Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och Rätt åk 7

Skapad 2016-04-11 10:37 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 Samhällskunskap

Inom arbetsområdet "Lag och Rätt" studerar vi hur lag och rätt fungerar i Sverige samt en utblick i övriga världen. Vidare diskuterar vi kring de mänskliga rättigheterna, normer, regler och lagar och hur samhället är uppbyggt kring dessa. Ett skriftligt prov blir examination. Området avslutas förhoppningsvis med ett studiebesök i Tingsrätten då vi går på en rättegång.

Innehåll

Förmågor ur skolans övergripande mål


Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

Centralt innehåll ur ämnet samhällskunskap

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Arbetssätt, tidsåtgång samt bedömning

Så här kommer vi att arbeta med lag och rätt:

* Genomgångar

* Skapande av begreppsordlista

* Filmer

* Klassdiskussioner/-samtal

* Läsa själv och arbeta med instuderingsfrågor

* Prov 

* Studiebesök

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor Lag och rätt (lägg ut när du gjort klart ALLA frågor)

Matriser

Sh
GA Samhällskunskap 7-9

F
E
C
A
SH-1. Samhällsstrukturer
Förmågan att ha kunskaper om samhällsstrukturer. Eleven har kunskaper (olika begrepp, vad som händer ihop med vad etc.) om samhällsstrukturer (genussystemet, riksdag och regering, domstolarna etc.).
Eleven har någon uppfattning om vad samhällsstrukturer är och kan nämna någon vid namn.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
SH-2. Undersöker strukturer i samhället
Förmågan att undersöka hur olika samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar och beskriver då samband mellan olika samhällsstrukturer. Eleven undersöker sociala (genussystemet etc), mediala (hur fungerar en tidning, vad har en journalist för rättigheter och ansvar etc.), rättsliga (vad gör en domstol, vad händer om någon blir gripen etc.), ekonomiska (vad är en aktiemarknad, vad gör räntan etc.) och politiska (riksdag och regering etc.) strukturer. Eleven beskriver då samband (hur påverkar det som en tidning trycker debatten i riksdagen etc.) mellan dessa olika samhällsstrukturer.
Eleven undersöker hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och/eller fungerar.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
SH-3. Samhällsvetenskapliga begrepp
Förmågan att använda samhällsvetenskapliga begrepp. Eleven kan använda sig av samhällsvetenskapliga begrepp (enkammarriksdag, mened, styrränta etc.) på ett fungerande sätt (rätt ord vid rätt situation etc.).
Eleven kan nämna några begrepp och/eller modeller som kan användas.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
SH-4. Resonerar om möjligheten att påverka
Förmågan att resonera om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra. Eleven resonerar om hur individer (en enskild person etc.) och samhällen (det svenska samhället etc.) påverkar varandra (en enskild medborgare kan genom att rösta i demokratiska val etc.) och hur de påverkas av varandra (i ett samhälle som har en hög utbildningsnivå så är det mindre våld inom familjen etc.) och beskriver då samband mellan olika faktorer (att det är låg barnadödlighet i länder som har en hög utbildningsnivå etc.) som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation (att kunna välja att skilja sig etc.).
Eleven kan ge några exempel på när individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
SH-5. Undersöker samhällsfrågor
Förmågan att undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då samband med underbyggda resonemang. Eleven kan undersöka samhällsfrågor (rätten till fri abort, dödsstraff etc.) ur olika perspektiv (om en motorväg byggs har man tänkt på miljön, markägarna, bilåkarna, bönderna etc.) och beskriver då samband med underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor beskriver då enkla samband.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
SH-6. Uttrycker ståndpunkter i olika samhällsfrågor
Förmågan att värdera och uttrycka ståndpunkter i olika samhällsfrågor. Eleven kan värdera (är ståndpunkten sannolikt?, överensstämmer ståndpunkten med de mänskliga rättigheterna etc.) och uttrycka (formulera en åsikt, problematisera etc.) olika ståndpunkter (en åsikt, en tanke etc.) i samhällsfrågor (rätten till fri abort, dödsstraff etc.). Dessa ståndpunkter underbyggs med resonemang och argument och elev kan dessutom växlar mellan olika perspektiv (frågan om att äta kött så ser man till köttproducenterna, djurens situation, rätten till valfrihet etc.) i argumenterandet och resonerandet.
Eleven värderar och/eller uttrycker personliga ståndpunkter i några samhällsfrågor.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
SH-7. Mänskliga rättigheter
Förmågan att redogöra för de mänskliga rättigheterna. Eleven kan redogöra för de mänskliga rättigheternas (religionsfrihet, frihet ifrån våld och förtryck etc.) innebörd (att de mänskliga rättigheterna påverkar länders lagstiftning) och betydelse (vad exakt betyder det med lika rättigheter för nationella minoriteter etc.). Dessutom kan eleven ge exempel hur de kränks (att bli satt i fängelse utan rättgång etc.) och främjas (genom att det lagstiftas för kvinnlig rösträtt) i olika delar av världen (Västeuropa, baskiska Spanien).
Eleven beskriver delar av de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
----------->
----------->
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: