Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt Europa

Skapad 2016-04-11 14:28 i Båstad
Geografi och svenska Klass 6 Vårterminen 2016
Grundskola 6 Geografi Svenska

Europa är en liten världsdel, men ändå ryms här så mycket! Stora tysta ödemarker och livliga storstäder, iskalla fjälltoppar och soliga apelsinlundar, tusenåriga riddarborgar och glänsande skyskrapor. I det här arbetsområdet lär vi oss mer om vår egen världsdel och hur den hela tiden förändras.

Vi fördjupar våra kunskaper om Europas regioner, dess natur-och kulturgeografi, vilka naturresurser som är av betydelse för våra liv och på vilket sätt vi får energi.

I det här arbetsområdet ska vi också studera hur jorden påverkas av naturens egna krafter, men också av människan. Vi undersöker hur levnadsvillkoren skiljer sig åt beroende på var vi lever på vår jord. Hur ska vi leva våra liv för att bidra till en hållbar utveckling? Med hjälp av filmer, texter och kartor undersöker vi vår omvärld!

Gemensamt läser vi boken Fröken Europa och skapar våra egna kapitel om vår resa i Europa genom tid och rum!

Innehåll

ÖVERGRIPANDE MÅL

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

SYFTE

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
Du kommer att få lära dig att förstå och använda ord och begrepp för att kunna förklara, beskriva, diskutera och resonera kring frågor som rör arbetsområdet.
Du kommer att gemensamt få läsa den skönlitterära boken Fröken Europa samt faktatexter om aktuellt arbetsområde.
Du kommer att med hjälp av skrivrecept få skriva ett eget kapitel till boken Fröken Europa.
Du kommer att i samband med läsning av olika texter få resonera kring aktuella frågeställningar samt delta i samtal kring det du läser.
Du kommer att få träna på att se orsaker och konsekvenser, beskriva samband samt ge förslag på lösningar inom aktuellt arbetsområde.
Du kommer att med hjälp av genomgångar, filmer, kartor samt olika texter fördjupa dina kunskaper inom arbetsområdet.
Du kommer att få strategier för att fördjupa och strukturera din kunskap (exempelvis EPA, analysmodeller, stödmallar och ord/begreppslistor).
Med hjälp av Seterra tränar du namngeografi och med Geoguessr lär du känna Europas natur-och kulturgeografi. 

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Geografi
Använda lämpliga ord och begrepp (med hjälp av ord/begreppslista) när du förklarar, beskriver, diskuterar och resonerar.
Resonera kring orsaker till att jordytan formas och förändras samt vilka konsekvenser detta kan få för människor och natur på olika platser i vår värld.
Beskriva samband mellan natur, människa, naturresurser och befolkning (naturgeografi och kulturgeografi).
Använda olika geografiska källor samt kartor för att undersöka omvärlden.
Resonera kring begreppet hållbar utveckling samt ge egna förslag på lämpliga val i vår vardag.
Resonera kring ojämlika levnadsvillkor i världen samt ge egna förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

Svenska
Använda lämpliga lässtrategier, sammanfatta texters innehåll, resonera om framträdande budskap samt beskriva upplevelsen av läsningen.
Delta i samtal genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.
Söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor.
I sammanställningar använda beskrivningar, egna formuleringar samt ämnesspecifika ord och begrepp.
Skriva olika slags texter (berättelse samt beskrivande text om Europa) med fungerande innehåll, struktur samt språklig variation.
Använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

Du visar dina förmågor genom att skriftligt/muntligt kunna besvara DE STORA FRÅGORNA:
Vilka likheter och skillnader då det gäller naturgeografi och kulturgeografi kan vi se mellan Europas olika regioner?
Vilka inre och yttre processer formar och förändrar jordytan? Hur påverkar detta människor och natur?
Vilka är världens viktigaste naturresurser och var finns de?
Vilka val behöver vi göra i vår vardag för att skapa en hållbar utveckling?
Varför är vissa länder fattiga och hur påverkar fattigdom människors liv?
Hur kan människors levnadsvillkor förbättras?

Du presenterar dina kunskaper genom skriftliga/muntliga inlämningsuppgifter, formulera frågor och svar till texter samt delta i samtal/diskussioner.

Vi skriver egna berättande texter med inspiration från boken Fröken Europa samt använder Wikimini för att publicera en del av våra beskrivande texter kring Europa.

Uppgifter

 • Sweatshop

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: