, 100 ….

                       Multiplikation och division med tal mindre än ett

                       Räkna med bråk, förlänga förkorta

                       Problemlösnings strategier

 En del exempel

 • lösa uppgifter där flera räknesätt ingår

          ex. 2 + 3 / 2            eller               3 * 8 - 35 / 5 + 7 * 9

 • enklare potensberäkningar

         ex skriv följande tal i potensform   10*10*10*10'10*10 =

 • grundpotensform                                                                                           

         500 = 5 * 10^ fem gånger tio upphöjt till 2                                        

 • räkna med negativa tal

         ex. Temperaturen på morgonen är –2o C. Under dagen stiger temperaturen

         med tio grader. Vad visar termometern? eller: (-2)+10

 • matematikbegrepp du bör kunna när vi jobbat klart:

potenser, grundpotensform, prioriteringsregler, negativa tal, förlänga, förkorta, prefix

2. Du kommer att få undervisning om:

Kopplingar från läroplanen

3.  Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Göra ”rutinmässiga” matematiska beräkningar genom algoritm eller huvudräkning.
 • Föra matematiska resonemang enskilt eller i grupp (EPA uppgift).
 •  Skriftligt prov fredagen den 20 maj i slutet av arbetsområdet på ovanstående mål

 

Kunskapskrav (syftar på betyget A i slutet av år 9)
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

 

 

Maggan Maria och Rosie

Matriser

Ma
Matematik 7-9 övergripande matris för bedömning, Svärdsjöskolan.

PROBLEMLÖSNING

Att du kan ta ut viktig information och välja en strategi och försöka sträva emot att använda så effektiv metod som passar till det problem du löser.
F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
lösa olika problem i bekanta situationer på ett ...fungerande sätt och väljer och använder strategier och metoder med ...anpassning till problemets karaktär samt ...formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
i huvudsak fungerande sätt anpassning till viss del bidra till att formulera
relativt väl fungerande sätt förhållandevis god anpassning formulera efter någon bearbetning
väl fungerande sätt god anpassning att formulera

METOD

Ex Metod för att multiplicera med 10, 100, 1000 Metod för att räkna med potenser
F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
välja och använda olika matematiska ...metoder och dessutom anpassa metoder ...till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med ...resultat.
i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning tillfredsställande resultat
ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning gott resultat
ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning mycket gott resultat

RESONEMANG

Överslagsräkning, är ditt svar rimligt?
F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
föra ...underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kunna ge ...förslag på allternativt tillvägagångssätt
enkla och till viss del underbyggda resonemang bidra till att ge något förslag
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang ge något förslag
välutvecklade och väl underbyggda resonemang ge flera förslag
Hur visar eleven sin förmåga att
i beskrivningar av begrepp växla mellan olika uttrycksformer samt föra ...resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
enkla resonemang
utvecklade resonemang
välutvecklade resonemang
Hur visar eleven sin förmåga att
i redovisningar och diskussioner föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som ...för resonemanget framåt.
till viss del för resonemangen framåt.
för resonemanget framåt
för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem

KOMMUNIKATION

Att du kan kommunicera, visa tydliga strukturerade uträkningar.
F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
redogöra för tillvägagångssätt på ett ...fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler och andra matematiska uttrycksformer med ...anpassning till syfte och sammanhang
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning
ändamålsenligt sätt förhållandevis god anpassning
ändamålsenligt och effektivt sätt god anpassning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: