Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En öde ö - ett projekt om geometri och ekvationer åk 8 vt16 v. 11-20

Skapad 2016-04-11 16:38 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Grundskola 8 Matematik
...

Innehåll

Tid

Momentet kommer att hålla på från vecka 11 och framåt.

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Centralt innehåll

Arbetssätt

Undervisningen kommer att handla om följande inom geometri:

 • räkna med skala
 • beräkna omkrets och area av månghörningar
 • beräkna omkrets och area av cirklar
 • räkna med vinklar
 • rita cirkeldiagram
 • att lösa ekvationer med olika metoder
 • att lösa ekvationer med flera variabeltermer och flera siffertermer
 • att lösa problem med hjälp av ekvationer

Vi kommer att arbeta med momentet på projektbasis och göra skalenliga husritningar, beräkna byggkostnader, färgåtgång med mera. Uppgiften finns i classroom och nya utmaningar kommer att fyllas på eftersom ni arbetar. Parallellt med detta kommer vi att öva på räkneoperationerna i matematikboken. Nedan ser ni hänvisningar till de sidor i boken där ni kan träna på de olika räknemomenten. Instruktionsfilmer kommer eftersom att läggas in i planeringen och i dokument i classroom. 

 

s. 173-179 längd och skala, s. 182-186 omkrets och area

s. 188-193 cirkeln, s. 194-197 cirkelns area

s. 200- 207 vinklar

s. 208-211 cirkeldiagram

s. 223-231(Hur man löser ekvationer) 

s. 232-235 (X i täljaren) och s. 236-240 (Teckna egna ekvationer)

s.236-240 (Teckna egna ekvationer)

s. 241-245 (Ekvationer med flera termer och parenteser) + s. 249-252 ( Teckna egna ekvationer)

 

2 st filmer om ekvationsräkning:

https://www.youtube.com/watch?v=IyxhjmHxRxQ&feature=BFa&list=PLl4YV3jVddSBH93OZZn5207cOIKxQ27Lp

https://www.youtube.com/watch?v=CBClLyWxjBE&feature=BFa&list=PLl4YV3jVddSBH93OZZn5207cOIKxQ27Lp

 

Bedömning

Bedömning

Du kommer att bedömas under löpande under lektionstid inom projektet samt på avslutande prov. 

Din förmåga att ...

Lösa matematiska problem kommer att bedömas under problemlösningslektioner samt på provet. 

 • FÖR ATT NÅ E ska du kunna lösa problem i välbekanta situationer, dvs du ska kunna lösa enklare uppgifter även när de inte helt följer de mönster du har arbetat med tidigare. Det kan till exempel vara att du lärt dig räkna arean olika geometriska figurer och sedan löser hur du ska kunna beräkna arean av till exempel en lägenhet utifrån en ritning. 
 • FÖR ATT NÅ C ska du kunna ta dig an uppgifter du inte är helt säker på hur du ska lösa och påbörja en lösning med hjälp av att rita, förklara med ord, arbeta med symboler och uttryck eller med hjälp av fysiskt material. Du ska också kunna komma en bit på väg i att visa hur du kan lösa problemet genom att räkna. 
 • FÖR ATT NÅ A ska du kunna lösa uppgifter du från början inte här helt säker på hur du ska lösa och kunna använda dig av de metoder som passar bäst för att lösa just det problemet. 

Resonemang om tillvägagångssätt och rimlighet kommer att bedömas under problemlösningslektioner, i ditt löpande arbete samt på provet. 

 • FÖR ATT NÅ E ska du kunna berätta varför du valt att räkna en uppgift på ett visst sätt och fundera över om du hade kunnat lösa uppgiften på annat sätt. Du kan också reflektera över att om du vet att 100 cm är 1 m, är det då rimligt att en person är 10 cm lång?
 • FÖR ATT NÅ C ska du kunna berätta och motivera varför du valt att räkna en uppgift på ett visst sätt. Du ska också ha med en viss bedömning av om dina svar på olika uppgifter är rimliga utifrån vad du kan om till exempel längdenheter.
 • FÖR ATT NÅ A ska du kunna berätta och motivera på ett säkert sätt om varför du valt att räkna en uppgift på ett visst sätt. Du ska också kunna ge exempel på andra sätt att lösa uppgiften på.  

 

Din kunskap om matematiska begrepp kommer att bedömas löpande i ditt arbete, i klassrumsdiskussioner samt på provet. 

 • FÖR ATT NÅ E ska du kunna namnen på de vanligaste geometriska formerna och du ska kunna omvandla mellan km, m, dm, cm och mm. Du ska också kunna omvandla mellan olika skala och verklighet och kunna teckna ekvation och bestämma vad som är den okända faktorn x. 
 • FÖR ATT NÅ C ska du kunna det som gäller för E-nivån, kunna och beskriva begrepp såsom vertikalvinklar och sidovinklar samt kunna använda dig av omvandlingar mellan längdenheterna även när de är inbäddade i uppgifter samt som omvandling av areaenheter. Du ska visa din kunskap om matematiska begrepp i dina redovisningar och du ska kunna tolka de flesta uppgifter på rätt sätt utifrån att du förstår de begrepp som används och kunna beskriva till exempel på vilket sätt de olika formlerna att räkna area för olika figurer är kopplade till varandra. Du ska också kunna teckna mer invecklade ekvationer. 
 • FÖR ATT NÅ A ska du kunna det som gäller för E- och C-nivån och du ska kunna föra välutvecklade resonemang kring relationen mellan olika begrepp och använda dig av komplementvinklar i beräkningar. Du ska till exempel på ett tydligt sätt kunna beskriva förhållandet mellan längd och area och hur olika areaenheter och volymenheter förhåller sig till varandra. 

Din förmåga att använda matematiska metoder kommer att bedömas fortlöpande under lektionerna samt på provet. 

 • FÖR ATT NÅ E ska du kunna beräkna omkrets och area av kvadrater, rektanglar, parallellogram, romber och trianglar. Du ska kunna använda gradskiva och med hjälp av vinkelsumman ta reda på en okänd vinkel när två vinklar är kända. Du ska kunna beräkna area och omkrets av cirklar samt på ett korrekt sätt lösa ekvationer med två variabler. 
 • FÖR ATT NÅ C ska du kunna det som gäller för E samt kunna beräkna omkrets och area av sammansatta figurer och figurer där flera led av beräkningar behövs för att få fram information om längden av en sida som behövs för beräkning av omkrets eller area. Du ska kunna beräkna volymen av figurer såsom prisma, rätblock och kuber samt kunna lösa ekvationer med flera variabler och parenteser. 
 • FÖR ATT NÅ A ska du kunna de som gäller för E och C samt kunna avgöra mest effektiva metod för att komma fram till lösningar. 

Din förmåga att kommunicera dina lösningar bedöms i ditt löpande arbete, under problemlösningslektioner samt på provet. 

 • FÖR ATT NÅ E ska du ha påbörjat lösningar av textuppgifter genom att till exempel skriva ner vilken information du får i uppgiften och försöka dig på en beräkning. 
 • FÖR ATT NÅ C ska du ha kommit en bit på väg i att lösa textuppgifter eller krångliga sifferuppgifter. Du kan sortera ut och använda dig av information och kommer ofta till rätt lösning. Dina uträkningar ska gå att följa till största del. 
 • FÖR ATT NÅ A ska du komma fram till rätt lösningar i de allra flesta fall och dina uträkningar ska vara tydliga och lätta att följa. 
 
 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: