Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent åk 9

Skapad 2016-04-12 08:49 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Kap. 4 I detta kapitel arbetar vi med bråk, procent och statistik.
Grundskola 9 Matematik

Att kunna förstå vad procent är och att kunna räkna med procent är viktiga vardagskunskaper. Prisändringar, löneförhandlingar, räntesatser, sportprestationer och många andra saker är ofta angivna i procent. I detta avsnitt skall vi arbeta med att beräkna andelar, delar och det hela, procent och promille samt förändringsfaktor.

Innehåll

Mål

Förekommande begrepp som du ska lära dig:

 • bråk
 • täljare
 • nämnare
 • bråkform
 • blandad form
 • likvärdiga bråk
 • förlänga bråk
 • förkorta bråk
 • enklaste form
 • andel
 • delen
 • det hela
 • procent
 • procentform
 • decimalform

Metoder vi använder:

 • Förlänga och förkorta bråk
 • Addera och subtrahera bråk
 • Multiplicera bråk
 • Beräkna andel i procent
 • Beräkna delen i procent
 • Beräkna det hela
 • Beräkna höjningar och sänkningar i procent
 • Jobba med statistik där vi använder oss av olika former av diagram.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Arbetsgång

 • Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.
 • Enskilt och parvis arbete i matematikboken
 • Problemlösning
 • Redovisningsuppgifter enskilt och i grupp
 • Prov

Bedömning

 • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
 • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
 • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
 • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
 • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
 • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.

Matriser

Ma
Matematik - Bråk och procent åk 9

Nivå 1
Bör utvecklas
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begreppsförmåga
Att förstå innebörden av begreppen: procentform, bråkform, decimalform, delen, det hela, andelen, förändringsfaktor, ränta, räntesats, inlåningsränta, procentenhet och promille.
Du har svårt för att förstå innebörden av begreppen och kan inte alltid använda dem i rätt sammanhang. Det är svårt att se sambanden mellan begreppen.
Du förstår de flesta begreppen och vad de innebär. Du kan med lite hjälp använda dem i rätt sammanhang. Du kan även med lite hjälp se sambanden mellan begreppen.
Du förstår alla begreppen och vad de innebär. Du kan använda dem i rätt sammanhang och du kan se sambanden mellan begreppen.
Du har inga svårigheter att förstå innebörden av begreppen och kan utan problem koppla begreppen till varandra och har inga svårigheter att använda dem i nya sammanhang.
Procedurförmåga
Att välja och använda och använda lämpliga metoder och procedurer för att lösa rutinuppgifter: Beräkna andelen, beräkna delen, beräkna det hela, förändringsfaktor, ränteberäkningar och jämförelser.
Du har svårigheter att veta vad du skall räkna ut i uppgiften. Du vet inte vilken metod eller procedur du skall använda för att lösa uppgiften.
Du kan med hjälp veta vad du lösa i uppgiften och kan därefter välja en lämplig metod eller procedur för att lösa uppgiften.
Du förstår vad det är du skall lösa i uppgiften och du kan välja en metod eller procedur för att lösa uppgiften.
Du har inga svårigheter att veta vad du skall lösa i uppgiften och du kan välja en lämplig metod eller procedur för att lösa uppgiften. Du kan även lösa uppgiften på flera olika sätt.
Kommunikationsförmåga
Du kan samtala om, redogöra för och argumentera för olika metoder och procedurer.
Du har svårigheter att förklara hur du har löst en uppgift, varför du löste den på ett speciellt sätt eller hur du skulle kunna ha gjort annorlunda.
Du kan med lite hjälp förklara hur du har löst en uppgift, vilken metod eller procedur du använde dig av.
Du kan berätta och förklara vilken metod eller procedur du använde dig av för att lösa en uppgift, så att en klasskamrat förstår. Du kan argumentera för varför du har valt just denna metod eller procedur.
Du har inga problem att berätta om en uppgift och vilken metod eller procedur som du använt för att lösa denna uppgift. Du har heller inga problem att argumentera för att din valda metod eller procedur var den som var bäst lämpad för att lösa uppgiften.
Resonemangsförmåga
Du kan föra och följa resonemang, ställa frågor, diskutera och
Du har svårt att följa med när någon pratar om ett problem eller en uppgift. Du kan inte ställa frågor som får dig att komma närmare en lösning på ett problem eller en uppgift.
Du kan med lite hjälp följa med när någon beskriver och pratar om ett problem eller en uppgift. Du kan ställa enklare frågor som med lite hjälp leder dig närmare en lösning på problemet.
Du kan följa med och förstå och till viss del delta i diskussioner och argumentationer om ett problem eller en uppgift. Du kan ställa frågor som leder dig till en lösning på ett problem eller en uppgift.
Du kan utan problem följa med och aktivt delta i diskussioner och argumentationer kring ett problem eller en uppgift. Du kan ställa relevanta frågor som leder dig till en lösning på ett problem eller en uppgift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: