👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2016-04-11 18:13 i Pysslingen Förskolor Lillgården Pysslingen
En pedagogisk planering över vårt uppdrag inom området Värdegrund.
Förskola

Enligt vårt styrdokument Läroplan för förskolan -98 (reviderad 2010) ska vi arbeta med värdegrund.

Pysslingens förskolor använder sig också av verktyget LärandeIndex.
Det är ett eget kvalitetssystem som konkretiserar läroplanen.

 Lillgårdens Unikum arbete bygger på de sex olika delarna i LärandeIndex.

Vår Pedagogiska planering, PP, bygger på det enskilda barnets intressen, men är förlagt på gruppnivå.

Arbetet fortsätter sedan genom lärlogg där vi kopplar både PP och styrdokument så att dessa hålls levande genom året.

Pedagogiska Planeringen utvärderas sedan i slutet av läsåret.

Innehåll

Värdegrund

LärandeIndex säger:

Enheten stimulerar barnens samspel och visar respekt för individen samt medverkar till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet.

Att vi hjälper barnen att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd och kompromissa.

Att vi hjälper barnen lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor med barnen i vardagen och gör dem uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande.

På Lillgården arbetar vi med värdegrunden under hela dagen.
Vi pedagoger strävar efter att vara goda förebilder som är grund för ett gemensamt värdegrundsarbete.
Vi vägleder barnen vid konflikthantering, visa respekt och att hjälpa varandra,
visa hänsyn och att lyssna på varandras synpunkter.
Vi grundlägger ett synsätt som tillåter olikheter och olika behov.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.