Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige och världen, EU och FN

Skapad 2016-04-12 11:14 i Magra skola Alingsås
Ett arbetsområde som behandlar Sveriges roll i Europa och världen genom medlemsskap i EU och FN.
Grundskola 4 – 6 Geografi Samhällskunskap
...

Innehåll

1. Hemma i världen - ett arbetsområde om Norden, EU och FN

Under ett par veckor kommer vi att arbeta med samhällskunskap och geografi. Sverige samarbetar med andra länder bl.a. genom medlemskap i EU och FN. Vi läser något om gemensamma EU-regler, vad export och import är, samt vad några av FN:s uppgifter är. Vi kommer också att arbeta med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och då fokusera på barnets rättigheter.

 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

4. Arbetssätt

Vi läser i böckerna "Samhällskunskap" och "Geografi"men använder oss också av olika arbetsblad och andra arbetsuppgifter (såväl enskilda som i par/grupp), samt kortare filmer som passar in på arbetsområdet.

5. Bedömning

Bedöming av elevernas kunskaper sker fortlöpande under arbetsområdet, dvs inget skriftligt slutprov. Den fortlöpande bedömningen sker genom att eleverna muntligen och skriftligen visar sina kunskaper. Något oförberett diagnostiskt prov kan också förekomma där eleverna får chans att visa sina kunskaper.

6. Kunskapskrav för betyget A åk 6

Kopplingar till läroplan

 • Ge  A 6
  Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
 • Ge  A 6
  Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
 • Sh  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  A 6
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
 • Sh  A 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
 • Sh  A 6
  Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
 • Sh  A 6
  Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: