Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering påklädnad Liljan

Skapad 2016-04-13 11:44 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Påklädnad i hall vid utgång
Förskola

Inför utevistelse går barnen själva ut i hallen för att klä på sig. Barnen går till hallen efter den ordning de avslutat en aktivitet inomhus.

 

Innehåll

BAKGRUND

Barnen kan alla klä på sig ytterkläder och skor själva. Vissa av barnen behöver stöd av en vuxen

MÅL

 - Att få barnen att hjälpa varandra vid påklädnad. Att de barnen som  inte kan vill gå till en kompis och be om hjälp, samt att de som ser att ett annat barn behöver hjälp ska kunna erbjuda sin hjälp till dessa.

- Att varje barn ska känna att de själva kan klä på sig och att de känner glädje över det och får en ökad självkänsla

- Att varje barn utvecklar sin språkliga förmåga och utökar sitt ordförråd genom samtal med pedagoger och barn i hallen.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

METOD - GENOMFÖRANDE

I samlingen diskuterar vi kring vikten av att hjälpa varandra och att alla är bra på olika saker. Vi diskuterar även kring vilka kläder som passar för den årstid som är nu. Vi benämner olika klädesplagg.

Inför en påklädnadssituation säger vi till barnen att avsluta den lek de håller på med för att sedan gå till hallen och klä på sig. När 7 barn kommit till hallen får resterande barn vänta med att gå dit tills de första 7 är färdiga. En pedagog finns i hallen vid påklädnaden.

 

När de första 7 barnen klätt på sig går en pedagog ut med de som är klara. Sedan kommer 7 nya barn till hallen för påklädnad.

Under påklädnaden förs ständigt samtal mellan pedagog och barn och emellan barn. Barnen uppmuntras till att klä på sig själva. Om något barn behöver hjälp uppmanas det att fråga någon kompis om han/hon kan hjälpa till.

Pedagogerna ska ha språkutveckling i fokus under påklädnad genom att ständigt föra samtal och använda många ord och begrepp om det som sker i hallen.

Pedagogerna ska även ha i fokus att uppmärksamma traditionella könsmönster och försöka motverka dessa. Detta genom att till exempel uppmärksamma på vilket sätt vi berömmer och uppmuntrar flickor respektive pojkar.

 
 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

DOKUMENTATION

Vid ett tillfälle/år ska en pedagog filma en påklädnadssituation. Pedagogernas agerande ska vara i fokus vid filmandet. 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vid ett tillfälle per år ska arbetslaget tillsammans reflektera över en påklädnadssituation som en av pedagogerna har filmat. Vid detta reflektionstillfälle ska fokus ligga på hur pedagogerna arbetar med språkutveckling samt uppmärksammar traditionella könsroller.

Arbetslaget ska, utifrån filmen, diskutera kring hur pedagogerna ytterligare kan arbeta med språkutveckling och motvalls traditionella könsroller vid påklädnadssituationer. 

Filmen ska även visas för barnen, för att få deras synpunkter och reflektioner kring händelser vid påklädnadssituationer. Vi ska använda oss av barnens reflektioner när vi sedan i arbetslaget reflekterar över situationen.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: